Search:

Related Site: http://www.tokushima-u.ac.jp/st/

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
Algebraic Geometry Ohbuchi, Akira
Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
Algorithms Hasunuma, Toru
Applied Mathematics Sakaguchi, Hideo  /  Uno, Takeshi
Artificial Intelligence Ono, Norihiko
    ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
B
Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
Biochemistry Tsuji, Akihiko
    ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro
Biological Engineering
    ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Biology
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
    ≫ Biochemistry Tsuji, Akihiko
        ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro
    ≫ Biological Engineering
        ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Bionics
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji
    ≫ Cell Biology Sakai, Hitomi
    ≫ Microbiology Shirai, Akihiro
        ≫ Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
Biomass Transformation Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
Biomedical Optics Yasui, Takeshi
Bionics
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji
Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro
C
Cell Biology Sakai, Hitomi
Chemical Engineering Sotowa, Ken-Ichiro
    ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
Chemistry
    ≫ Biochemistry Tsuji, Akihiko
        ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro
    ≫ Chemical Engineering Sotowa, Ken-Ichiro
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
    ≫ Enzyme Chemistry Tsuji, Akihiko
    ≫ Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Shirai, Akihiro
        ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro
    ≫ Photochemistry
        ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
Civil Engineering
    ≫ Concrete Engineering Ishimaru, Keisuke
Communication Engineering Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
    ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Human Interface Kashihara, Koji
    ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru
Computer Vision Terada, Kenji
Concrete Engineering Ishimaru, Keisuke
Condensed Matter Physics
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
    ≫ Solid State Physics
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Control Engineering Yasuno, Takashi
    ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
Cytology
    ≫ Cell Biology Sakai, Hitomi
D
Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
E
Ecology
    ≫ Biomass Transformation Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Economics Uno, Takeshi
Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
Educational Information Science (→ Educational Computing)
Educational Technology Shimomura, Naoyuki
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
Electrical and Electronic Engineering
    ≫ Communication Engineering Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Electrical Engineering
        ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
    ≫ Electronics
        ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
            ≫ High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
        ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
        ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Electrical Engineering
    ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
    ≫ High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
Electronic Devices Ao, Jin-Ping
Electronics
    ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
        ≫ High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
    ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
    ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Engineering Ito, Momoyo  /  Tuji, Akinori
    ≫ Biological Engineering
        ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Bionics
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji
    ≫ Chemical Engineering Sotowa, Ken-Ichiro
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
    ≫ Civil Engineering
        ≫ Concrete Engineering Ishimaru, Keisuke
    ≫ Control Engineering Yasuno, Takashi
        ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
    ≫ Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
    ≫ Educational Technology Shimomura, Naoyuki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Electrical and Electronic Engineering
        ≫ Communication Engineering Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Electrical Engineering
            ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
        ≫ Electronics
            ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
                ≫ High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
            ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
            ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
                ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
    ≫ Environmental Engineering
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Ishimaru, Keisuke
    ≫ Medical Engineering
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji
    ≫ Nonlinear Engineering
        ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi
    ≫ Sensing Engineering Kawada, Masatake
Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
Environmental Engineering
    ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
Environmental Studies
    ≫ Environmental Engineering
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
Enzyme Chemistry Tsuji, Akihiko
Enzymology
    ≫ Enzyme Chemistry Tsuji, Akihiko
F
G
Global Analysis (Kuwabara, Ruishi)
Graph Theory Hasunuma, Toru
H
High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
Human Interface Kashihara, Koji
Human Science Ito, Shin-ichi
Human sensing Fukumi, Minoru
I
Illuminating Engineering Shimomura, Naoyuki
Imaging Technology
    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
Informatics KANG, XIN  /  Kitaoka, Norihide
    ≫ Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
        ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Human Interface Kashihara, Koji
        ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru
    ≫ Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami
    ≫ Information Science Nakayama, Shin-ichi
        ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
            ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
            ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
            ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
                ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
                ≫ Imaging Technology
                    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
        ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
        ≫ Artificial Intelligence Ono, Norihiko
            ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
        ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
        ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
        ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
        ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
        ≫ Imaging Technology
            ≫ Computer Vision Terada, Kenji
Information Network Kinoshita, Kazuhiko
Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami
Information Science Nakayama, Shin-ichi
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
Information Technology (→ Information Engineering)
Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
    ≫ Artificial Intelligence Ono, Norihiko
        ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
Intelligent robot Ren, Fuji
J K
L
Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
Linguistics
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
M
Materials Engineering
    ≫ Concrete Engineering Ishimaru, Keisuke
Materials Science
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Ishimaru, Keisuke
Mathematics Kohda, Atsuhito  /  Murakami, Kouichi  /  Nabeshima, Katsusuke  /  Ohnuma, Masaki  /  Ohyama, Yousuke
    ≫ Algebraic Geometry Ohbuchi, Akira
    ≫ Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
    ≫ Applied Mathematics Sakaguchi, Hideo  /  Uno, Takeshi
    ≫ Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
    ≫ Global Analysis (Kuwabara, Ruishi)
    ≫ Graph Theory Hasunuma, Toru
    ≫ Number Theory Katayama, Shin-ichi
    ≫ Numerical Analysis Takeuchi, Toshiki
    ≫ Optimization Problem
        ≫ Optimization Theory Ohashi, Mamoru
    ≫ Theory of Differential Equations Fukagai, Nobuyoshi  /  Okamoto, Kuniya
Media technology Kita, Kenji
Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji
Medical Engineering
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji
Medicine
    ≫ Medical Engineering
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji
Metamaterial Okamoto, Toshihiro
Micro Optics Haraguchi, Masanobu
Microbiology Shirai, Akihiro
    ≫ Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
Molecular Science
    ≫ Enzymology
        ≫ Enzyme Chemistry Tsuji, Akihiko
    ≫ Polymer Science
        ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
Moving Picture Coding Song, Tian
N
Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
Nonlinear Analysis Ono, Kosuke
Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi
Nonlinear Circuits and Networks Uwate, Yoko
Nonlinear Engineering
    ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi
Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
Number Theory Katayama, Shin-ichi
Numerical Analysis Takeuchi, Toshiki
O
Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
Optical Physics
    ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
Optics
    ≫ Micro Optics Haraguchi, Masanobu
    ≫ Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
    ≫ Optical Physics
        ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
    ≫ Photochemistry
        ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
    ≫ Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Quantum Optics Haraguchi, Masanobu  /  Yasui, Takeshi
Optimization Problem
    ≫ Optimization Theory Ohashi, Mamoru
Optimization Theory Ohashi, Mamoru
Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Shirai, Akihiro
    ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro
P
Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
Pedagogics
    ≫ Educational Technology Shimomura, Naoyuki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
Photochemistry
    ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
Physics
    ≫ Condensed Matter Physics
        ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
        ≫ Solid State Physics
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
                ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Optical Physics
        ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Polymer Science
    ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
Power System Engineering Hojo, Masahide
Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
Pulsed Power Shimomura, Naoyuki
Q
Quantum Optics Haraguchi, Masanobu  /  Yasui, Takeshi
R
Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
Regional Disaster Prevention Kanai, Junko
S
Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Sensing Engineering Kawada, Masatake
Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
    ≫ Imaging Technology
        ≫ Computer Vision Terada, Kenji
Social Computing Ren, Fuji
Soft Computing Fukumi, Minoru
Solid State Physics
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Spoken language processing Kita, Kenji
T
Terahertz Science Minami, Yasuo
Theory of Differential Equations Fukagai, Nobuyoshi  /  Okamoto, Kuniya
THz instrumentation and metrology Yasui, Takeshi
U
Ultrafast Phenomena Minami, Yasuo
V
VLSI Design Song, Tian
WXYZ