Search:

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Allergology Hosoki, Maki
Anatomy
    ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
B
Biochemistry Horiguchi, Taigo
Bioengineering Hosaka, Keiichi
Biology
    ≫ Biochemistry Horiguchi, Taigo
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Hosaka, Keiichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Cell Biology Miyoshi, Keiko  /  Yoshida, Kaya
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro
    ≫ Histology
        ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
        ≫ Oral Histology Yoshida, Kaya
    ≫ Microbiology
        ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi  /  Watanabe, Akari
    ≫ Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Miyoshi, Keiko
        ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro
    ≫ Physiology
        ≫ Cell Physiology Baba, Otto
Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Hosaka, Keiichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
Bone Metabolism and Endocrinology
    ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
C
Cell Biology Miyoshi, Keiko  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro
Cell Physiology Baba, Otto
Chemistry
    ≫ Biochemistry Horiguchi, Taigo
Conservative Dentistry Yumoto, Hiromichi
Cytology
    ≫ Cell Biology Miyoshi, Keiko  /  Yoshida, Kaya
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto
D
Dental Anethesia Fujiwara Joseph Luke, Shigeki
Dental Practice Adminstration Watanabe, Akari
Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Dentistry Hasegawa, Tomokazu  /  Hiasa, Masahiro  /  Honda, Eiichi  /  Kido, Jun-ichi  /  Kudoh, Takaharu  /  Miyamoto, Youji  /  Mizusawa, Noriko  /  Nakanishi, Tadashi  /  Rodis, Omar Maningo  /  Sekine, Kazumitsu  /  Takaishi, Kazumi  /  Takeuchi, Yuko  /  Yao, Chenjuan
    ≫ Conservative Dentistry Yumoto, Hiromichi
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Endodontology Ninomiya, Masami
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Jaw Function Hosoki, Maki
    ≫ Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
    ≫ Oral Health Kataoka, Kosuke
    ≫ Oral Histology Yoshida, Kaya
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi  /  Watanabe, Akari
    ≫ Orthodontics Tanaka, Eiji
    ≫ Pediatric Dentistry Iwasaki, Tomonori
    ≫ Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Hiroshima, Yuka  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi
    ≫ Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Kataoka, Kosuke  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi
    ≫ Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Inoue, Miho  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  Okawa, Toshinori
dysphagia rehabilitation Matsuyama, Miwa
E
Endocrinology and Metabolism
    ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
        ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
Endodontology Ninomiya, Masami
F
Functional Oral care and Welfare Watanabe, Akari
G
Geriatrics
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerontological Sociology Yanagisawa, Shizuko
Glycobiology Hashimoto, Noboru
Gross Anatomy Sumida, Kaori
H
Histology
    ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
    ≫ Oral Histology Yoshida, Kaya
Hygiene
    ≫ Oral Health Kataoka, Kosuke
I
Immunology Arakaki, Rieko  /  Fujii, Hideki  /  Ishimaru, Naozumi  /  Mouri, Yasuhiro
    ≫ Allergology Hosoki, Maki
Infection Control Watanabe, Akari
J
Jaw Function Hosoki, Maki
KL
M
Materials Science
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Hosaka, Keiichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Metallic Materials Hamada, Kenichi
Medical Welfare Shirayama, Yasuhiko
Medicine Bandou, Mika  /  Kawahito, Shinji
    ≫ Anatomy
        ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
        ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Hosaka, Keiichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Endocrinology and Metabolism
        ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
            ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
    ≫ Geriatrics
        ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Immunology Arakaki, Rieko  /  Fujii, Hideki  /  Ishimaru, Naozumi  /  Mouri, Yasuhiro
        ≫ Allergology Hosoki, Maki
    ≫ Pathology Ishimaru, Naozumi
    ≫ Pediatrics
        ≫ Pediatric Dentistry Iwasaki, Tomonori
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
    ≫ Surgery
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
    ≫ Tissue Engineering Kano, Fumiya
Metallic Materials Hamada, Kenichi
Microbiology
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi  /  Watanabe, Akari
Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro
Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Miyoshi, Keiko
    ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru
    ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro
Molecular Science
    ≫ Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Miyoshi, Keiko
        ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro
N
Neurophysiology Yoshimura, Hiroshi
Neuroscience Kano, Fumiya  /  Matsuka, Yoshizo  /  Yoshimura, Hiroshi
O
Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
Oral Health Kataoka, Kosuke
Oral Histology Yoshida, Kaya
Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi  /  Watanabe, Akari
Oral Pathology Kudo, Yasusei
oral rehabilitation Matsuyama, Miwa
Orthodontics Tanaka, Eiji
P
Pathology Ishimaru, Naozumi
Pediatric Dentistry Iwasaki, Tomonori
Pediatrics
    ≫ Pediatric Dentistry Iwasaki, Tomonori
Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Hiroshima, Yuka  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi
Physiology
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto
Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Kataoka, Kosuke  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi
Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Inoue, Miho  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  Okawa, Toshinori
Q
R
Radiation
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Radiology
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Regenerative dental medicine Hosaka, Keiichi
Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
S
Social Science
    ≫ Gerontological Sociology Yanagisawa, Shizuko
    ≫ Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
Surgery
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
T
Tissue Engineering Kano, Fumiya
UV
W
Welfare
    ≫ Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
XYZ