Search:

Related Site: http://www.dent.tokushima-u.ac.jp/index.htm

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Allergology Hosoki, Maki
Anatomy
    ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto
Anesthesiology Kitahata, Hiroshi
B
Biochemistry Horiguchi, Taigo
Biology
    ≫ Biochemistry Horiguchi, Taigo
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Cell Biology Miyoshi, Keiko
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro
    ≫ Histology
        ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
    ≫ Microbiology Murakami, Keiji
    ≫ Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Miyoshi, Keiko
        ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro
    ≫ Physiology
        ≫ Cell Physiology Baba, Otto
Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
Bone Metabolism and Endocrinology
    ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
C
Cardiology Kitahata, Hiroshi
Cell Biology Miyoshi, Keiko
    ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro
Cell Physiology Baba, Otto
Chemistry
    ≫ Biochemistry Horiguchi, Taigo
Conservative Dentistry Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
Cytology
    ≫ Cell Biology Miyoshi, Keiko
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto
D
Dental Anethesia Fujiwara Joseph Luke, Shigeki
Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Dentistry Azuma, Masayuki  /  Eguchi, Satoru  /  Hasegawa, Tomokazu  /  Hiasa, Masahiro  /  Honda, Eiichi  /  Kido, Jun-ichi  /  Kudoh, Keiko  /  Kudoh, Takaharu  /  Maeda, Naoki  /  Matsumoto, Fumihiro  /  Mihara-Wada, Chie  /  Miyamoto, Youji  /  Mizusawa, Noriko  /  Nakanishi, Tadashi  /  Oka, Kenji  /  Rodis, Omar Maningo  /  Sekine, Kazumitsu  /  Takaishi, Kazumi  /  Takamaru, Natsumi  /  Tomotake, Yoritoki  /  Watanabe, Megumi  /  Yao, Chenjuan
    ≫ Conservative Dentistry Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Endodontology Inagaki, Yuji  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
    ≫ Jaw Function Hosoki, Maki
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko
    ≫ Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Tanaka, Eiji
    ≫ Pediatric Dentistry Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Periodontology Hiroshima, Yuka  /  Inagaki, Yuji  /  Kido, Rie  /  Ninomiya, Masami  /  Sakamoto, Eijiro
    ≫ Preventive Dentistry Ito, Hiro-O  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi
    ≫ Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Inoue, Miho  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Nagao, Kan  /  Okawa, Toshinori  /  Okura, Kazuo
Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
E
Endocrinology and Metabolism
    ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
        ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
Endodontology Inagaki, Yuji  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
F
G
Glycobiology Hashimoto, Noboru
Gross Anatomy Sumida, Kaori
H
Histology
    ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
I
Immunology Arakaki, Rieko  /  Fujii, Hideki  /  Ishimaru, Naozumi  /  Mouri, Yasuhiro
    ≫ Allergology Hosoki, Maki
J
Jaw Function Hosoki, Maki
KL
M
Materials Science
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Metallic Materials Hamada, Kenichi
Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medical Imaging
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medicine Bandou, Mika
    ≫ Anatomy
        ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
        ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
        ≫ Oral Anatomy Baba, Otto
    ≫ Anesthesiology Kitahata, Hiroshi
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Cardiology Kitahata, Hiroshi
    ≫ Endocrinology and Metabolism
        ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
            ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
    ≫ Immunology Arakaki, Rieko  /  Fujii, Hideki  /  Ishimaru, Naozumi  /  Mouri, Yasuhiro
        ≫ Allergology Hosoki, Maki
    ≫ Medical Imaging
        ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Pathology Ishimaru, Naozumi
    ≫ Pediatrics
        ≫ Pediatric Dentistry Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
    ≫ Surgery
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko
    ≫ Tissue Engineering Kano, Fumiya
Metallic Materials Hamada, Kenichi
Microbiology Murakami, Keiji
Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro
Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Miyoshi, Keiko
    ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru
    ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro
Molecular Science
    ≫ Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Miyoshi, Keiko
        ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro
N
Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
Neurophysiology Yoshimura, Hiroshi
Neuroscience Kano, Fumiya  /  Matsuka, Yoshizo  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Yoshimura, Hiroshi
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
O
Oral Anatomy Baba, Otto
Oral and Maxillofacial Prosthodontics, Oral Implantology Tomotake, Yoritoki
Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko
Oral Pathology Kudo, Yasusei
Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Tanaka, Eiji
P
Pathology Ishimaru, Naozumi
Pediatric Dentistry Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
Pediatrics
    ≫ Pediatric Dentistry Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
periodontal disease Hosokawa, Yoshitaka
Periodontology Hiroshima, Yuka  /  Inagaki, Yuji  /  Kido, Rie  /  Ninomiya, Masami  /  Sakamoto, Eijiro
Physiology
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto
Preventive Dentistry Ito, Hiro-O  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi
Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Inoue, Miho  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Nagao, Kan  /  Okawa, Toshinori  /  Okura, Kazuo
Q
R
Radiation
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Radiology
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
S
Surgery
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko
T
Tissue Engineering Kano, Fumiya
UVWXYZ