Search:

Related Site: http://www.med.tokushima-u.ac.jp/

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Anatomy Tsuruo, Yoshihiro
Anesthesiology Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
B
Biochemistry Chida, Junji  /  Fukui, Kiyoshi  /  Saitoh, Tatsuya  /  Sakane, Ayuko
Biology
    ≫ Biochemistry Chida, Junji  /  Fukui, Kiyoshi  /  Saitoh, Tatsuya  /  Sakane, Ayuko
    ≫ Cell Biology Oyadomari, Seiichi  /  Saitoh, Tatsuya  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
    ≫ Microbiology
        ≫ Virology Nomaguchi, Masako  /  Saitoh, Tatsuya
    ≫ Molecular Biology Fukui, Kiyoshi  /  Okazaki, Taku  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakane, Ayuko
    ≫ Physiology
        ≫ Exercise Physiology Uemura, Hirokazu
C
Cardiology Wakatsuki, Tetsuzo
Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
Cell Biology Oyadomari, Seiichi  /  Saitoh, Tatsuya  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
Chemistry
    ≫ Biochemistry Chida, Junji  /  Fukui, Kiyoshi  /  Saitoh, Tatsuya  /  Sakane, Ayuko
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
Clinical Medicine
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Cytology
    ≫ Cell Biology Oyadomari, Seiichi  /  Saitoh, Tatsuya  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
D
Diabetology Oyadomari, Seiichi
E
Engineering
    ≫ Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru
Environmental Health Uemura, Hirokazu
Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Environmental Studies
    ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Epidemiologic study of chronic diseases Arisawa, Kokichi
Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Uemura, Hirokazu
Exercise Physiology Uemura, Hirokazu
F
G
Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
Genetics
    ≫ Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru
Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru
H
Health Studies Harada, Masafumi
Hematology Abe, Masahiro
Hygiene
    ≫ Public Health Uemura, Hirokazu
        ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
I
Immunology Matsumoto, Mitsuru  /  Okazaki, Taku  /  Saitoh, Tatsuya  /  Yasutomo, Koji
Infectious Diseases of Children Chida, Junji
Internal Medicine Matsumoto, Mitsuru  /  Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
J K L
M
Medicine Abe, Masahiro  /  Akaike, Masashi  /  Arimochi, Hideki  /  Kagami, Shoji  /  Kaji, Ryuji  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Kitagawa, Tetsuya  /  Kitaichi, Takashi  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kubo, Akiko  /  Kuwahara, Akira  /  Matsuzaki, Toshiya  /  Nishimura, Akiyoshi  /  Rokutan, Kazuhito  /  Sakaguchi, Suehiro  /  Sei, Hiroyoshi  /  Sumitani, Satsuki  /  Takahashi, Masayuki  /  Takeda, Noriaki  /  Takeuchi, Mayumi  /  Tangoku, Akira  /  Yamaguchi, Koji
    ≫ Anesthesiology Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
    ≫ Cardiology Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Clinical Medicine
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Diabetology Oyadomari, Seiichi
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Uemura, Hirokazu
    ≫ Health Studies Harada, Masafumi
    ≫ Hematology Abe, Masahiro
    ≫ Immunology Matsumoto, Mitsuru  /  Okazaki, Taku  /  Saitoh, Tatsuya  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Internal Medicine Matsumoto, Mitsuru  /  Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
    ≫ Menopause Uemura, Hirokazu
    ≫ Nephrology Abe, Hideharu
    ≫ Nutrition
        ≫ Vitaminology Fukui, Kiyoshi
    ≫ Oncology Abe, Masahiro
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori
    ≫ Pathology Bando, Yoshimi  /  Tsuneyama, Koichi  /  Uehara, Hisanori
    ≫ Psychiatry Ohmori, Tetsuro
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
    ≫ Rheumatology Tani, Kenji
    ≫ Surgery Tangoku, Akira
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
    ≫ Urology Fukumori, Tomoharu
Menopause Uemura, Hirokazu
Microbiology
    ≫ Virology Nomaguchi, Masako  /  Saitoh, Tatsuya
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
Molecular Biology Fukui, Kiyoshi  /  Okazaki, Taku  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakane, Ayuko
Molecular Science
    ≫ Molecular Biology Fukui, Kiyoshi  /  Okazaki, Taku  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakane, Ayuko
N
Nephrology Abe, Hideharu
Nutrition
    ≫ Vitaminology Fukui, Kiyoshi
O
Oncology Abe, Masahiro
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori
P
Pathology Bando, Yoshimi  /  Tsuneyama, Koichi  /  Uehara, Hisanori
Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Pharmacy Saitoh, Tatsuya
    ≫ Pharmacology Ishizawa, Keisuke
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Physiology
    ≫ Exercise Physiology Uemura, Hirokazu
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Psychiatry Ohmori, Tetsuro
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Public Health Uemura, Hirokazu
    ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
Q
R
Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
Rheumatology Tani, Kenji
S
Surgery Tangoku, Akira
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
T
U
Urology Fukumori, Tomoharu
V
Virology Nomaguchi, Masako  /  Saitoh, Tatsuya
Vitaminology Fukui, Kiyoshi
WXYZ