Search:

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Anatomy Tsuruo, Yoshihiro
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto
Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
B
Biology
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics
            ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
    ≫ Physiology
        ≫ Cell Physiology Baba, Otto
Biomechanics
    ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
Bionics
    ≫ Biomechanics
        ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
C
Cardiology Kitahata, Hiroshi
    ≫ Cardiovascular Medicine Sata, Masataka
Cardiovascular Medicine Sata, Masataka
Cell Biomechanics Funaki, Makoto
Cell Physiology Baba, Otto
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
Chest Surgery Kondo, Kazuya
Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
Cytology
    ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto
D
Dentistry Honda, Eiichi  /  Kudoh, Takaharu  /  Mihara-Wada, Chie  /  Oka, Kenji  /  Tomotake, Yoritoki
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
    ≫ Orthodontics Tanaka, Eiji
    ≫ Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke
    ≫ Prosthodontics Abe, Susumu  /  Kawano, Fumiaki  /  Kawano, Hiromichi  /  Matsuyama, Miwa  /  Okawa, Toshinori  /  Okura, Kazuo
Diabetology Funaki, Makoto  /  Matsuhisa, Munehide
dysphagia rehabilitation Matsuyama, Miwa
E
Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
    ≫ Metabolism
        ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Engineering
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics
            ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Environmental Studies
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Epidemiologic study of chronic diseases Arisawa, Kokichi
Epidemiology Arisawa, Kokichi
F
G
Gastroenterology Takayama, Tetsuji
Genetics
    ≫ Human Genetics Sato, Youichi
Geriatrics
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerodontology Matsuyama, Miwa
H
Health Studies Harada, Masafumi
Hematology Abe, Masahiro
Human Genetics Sato, Youichi
I
Immunology Ishimaru, Naozumi
Informatics
    ≫ Medical Informatics Wakata, Yoshifumi
Internal Medicine
    ≫ Cardiovascular Medicine Sata, Masataka
    ≫ Gastroenterology Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
    ≫ Respiratory Medicine Tani, Kenji
JKL
M
Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medical Education Nishi, Kyoko
Medical Imaging
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medical Informatics Wakata, Yoshifumi
Medical Welfare Shirayama, Yasuhiko
Medicine Abe, Akiko  /  Abe, Masahiro  /  Akaike, Masashi  /  Azuma, Momoyo  /  Hirose, Jun  /  Ikemoto, Tetsuya  /  Ikushima, Hitoshi  /  Kagami, Shoji  /  Kaji, Takashi  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Katou, Takeshi  /  Kawakami, Yukikiyo  /  Kondo, Kazuya  /  Mizobuchi, Yoshifumi  /  Mori, Kenji  /  Morine, Yuji  /  Murao, Kazutoshi  /  Nagai, Kojiro  /  Nakagawa, Ryuji  /  Nakataki, Masahito  /  Nishi, Kyoko  /  Numata, Shusuke  /  Otomi, Youichi  /  Tada, Yoshiteru  /  Takizawa, Hiromitsu  /  Toba, Hiroaki  /  Yoshida, Kanako
    ≫ Anatomy Tsuruo, Yoshihiro
        ≫ Oral Anatomy Baba, Otto
    ≫ Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
    ≫ Cardiology Kitahata, Hiroshi
        ≫ Cardiovascular Medicine Sata, Masataka
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
    ≫ Diabetology Funaki, Makoto  /  Matsuhisa, Munehide
    ≫ Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
        ≫ Metabolism
            ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Epidemiology Arisawa, Kokichi
    ≫ Geriatrics
        ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Health Studies Harada, Masafumi
    ≫ Hematology Abe, Masahiro
    ≫ Immunology Ishimaru, Naozumi
    ≫ Internal Medicine
        ≫ Cardiovascular Medicine Sata, Masataka
        ≫ Gastroenterology Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
        ≫ Respiratory Medicine Tani, Kenji
    ≫ Medical Education Nishi, Kyoko
    ≫ Medical Imaging
        ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Medical Informatics Wakata, Yoshifumi
    ≫ Oncology Abe, Masahiro
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
    ≫ Pathology Bando, Yoshimi  /  Ishimaru, Naozumi  /  Kobayashi, Tomoko  /  Uehara, Hisanori
    ≫ Pediatrics Suga, Ken-ichi
    ≫ Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
    ≫ Rehabilitation Medicine Katoh, Shinsuke
    ≫ Rheumatology Tani, Kenji
    ≫ Surgery
        ≫ Neurosurgery Nishi, Kyoko
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
        ≫ Orthopaedics Katoh, Shinsuke
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
    ≫ Tissue Engineering Funaki, Makoto
Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Metabolism
    ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
N
Neuroscience
    ≫ Neurosurgery Nishi, Kyoko
Neurosurgery Nishi, Kyoko
Nursing
    ≫ Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
O
Oncology Abe, Masahiro
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
Oral Anatomy Baba, Otto
Oral and Maxillofacial Prosthodontics, Oral Implantology Tomotake, Yoritoki
Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
oral rehabilitation Matsuyama, Miwa
Orthodontics Tanaka, Eiji
Orthopaedics Katoh, Shinsuke
P
Pathology Bando, Yoshimi  /  Ishimaru, Naozumi  /  Kobayashi, Tomoko  /  Uehara, Hisanori
Pedagogics
    ≫ Medical Education Nishi, Kyoko
Pediatric Neurology Mori, Tatsuo
Pediatrics Suga, Ken-ichi
Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Pharmacy
    ≫ Pharmacology Ishizawa, Keisuke
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Physiology
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke
Prosthodontics Abe, Susumu  /  Kawano, Fumiaki  /  Kawano, Hiromichi  /  Matsuyama, Miwa  /  Okawa, Toshinori  /  Okura, Kazuo
Q
R
Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi
Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
Rehabilitation Medicine Katoh, Shinsuke
Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
Respiratory Medicine Tani, Kenji
Rheumatology Tani, Kenji
S
Social Welfare Shirayama, Yasuhiko
Surgery
    ≫ Neurosurgery Nishi, Kyoko
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
    ≫ Orthopaedics Katoh, Shinsuke
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
T
Tissue Engineering Funaki, Makoto
U
V
Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
WXYZ