Search:

Keyword

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
aquaculture Hamano, Tatsuo
Aquaporin Akamatsu, Tetsuya
B
Bacterial protein toxin Tabata, Atsushi
bacterial toxins Nagamune, Hideaki
biomass Nakamura, Yoshitoshi  /  Nakazawa, Yoshihisa
bioprocess Nakamura, Yoshitoshi
Bioprocess engineering Onitsuka, Masayoshi
bioreactor Nakamura, Yoshitoshi
C
Cell engineering and design Onitsuka, Masayoshi
cholesterol Tomoyasu, Toshifumi
conservation Hamano, Tatsuo
cricket Miyawaki, Katsuyuki
cytolysin Tomoyasu, Toshifumi
D
development Akamatsu, Tetsuya  /  Mito, Taro
E
ectomycorrhizal fungi Hattori, Takefumi
evolution Mito, Taro
F
fish reef Hamano, Tatsuo
fishway Hamano, Tatsuo
forest products Hattori, Takefumi
forest science Hattori, Takefumi
G
gene recombination Nakamura, Yoshitoshi
H
heat shock Tomoyasu, Toshifumi
high pressure Matsuki, Hitoshi
history Satoh, Masaya
Host response Tabata, Atsushi
Hypoxic cell Uto, Yoshihiro
I
immunostimulater Nagamune, Hideaki
immunotherapy Nagamune, Hideaki
Infection mechanisms Tabata, Atsushi
Inhibitor of lipid peroxidation Uto, Yoshihiro
insect Mito, Taro
intermedilysin Tomoyasu, Toshifumi
JK
L
lipid peroxidation Kishimoto, Koji
M
Mammalian cells Onitsuka, Masayoshi
Molecular Aggregate Matsuki, Hitoshi
molecular chaperone Tomoyasu, Toshifumi
Molecular Mechanism of Anesthesia Matsuki, Hitoshi
N
Non-Specific Molecular Interaction Matsuki, Hitoshi
O
oncology Kishimoto, Koji
Oral Tissue Akamatsu, Tetsuya
oxalic acid Hattori, Takefumi
P
processing protease Akamatsu, Tetsuya
proprotein convertase Akamatsu, Tetsuya
protein engineering Onitsuka, Masayoshi
Q
R
regeneration Mito, Taro
river Hamano, Tatsuo
RNA interference Miyawaki, Katsuyuki
S
segmentation Miyawaki, Katsuyuki
stem cell Kishimoto, Koji
stock-enhancement Hamano, Tatsuo
Streptococci (→ Streptococcus)
Streptococcus Nagamune, Hideaki  /  Tomoyasu, Toshifumi
surface tension Matsuki, Hitoshi
T
Therapeutic antibody Onitsuka, Masayoshi
Threading intercalator Uto, Yoshihiro
UV
W
Water Channel Akamatsu, Tetsuya
white-rot fungus Nakamura, Yoshitoshi
wood-rotting fungi Hattori, Takefumi
XYZ