Search:

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Anatomy Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
Anesthesiology Tanaka, Katsuya
B
Biochemistry Sakane, Ayuko
Biology
    ≫ Biochemistry Sakane, Ayuko
    ≫ Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
    ≫ Developmental Biology Shimokita, Eisuke
    ≫ Microbiology
        ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
    ≫ Molecular Biology Sakane, Ayuko
    ≫ Physiology
        ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
        ≫ Exercise Physiology Uemura, Hirokazu
C
Cardiology
    ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Kanematsu, Yasuhisa
Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
Chemistry
    ≫ Biochemistry Sakane, Ayuko
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
Clinical Medicine
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Clinical Neurology Kawarai, Toshitaka
Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Clinical Pharmacy Horinouchi, Yuya
Cytology
    ≫ Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
D
Developmental Biology Shimokita, Eisuke
E
Embryology
    ≫ Developmental Biology Shimokita, Eisuke
Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
Environmental Health Uemura, Hirokazu
Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
Environmental Studies
    ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
Epidemiologic study of chronic diseases Arisawa, Kokichi
Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Kamano, Sakurako  /  Uemura, Hirokazu
Exercise brain science Shiuchi, Tetsuya
Exercise Physiology Uemura, Hirokazu
F
G
Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
H
Health Studies Harada, Masafumi
Hematology Abe, Masahiro
Hygiene
    ≫ Public Health Kamano, Sakurako  /  Uemura, Hirokazu
        ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
        ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako
I
Immunology Ishifune, Chieko  /  Mouri, Yasuhiro  /  Saito, Masako  /  Yasutomo, Koji
Intensive care medicine Nakanishi, Nobuto
Internal Medicine
    ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
JKL
M
Medicine Abe, Akiko  /  Abe, Koji  /  Abe, Masahiro  /  Abe, Yoshiro  /  Akaike, Masashi  /  Arimochi, Hideki  /  Azuma, Masahiko  /  Egawa, Mariko  /  Furutani, Shunsuke  /  Goto, Satoshi  /  Hirose, Jun  /  Kagami, Shoji  /  Kakuta, Nami  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Katou, Takeshi  /  Kawanaka, Takashi  /  Kitaichi, Takashi  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kuwano, Yuki  /  Matsui, Naoko  /  Morine, Yuji  /  Murao, Kazutoshi  /  Nishimura, Akiyoshi  /  Nishimura, Masato  /  Numata, Shusuke  /  Ogawa, Hirohisa  /  Sakai, Toshinori  /  Sei, Hiroyoshi  /  Soeki, Takeshi  /  Takahashi, Masayuki  /  Takeda, Noriaki  /  Takizawa, Hiromitsu  /  Tangoku, Akira  /  Toba, Hiroaki  /  Tominaga, Takeo  /  Watanabe, Hiroyoshi  /  Watanabe, Shinya  /  Yamaguchi, Kunihisa
    ≫ Anatomy Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
    ≫ Anesthesiology Tanaka, Katsuya
    ≫ Cardiology
        ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Clinical Medicine
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Kamano, Sakurako  /  Uemura, Hirokazu
    ≫ Health Studies Harada, Masafumi
    ≫ Hematology Abe, Masahiro
    ≫ Immunology Ishifune, Chieko  /  Mouri, Yasuhiro  /  Saito, Masako  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Internal Medicine
        ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
    ≫ Menopause Uemura, Hirokazu
    ≫ Nephrology Abe, Hideharu
    ≫ Nutrition
        ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako
    ≫ Oncology Abe, Masahiro
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
    ≫ Pathology Ichimura, Mayuko  /  Tsuneyama, Koichi
    ≫ Pediatrics Yasutomo, Koji
    ≫ Psychiatry Ohmori, Tetsuro
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
    ≫ Rheumatology Yasutomo, Koji
    ≫ Surgery Tangoku, Akira
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Menopause Uemura, Hirokazu
Microbiology
    ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
Molecular Biology Sakane, Ayuko
Molecular Science
    ≫ Molecular Biology Sakane, Ayuko
N
Nephrology Abe, Hideharu
Neurogenetics Kawarai, Toshitaka
Neurological endocrinology and metabolism Shiuchi, Tetsuya
Nutrition
    ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako
O
Oncology Abe, Masahiro
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
P
Pathology Ichimura, Mayuko  /  Tsuneyama, Koichi
Pediatric Neurology Mori, Tatsuo
Pediatrics Yasutomo, Koji
Pharmacology Horinouchi, Yuya  /  Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Pharmacy
    ≫ Clinical Pharmacy Horinouchi, Yuya
    ≫ Pharmacology Horinouchi, Yuya  /  Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Physiology
    ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
    ≫ Exercise Physiology Uemura, Hirokazu
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Pshycho-metabolic physiology Shiuchi, Tetsuya
Psychiatry Ohmori, Tetsuro
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Public Health Kamano, Sakurako  /  Uemura, Hirokazu
    ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
    ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako
Public Health Nutrition Kamano, Sakurako
Q
R
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
Rheumatology Yasutomo, Koji
S
Surgery Tangoku, Akira
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
TU
V
Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
WXYZ