Search:

Related Site: http://www.bb.tokushima-u.ac.jp

Keyword Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
amino acid racemase Yokoigawa, Kumio
Antibody aggregation Onitsuka, Masayoshi
aquaculture Hamano, Tatsuo
Aquaporin Akamatsu, Tetsuya
B
Bacterial protein toxin Tabata, Atsushi
bacterial toxins Nagamune, Hideaki
biomass Nakamura, Yoshitoshi
bioprocess Nakamura, Yoshitoshi
bioreactor Nakamura, Yoshitoshi
C
Cell culture engineering Onitsuka, Masayoshi
cell death Oyama, Yasuo
Cell line development Onitsuka, Masayoshi
CHO cells Onitsuka, Masayoshi
cholesterol Tomoyasu, Toshifumi
conservation Hamano, Tatsuo
cricket Miyawaki, Katsuyuki
cytolysin Tomoyasu, Toshifumi
cytometric analysis Oyama, Yasuo
cytotoxicity Oyama, Yasuo
D
development Akamatsu, Tetsuya  /  Mito, Taro
E
ectomycorrhizal fungi Hattori, Takefumi
Environmental pollutants Oyama, Yasuo
Escherichia coli O157 Yokoigawa, Kumio
evolution Mito, Taro
F
fish reef Hamano, Tatsuo
fishway Hamano, Tatsuo
forest products Hattori, Takefumi
forest science Hattori, Takefumi
G
gene recombination Nakamura, Yoshitoshi
H
heat shock Tomoyasu, Toshifumi
high pressure Matsuki, Hitoshi
history Satoh, Masaya
Host response Tabata, Atsushi
Hypoxic cell Uto, Yoshihiro
I
immunostimulater Nagamune, Hideaki
immunotherapy Nagamune, Hideaki
Infection mechanisms Tabata, Atsushi
Inhibitor of lipid peroxidation Uto, Yoshihiro
insect Mito, Taro
intermedilysin Tomoyasu, Toshifumi
J
K
kinase Yuasa, Keizo
L
M
Molecular Aggregate Matsuki, Hitoshi
molecular chaperone Tomoyasu, Toshifumi
Molecular Mechanism of Anesthesia Matsuki, Hitoshi
N
Non-Specific Molecular Interaction Matsuki, Hitoshi
O
Oral Tissue Akamatsu, Tetsuya
oxalic acid Hattori, Takefumi
P
processing protease Akamatsu, Tetsuya
proprotein convertase Akamatsu, Tetsuya
protease Tsuji, Akihiko  /  Yuasa, Keizo
protein Yuasa, Keizo
psychrophilic enzymes Yokoigawa, Kumio
Q
R
regeneration Mito, Taro
river Hamano, Tatsuo
RNA interference Miyawaki, Katsuyuki
S
segmentation Miyawaki, Katsuyuki
stock-enhancement Hamano, Tatsuo
Streptococci (→ Streptococcus)
Streptococcus Nagamune, Hideaki  /  Tomoyasu, Toshifumi
surface tension Matsuki, Hitoshi
T
Threading intercalator Uto, Yoshihiro
transcription factor Yuasa, Keizo
U V
W
Water Channel Akamatsu, Tetsuya
white-rot fungus Nakamura, Yoshitoshi
wood-rotting fungi Hattori, Takefumi
XYZ