Search:

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Allergology Hosoki, Maki
Anatomy
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Tanaka, Katsuya
B
Biology
    ≫ Biomaterials Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
Biomaterials Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
Bone Metabolism and Endocrinology
    ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
C
Cardiology Kitahata, Hiroshi  /  Wakatsuki, Tetsuzo
Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Chest Surgery Kondo, Kazuya
Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
Clinical Neurology Kawarai, Toshitaka
Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
Conservative Dentistry Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
D
Dental Anethesia Fujiwara Joseph Luke, Shigeki
Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Dentistry Azuma, Masayuki  /  Eguchi, Satoru  /  Hasegawa, Tomokazu  /  Hiasa, Masahiro  /  Honda, Eiichi  /  Kido, Jun-ichi  /  Kudoh, Keiko  /  Kudoh, Takaharu  /  Maeda, Naoki  /  Matsumoto, Fumihiro  /  Miyamoto, Youji  /  Nakanishi, Tadashi  /  Takaishi, Kazumi  /  Takamaru, Natsumi  /  Watanabe, Megumi  /  Yasue, Akihiro
    ≫ Conservative Dentistry Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Endodontology Inagaki, Yuji  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
    ≫ Jaw Function Hosoki, Maki
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko
    ≫ Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Tanaka, Eiji  /  Yasue, Akihiro
    ≫ Pediatric Dentistry Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Periodontology Inagaki, Yuji  /  Kido, Rie  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi  /  Sakamoto, Eijiro
    ≫ Preventive Dentistry Ito, Hiro-O  /  Tamaki, Naofumi
    ≫ Prosthodontics Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Inoue, Miho  /  Matsuka, Yoshizo  /  Nagao, Kan  /  Okura, Kazuo
Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
E
Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
    ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
        ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
Endodontology Inagaki, Yuji  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
F
G
Gastroenterology Muguruma, Naoki
H
Health Studies Harada, Masafumi
Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
I
Immunology
    ≫ Allergology Hosoki, Maki
Internal Medicine Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
J
Jaw Function Hosoki, Maki
KL
M
Materials Science
    ≫ Biomaterials Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medical Imaging
    ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medicine Abe, Akiko  /  Abe, Masahiro  /  Abe, Yoshiro  /  Akaike, Masashi  /  Azuma, Masahiko  /  Azuma, Momoyo  /  Azuma, Takahiro  /  Bandou, Mika  /  Egawa, Mariko  /  Endo, Itsuro  /  Fujii, Shiroh  /  Hamada, Daisuke  /  Higashijima, Jun  /  Ikemoto, Tetsuya  /  Ikushima, Hitoshi  /  Imura, Satoru  /  Iwamoto, Seiji  /  Iwata, Takashi  /  Izaki, Yumiko  /  Kagawa, Kumiko  /  Kaji, Takashi  /  Kakuta, Nami  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Katou, Takeshi  /  Kawakami, Yukikiyo  /  Kawanaka, Takashi  /  Kinoshita, Michiko  /  Kitaichi, Takashi  /  Kitamura, Akiko  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kondo, Kazuya  /  Kotani, Yumiko  /  Kubo, Akiko  /  Mizobuchi, Yoshifumi  /  Morine, Yuji  /  Murao, Kazutoshi  /  Nagai, Kojiro  /  Nakagawa, Ryuji  /  Nakataki, Masahito  /  Nishimura, Masato  /  Numata, Shusuke  /  Okamoto, Koichi  /  Otomi, Youichi  /  Sumitani, Satsuki  /  Tada, Yoshiteru  /  Takahashi, Masayuki  /  Takeda, Noriaki  /  Takeuchi, Mayumi  /  Takizawa, Hiromitsu  /  Tangoku, Akira  /  Toba, Hiroaki  /  Tomotake, Masahito  /  Watanabe, Hiroyoshi  /  Yamaguchi, Koji  /  Yamaguchi, Kunihisa  /  Yamamoto, Yasuyo  /  Yasui, Toshiyuki  /  Yoshida, Kanako  /  Yoshikawa, Kouzou
    ≫ Anatomy
        ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Tanaka, Katsuya
    ≫ Biomaterials Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Cardiology Kitahata, Hiroshi  /  Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
    ≫ Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
    ≫ Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
        ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
            ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho
    ≫ Health Studies Harada, Masafumi
    ≫ Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
    ≫ Immunology
        ≫ Allergology Hosoki, Maki
    ≫ Internal Medicine Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
    ≫ Medical Imaging
        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
        ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Nephrology Abe, Hideharu
    ≫ Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
    ≫ Oncology Abe, Masahiro
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
    ≫ Pediatrics Kotani, Yumiko  /  Suga, Ken-ichi
        ≫ Pediatric Dentistry Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Psychiatry Ohmori, Tetsuro
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Surgery Tangoku, Akira
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
N
Nephrology Abe, Hideharu
Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
Neurogenetics Kawarai, Toshitaka
Neurology Sako, Wataru
Neuroscience Matsuka, Yoshizo  /  Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
O
Oncology Abe, Masahiro
Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko
Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Tanaka, Eiji  /  Yasue, Akihiro
P
Pediatric Dentistry Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
Pediatric Neurology Mori, Tatsuo
Pediatrics Kotani, Yumiko  /  Suga, Ken-ichi
    ≫ Pediatric Dentistry Nakagawa, Hiroshi  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
periodontal disease Hosokawa, Yoshitaka
Periodontology Inagaki, Yuji  /  Kido, Rie  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi  /  Sakamoto, Eijiro
Pharmacology
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Pharmacy
    ≫ Pharmacology
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Preventive Dentistry Ito, Hiro-O  /  Tamaki, Naofumi
Prosthodontics Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Inoue, Miho  /  Matsuka, Yoshizo  /  Nagao, Kan  /  Okura, Kazuo
Psychiatry Ohmori, Tetsuro
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Q
R
Radiation
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi
Radiology
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
reproductive endocrinology Iwasa, Takeshi
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
S
Surgery Tangoku, Akira
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
TUVWXYZ