Search:

Related Site: https://www.tokushima-u.ac.jp/dent/

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Allergology Hosoki, Maki
Anatomy
    ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
Anesthesiology Kitahata, Hiroshi
B
Biochemistry Horiguchi, Taigo  /  Noma, Takafumi
Biology
    ≫ Biochemistry Horiguchi, Taigo  /  Noma, Takafumi
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Cell Biology Miyoshi, Keiko  /  Yoshida, Kaya  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Teramachi, Jumpei
    ≫ Histology
        ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
        ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Microbiology Murakami, Keiji
        ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
    ≫ Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Teramachi, Jumpei
    ≫ Physiology
        ≫ Cell Physiology Baba, Otto
Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
Bone Metabolism and Endocrinology
    ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
C
Cardiology Kitahata, Hiroshi
Cell Biology Miyoshi, Keiko  /  Yoshida, Kaya  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Teramachi, Jumpei
Cell Physiology Baba, Otto
Chemistry
    ≫ Biochemistry Horiguchi, Taigo  /  Noma, Takafumi
Conservative Dentistry Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
Cytology
    ≫ Cell Biology Miyoshi, Keiko  /  Yoshida, Kaya  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Teramachi, Jumpei
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto
D
Dental Anethesia Fujiwara Joseph Luke, Shigeki
Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Dentistry Azuma, Masayuki  /  Eguchi, Satoru  /  Hasegawa, Tomokazu  /  Hiasa, Masahiro  /  Honda, Eiichi  /  Kido, Jun-ichi  /  Kudoh, Keiko  /  Kudoh, Takaharu  /  Maeda, Naoki  /  Matsumoto, Fumihiro  /  Mihara-Wada, Chie  /  Miyamoto, Youji  /  Mizusawa, Noriko  /  Nakanishi, Tadashi  /  Oka, Kenji  /  Rodis, Omar Maningo  /  Sekine, Kazumitsu  /  Takaishi, Kazumi  /  Takamaru, Natsumi  /  Takeuchi, Yuko  /  Teramachi, Jumpei  /  Tomotake, Yoritoki  /  Watanabe, Megumi  /  Yamada, Akiko  /  Yao, Chenjuan  /  Yasue, Akihiro
    ≫ Conservative Dentistry Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
    ≫ Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Endodontology Inagaki, Yuji  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Jaw Function Hosoki, Maki
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  Yamanoi, Tomoko
    ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
    ≫ Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Tanaka, Eiji  /  Yasue, Akihiro
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Hiroshima, Yuka  /  Inagaki, Yuji  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi  /  Sakamoto, Eijiro
    ≫ Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi
    ≫ Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Inoue, Miho  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  Okawa, Toshinori  /  Okura, Kazuo
Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
dysphagia rehabilitation Matsuyama, Miwa
E
Endocrinology and Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
        ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
    ≫ Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
Endodontology Inagaki, Yuji  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
F
G
Genetics
    ≫ Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
Geriatrics
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerontological Sociology Yanagisawa, Shizuko
Gross Anatomy Sumida, Kaori
H
Histology
    ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
    ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei  /  Yoshida, Kaya
I
Immunology Arakaki, Rieko  /  Fujii, Hideki  /  Ishimaru, Naozumi
    ≫ Allergology Hosoki, Maki
    ≫ Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
J
Jaw Function Hosoki, Maki
KL
M
Materials Science
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Metallic Materials Hamada, Kenichi
Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medical Imaging
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medical Welfare Shirayama, Yasuhiko
Medicine Bandou, Mika
    ≫ Anatomy
        ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
        ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
        ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Anesthesiology Kitahata, Hiroshi
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Cardiology Kitahata, Hiroshi
    ≫ Endocrinology and Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
            ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
        ≫ Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Geriatrics
        ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Immunology Arakaki, Rieko  /  Fujii, Hideki  /  Ishimaru, Naozumi
        ≫ Allergology Hosoki, Maki
        ≫ Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
    ≫ Medical Imaging
        ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Nutrition Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Pathology Ishimaru, Naozumi
    ≫ Pediatrics
        ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Surgery
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  Yamanoi, Tomoko
Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
Metallic Materials Hamada, Kenichi
Microbiology Murakami, Keiji
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Teramachi, Jumpei
Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi
    ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Teramachi, Jumpei
Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
Molecular Science
    ≫ Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Teramachi, Jumpei
    ≫ Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
N
Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
Neurophysiology Yoshimura, Hiroshi
Neuroscience Matsuka, Yoshizo  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Yoshimura, Hiroshi
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
Nutrition Yoshimoto, Katsuhiko
O
Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
Oral and Maxillofacial Prosthodontics, Oral Implantology Tomotake, Yoritoki
Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  Yamanoi, Tomoko
Oral Histology Teramachi, Jumpei  /  Yoshida, Kaya
Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
Oral Pathology Kudo, Yasusei
oral rehabilitation Matsuyama, Miwa
Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Tanaka, Eiji  /  Yasue, Akihiro
Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
P
Pathology Ishimaru, Naozumi
Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
Pediatrics
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
periodontal disease Hosokawa, Yoshitaka
Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Hiroshima, Yuka  /  Inagaki, Yuji  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi  /  Sakamoto, Eijiro
Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
Pharmacy
    ≫ Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
Physiology
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto
Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi
Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Inoue, Miho  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  Okawa, Toshinori  /  Okura, Kazuo
Q
R
Radiation
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Radiology
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
S
Social Science
    ≫ Gerontological Sociology Yanagisawa, Shizuko
    ≫ Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
Surgery
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  Yamanoi, Tomoko
TUV
W
Welfare
    ≫ Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
XYZ