Search:

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
Algebraic Geometry Ohbuchi, Akira
Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
Algorithms Hasunuma, Toru
Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
Applied Mathematics Sakaguchi, Hideo  /  Uno, Takeshi
Applied Optics Yanagiya, Shin-ichiro
Applied Statistical Mechanics Mori, Atsushi
Artificial Intelligence Ono, Norihiko
    ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
Astrophysics
    ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
B
Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
Biochemistry Satoh, Takanori
Biological Chemistry Satoh, Takanori
Biological Engineering
    ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori
        ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
Biology
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
    ≫ Biochemistry Satoh, Takanori
    ≫ Biological Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Biological Engineering
        ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori
            ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji
    ≫ Developmental Biology
        ≫ Evolutionary Developmental Biology
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
    ≫ Microbiology
        ≫ Environmental Microbiology Satoh, Takanori
Biomechanics
    ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
    ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
Bionics
    ≫ Biomechanics
        ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
        ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji
C
Catalysis Yamamoto, Takashi
Cell Biomechanics SATO, Katsuya
chemical physics Inukai, Munehiro
Chemistry Nakamura, Mitsuhiro
    ≫ Analytical Chemistry Imai, Shoji
        ≫ Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
        ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Biochemistry Satoh, Takanori
    ≫ Biological Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Inorganic Chemistry
        ≫ Organometallic Chemistry Ogasawara, Masamichi
    ≫ Organic Chemistry Miyoshi, Norikazu  /  Ohmura, Satoshi D.
        ≫ Organometallic Chemistry Ogasawara, Masamichi
        ≫ Synthetic Organic Chemistry Ogasawara, Masamichi  /  Ueno, Masaharu
    ≫ Photochemistry
        ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
    ≫ Physical Chemistry
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
Civil Engineering
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
    ≫ Structural Engineering
        ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
Communication Engineering Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
    ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Human Interface Kashihara, Koji
    ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru
Computer Vision Terada, Kenji
Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Condensed Matter Physics
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
    ≫ Soft Matter Mori, Atsushi
    ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Koyama, Kuniyuki  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Control Engineering Yasuno, Takashi
    ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
    ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
Crystal Growth Yanagiya, Shin-ichiro
Crystallography
    ≫ Crystal Growth Yanagiya, Shin-ichiro
Cytology
    ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
D
Developmental Biology
    ≫ Evolutionary Developmental Biology
        ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
Dynamics of Machinery Hino, Junichi
Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
E
Economics Uno, Takeshi
Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
Educational Information Science (→ Educational Computing)
Educational Technology Shimomura, Naoyuki
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
Electrical and Electronic Engineering
    ≫ Communication Engineering Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Electrical Engineering
        ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
    ≫ Electronics
        ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
            ≫ High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
        ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
        ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Electrical Engineering
    ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
    ≫ High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
Electronic Devices Ao, Jin-Ping
Electronics
    ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
        ≫ High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
    ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
    ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Elementary Particle Physics
    ≫ Theoretical Elementaly Particle Physics (Hioki, Zenro)
Embryology
    ≫ Developmental Biology
        ≫ Evolutionary Developmental Biology
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Engineering Ito, Momoyo
    ≫ Biological Engineering
        ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori
            ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji
    ≫ Civil Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
        ≫ Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
        ≫ Structural Engineering
            ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
    ≫ Control Engineering Yasuno, Takashi
        ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
        ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
    ≫ Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
    ≫ Educational Technology Shimomura, Naoyuki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Electrical and Electronic Engineering
        ≫ Communication Engineering Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Electrical Engineering
            ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
        ≫ Electronics
            ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
                ≫ High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
            ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
            ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing
                    ≫ Image Recognition
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  (Niki, Noboru)  /  Suzuki, Hidenobu
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Mechanical Engineering Miwa, Masafumi
        ≫ Dynamics of Machinery Hino, Junichi
        ≫ Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
    ≫ Medical Engineering
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji
    ≫ Nonlinear Engineering
        ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi
    ≫ Sensing Engineering Kawada, Masatake
Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
Environmental Microbiology Satoh, Takanori
Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Environmental Studies
    ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Microbiology Satoh, Takanori
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
Evolutionary Developmental Biology
    ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
F
Functional Polymer Tezuka, Yoshihiko
G
Genetics Matsuo, Yoshinori
Geology Aoya, Mutsuki  /  Ishida, Keisuke  /  Nishiyama, Ken-ichi
    ≫ Stratigraphy and Paleontology Ishida, Keisuke
    ≫ Structural Geology Murata, Akihiro
Global Analysis (Kuwabara, Ruishi)
Graph Theory Hasunuma, Toru
H
High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
Human Interface Kashihara, Koji
Human Science Ito, Shin-ichi
Human sensing Fukumi, Minoru
I
Illuminating Engineering Shimomura, Naoyuki
Image Processing
    ≫ Image Recognition
        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  (Niki, Noboru)  /  Suzuki, Hidenobu
Image Recognition
    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Image Understanding Ukida, Hiroyuki
    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Imaging Technology
    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
    ≫ Image Processing
        ≫ Image Recognition
            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
        ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  (Niki, Noboru)  /  Suzuki, Hidenobu
Informatics KANG, XIN  /  Kitaoka, Norihide
    ≫ Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
        ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Human Interface Kashihara, Koji
        ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru
    ≫ Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami
    ≫ Information Science Nakayama, Shin-ichi
        ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
            ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
            ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
            ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
                ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
                ≫ Imaging Technology
                    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                    ≫ Image Processing
                        ≫ Image Recognition
                            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                        ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  (Niki, Noboru)  /  Suzuki, Hidenobu
        ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
        ≫ Artificial Intelligence Ono, Norihiko
            ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
        ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
        ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
        ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
        ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
        ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
        ≫ Imaging Technology
            ≫ Computer Vision Terada, Kenji
            ≫ Image Processing
                ≫ Image Recognition
                    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  (Niki, Noboru)  /  Suzuki, Hidenobu
Information Network Kinoshita, Kazuhiko
Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami
Information Science Nakayama, Shin-ichi
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing
                    ≫ Image Recognition
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  (Niki, Noboru)  /  Suzuki, Hidenobu
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
Information Technology (→ Information Engineering)
Inorganic Chemistry
    ≫ Organometallic Chemistry Ogasawara, Masamichi
Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
    ≫ Artificial Intelligence Ono, Norihiko
        ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
    ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
Intelligent robot Ren, Fuji
J K
L
Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
Linguistics
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
M
Materials Engineering
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Materials Science Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Mathematics Kohda, Atsuhito  /  Murakami, Kouichi  /  Nabeshima, Katsusuke  /  Ohnuma, Masaki  /  Ohyama, Yousuke
    ≫ Algebraic Geometry Ohbuchi, Akira
    ≫ Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
    ≫ Applied Mathematics Sakaguchi, Hideo  /  Uno, Takeshi
    ≫ Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
    ≫ Global Analysis (Kuwabara, Ruishi)
    ≫ Graph Theory Hasunuma, Toru
    ≫ Number Theory Katayama, Shin-ichi
    ≫ Numerical Analysis Takeuchi, Toshiki
    ≫ Optimization Problem
        ≫ Optimization Theory Ohashi, Mamoru
    ≫ Theory of Differential Equations Fukagai, Nobuyoshi  /  Okamoto, Kuniya
Mechanical Engineering Miwa, Masafumi
    ≫ Dynamics of Machinery Hino, Junichi
    ≫ Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
Media technology Kita, Kenji
Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji
Medical Engineering
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji
Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  (Niki, Noboru)  /  Suzuki, Hidenobu
Medicine
    ≫ Medical Engineering
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji
    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  (Niki, Noboru)  /  Suzuki, Hidenobu
Metamaterial Okamoto, Toshihiro
Micro Optics Haraguchi, Masanobu
Microbiology
    ≫ Environmental Microbiology Satoh, Takanori
Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Molecular Science
    ≫ Polymer Science Niwa, Miki
        ≫ Functional Polymer Tezuka, Yoshihiko
        ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori
            ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
Moving Picture Coding Song, Tian
N
Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
Nonlinear Analysis Ono, Kosuke
Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi
Nonlinear Circuits and Networks Uwate, Yoko
Nonlinear Engineering
    ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi
Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
Nuclear Physics
    ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
Number Theory Katayama, Shin-ichi
Numerical Analysis Takeuchi, Toshiki
O
Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
Optical information processing Goto, Nobuo
Optical Physics
    ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
Optics
    ≫ Applied Optics Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Micro Optics Haraguchi, Masanobu
    ≫ Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
    ≫ Optical Physics
        ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
    ≫ Photochemistry
        ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
    ≫ Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Quantum Optics Haraguchi, Masanobu
    ≫ Spectoscopic Measurement Iwata, Tetsuo
Optimization Problem
    ≫ Optimization Theory Ohashi, Mamoru
Optimization Theory Ohashi, Mamoru
Organic Chemistry Miyoshi, Norikazu  /  Ohmura, Satoshi D.
    ≫ Organometallic Chemistry Ogasawara, Masamichi
    ≫ Synthetic Organic Chemistry Ogasawara, Masamichi  /  Ueno, Masaharu
Organometallic Chemistry Ogasawara, Masamichi
P
Pedagogics
    ≫ Educational Technology Shimomura, Naoyuki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
Photochemistry
    ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
Physical Chemistry
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Physical Cosmology Izawa, Ken-ichi
Physics
    ≫ Astrophysics
        ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Condensed Matter Physics
        ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
        ≫ Soft Matter Mori, Atsushi
        ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Koyama, Kuniyuki  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
    ≫ Elementary Particle Physics
        ≫ Theoretical Elementaly Particle Physics (Hioki, Zenro)
    ≫ Nuclear Physics
        ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Optical Physics
        ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
    ≫ Physical Chemistry
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Polymer Science Niwa, Miki
    ≫ Functional Polymer Tezuka, Yoshihiko
    ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori
        ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
Power System Engineering Hojo, Masahide
Protein Chemistry Satoh, Takanori
Protein Engineering Satoh, Takanori
    ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
Pulsed Power Shimomura, Naoyuki
Q
Quantum Optics Haraguchi, Masanobu
R
Regional Disaster Prevention Kanai, Junko
Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Robotics Takaiwa, Masahiro
S
Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Sensing Engineering Kawada, Masatake
Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
    ≫ Imaging Technology
        ≫ Computer Vision Terada, Kenji
        ≫ Image Processing
            ≫ Image Recognition
                ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
            ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  (Niki, Noboru)  /  Suzuki, Hidenobu
Social Computing Ren, Fuji
Soft Computing Fukumi, Minoru
Soft Matter Mori, Atsushi
Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Koyama, Kuniyuki  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Spectoscopic Measurement Iwata, Tetsuo
Spoken language processing Kita, Kenji
Statistical Mechanics
    ≫ Applied Statistical Mechanics Mori, Atsushi
Stratigraphy and Paleontology Ishida, Keisuke
Structural Engineering
    ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
Structural Geology Murata, Akihiro
Surface science Yanagiya, Shin-ichiro
Synthetic Organic Chemistry Ogasawara, Masamichi  /  Ueno, Masaharu
T
Theoretical Elementaly Particle Physics (Hioki, Zenro)
Theoretical Elementary Particle Physics Izawa, Ken-ichi
Theory of Differential Equations Fukagai, Nobuyoshi  /  Okamoto, Kuniya
Theory of Elementary Particles
    ≫ Elementary Particle Physics
        ≫ Theoretical Elementaly Particle Physics (Hioki, Zenro)
U
V
VLSI Design Song, Tian
W
Wellbeing Engineering Fujisawa, Shoichiro
Wind Engineering Nagao, Fumiaki
X
X-ray Spectroscopy Yamamoto, Takashi
Y Z