Search:

Related Organization: Tokushima UniversityFaculty of Bioscience and BioindustryDepartment of Bioscience and Bioindustry

Related Site: http://www.bio.tokushima-u.ac.jp

Keyword

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
B
Bacterial protein toxin Tabata, Atsushi
bacterial toxins Nagamune, Hideaki
biomass Nakamura, Yoshitoshi
bioprocess Nakamura, Yoshitoshi
bioreactor Nakamura, Yoshitoshi
C
cholesterol Tomoyasu, Toshifumi
cytolysin Tomoyasu, Toshifumi
D
development Mito, Taro
E
evolution Mito, Taro
F
G
gene recombination Nakamura, Yoshitoshi
H
heat shock Tomoyasu, Toshifumi
high pressure Matsuki, Hitoshi
Host response Tabata, Atsushi
Hypoxic cell Uto, Yoshihiro
I
immunostimulater Nagamune, Hideaki
immunotherapy Nagamune, Hideaki
Infection mechanisms Tabata, Atsushi
Inhibitor of lipid peroxidation Uto, Yoshihiro
insect Mito, Taro
intermedilysin Tomoyasu, Toshifumi
JKL
M
Molecular Aggregate Matsuki, Hitoshi
molecular chaperone Tomoyasu, Toshifumi
Molecular Mechanism of Anesthesia Matsuki, Hitoshi
N
Non-Specific Molecular Interaction Matsuki, Hitoshi
OPQ
R
regeneration Mito, Taro
S
Streptococci (→ Streptococcus)
Streptococcus Nagamune, Hideaki  /  Tomoyasu, Toshifumi
surface tension Matsuki, Hitoshi
T
Threading intercalator Uto, Yoshihiro
UV
W
white-rot fungus Nakamura, Yoshitoshi
XYZ