Search:

Related Site: http://www.tokushima-u.ac.jp/st/

Keyword Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
alcohol Sugiyama, Shigeru
alcohols (→ alcohol)
alkane Sugiyama, Shigeru
Audio fingerprint Kita, Kenji
automatic abstracting Ren, Fuji
B
biomass Nakamura, Yoshitoshi
bioprocess Nakamura, Yoshitoshi
bioreactor Nakamura, Yoshitoshi
C
cell division Sakai, Hitomi
cholesterol Tomoyasu, Toshifumi
Computational linguistics Kita, Kenji
Continuous processing Sotowa, Ken-Ichiro
Corpus Kita, Kenji
crystallization Sotowa, Ken-Ichiro
cytolysin Tomoyasu, Toshifumi
D
Dialogue machine translation Ren, Fuji
Dictionary Retrieval Fuketa, Masao  /  Morita, Kazuhiro
dielectric microsphere Haraguchi, Masanobu
Distillation Sotowa, Ken-Ichiro
E
F
femtosecond laser processing/modification Tomita, Takuro
fullerene Kawamura, Yasuhiko
G
gene recombination Nakamura, Yoshitoshi
graphene Nagase, Masao
H
Hamming space search Kita, Kenji
heat shock Tomoyasu, Toshifumi
heterocyclic compound Kawamura, Yasuhiko
Hypoxic cell Uto, Yoshihiro
I
Image retrieval Kita, Kenji
Information retrieval Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
Inhibitor of lipid peroxidation Uto, Yoshihiro
intermedilysin Tomoyasu, Toshifumi
ion radical Kawamura, Yasuhiko
J
K
knowledge engineering Ren, Fuji
L
Latent semantic indexing Kita, Kenji
light localization Haraguchi, Masanobu
localized plasmon Haraguchi, Masanobu
M
machine translation Ren, Fuji
Machine-Aided English Writing Ren, Fuji
Mesoporous silica Sugiyama, Shigeru
Microchannels Sotowa, Ken-Ichiro
Microreactor Sugiyama, Shigeru
molecular beam epitaxy Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
molecular chaperone Tomoyasu, Toshifumi
Multidimensional search Kita, Kenji
multinuclear cell Sakai, Hitomi
Music retrieval Kita, Kenji
N
nanometrology Nagase, Masao
nanophotonics Haraguchi, Masanobu
nanostructure Nagase, Masao  /  Okamoto, Toshihiro
Natural Language Analysis Fuketa, Masao
Natural language processing Kita, Kenji  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji
nonlinear optics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
O
optical mode Haraguchi, Masanobu
optical properties of solid Tomita, Takuro
optical property Haraguchi, Masanobu
P
photochemical reaction Kawamura, Yasuhiko
photonic band Haraguchi, Masanobu
photonic crystal Haraguchi, Masanobu
plasmonics Haraguchi, Masanobu
Process modelling Sotowa, Ken-Ichiro
Process optimization Sotowa, Ken-Ichiro
protease Tsuji, Akihiko
Q
quantum dot Lu, Xiangmeng
R
reactive intermediate Kawamura, Yasuhiko
Recovery of phosphorus Sugiyama, Shigeru
S
semiconductor device Lu, Xiangmeng  /  Nagase, Masao
semiconductor devices (→ semiconductor device)
semiconductor nanostructures Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
sentience computer Ren, Fuji
silicon Nagase, Masao
Streptococcus Tomoyasu, Toshifumi
surface plasmon polariton Haraguchi, Masanobu
System integration Sotowa, Ken-Ichiro
T
Threading intercalator Uto, Yoshihiro
Transport phenomena Sotowa, Ken-Ichiro
Trichomonas foetus Sakai, Hitomi
U
Unit operation Sotowa, Ken-Ichiro
Unused resources Sugiyama, Shigeru
V
W
white-rot fungus Nakamura, Yoshitoshi
XYZ