Search:

Related Site: https://www.tokushima-u.ac.jp/st/

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Adsorption Science Horikawa, Toshihide
Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji
Algebraic Geometry Ohbuchi, Akira  /  Shirane, Taketo
Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
Algorithms Hasunuma, Toru
Analytical Chemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Takayanagi, Toshio
Applied Mathematics Sakaguchi, Hideo  /  Uno, Takeshi
Applied Optics Minamikawa, Takeo  /  Yanagiya, Shin-ichiro
Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Architecture
    ≫ Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Artificial Intelligence Katayama, Takafumi  /  Ono, Norihiko
    ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji
Astrophysics
    ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
B
Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
Biology
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
    ≫ Biomaterials Yasuzawa, Mikito
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo
    ≫ Developmental Biology Watanabe, Minoru
        ≫ Evolutionary Developmental Biology
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
    ≫ Molecular Biology Watanabe, Minoru
Biomaterials Yasuzawa, Mikito
Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
    ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
    ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
Biomedical Optics Yasui, Takeshi
Bionics
    ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
        ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
        ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo
C
Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
Catalyst Chemistry Yamamoto, Takashi
Cell Biomechanics SATO, Katsuya
Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro
    ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
        ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
    ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
chemical physics Inukai, Munehiro
Chemistry Nakamura, Mitsuhiro
    ≫ Analytical Chemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Takayanagi, Toshio
    ≫ Catalyst Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
            ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
        ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Miyoshi, Norikazu  /  Nishiuchi, Masaki  /  Ohmura, Satoshi D.  /  Yagishita, Fumitoshi
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
        ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
        ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi  /  Ueno, Masaharu
    ≫ Photochemistry Katayama, Tetsuro
    ≫ Physical Chemistry Katayama, Tetsuro  /  Yoshida, Ken
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
    ≫ Solution Chemistry Yoshida, Ken
City Planning WATANABE, Kojiro
Civil Engineering
    ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Construction Management Namerikawa, Susumu
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi
        ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
    ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
        ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
        ≫ River Engineering Muto, Yasunori
    ≫ Hydrology TAMURA, Takao
    ≫ Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
    ≫ Structural Engineering
        ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
    ≫ Traffic Engineering Okushima, Masashi
        ≫ Transport Planning Okushima, Masashi
            ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
Communication Engineering Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
    ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
Computational Fluid Dynamics Ohta, Mitsuhiro
Computational Mechanics Oishi, Atsuya
Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
Computer Architecture Sano, Masahiko
Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
    ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Internet Sano, Masahiko
    ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
Computer Vision Terada, Kenji
Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Condensed Matter Physics
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
        ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
    ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Koyama, Kuniyuki  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi  /  Saito, Takahito
        ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Takashima, Yuusuke
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Construction Management Namerikawa, Susumu
Control Engineering Yasuno, Takashi
    ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
    ≫ Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Crystallography
    ≫ Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Cytology
    ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
D
Developmental Biology Watanabe, Minoru
    ≫ Evolutionary Developmental Biology
        ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
Dynamics of Machinery Hino, Junichi
Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
E
Earthquake Engineering Nakata, Narutoshi
Ecology
    ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
    ≫ Ecosystem
        ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
            ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
Economics Uno, Takeshi
Ecosystem
    ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
    ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Management Kamada, Mahito
Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
Educational Information Science (→ Educational Computing)
Educational Technology Shimomura, Naoyuki
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
Electrical and Electronic Engineering
    ≫ Communication Engineering Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
        ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Electrical Engineering
        ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
        ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Electronics
        ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
        ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
        ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Takashima, Yuusuke
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Electrical Engineering
    ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
Electronic Devices Ao, Jin-Ping
Electronics
    ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
    ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
    ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Takashima, Yuusuke
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Embryology
    ≫ Developmental Biology Watanabe, Minoru
        ≫ Evolutionary Developmental Biology
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Energy Conversion Engineering Deguchi, Yoshihiro
Engineering Ito, Momoyo  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Ono, Kaoru
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo
    ≫ Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
            ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
        ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
    ≫ Civil Engineering
        ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
        ≫ Construction Management Namerikawa, Susumu
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
        ≫ Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi
            ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
        ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
            ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
            ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
            ≫ River Engineering Muto, Yasunori
        ≫ Hydrology TAMURA, Takao
        ≫ Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
        ≫ Structural Engineering
            ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
        ≫ Traffic Engineering Okushima, Masashi
            ≫ Transport Planning Okushima, Masashi
                ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
    ≫ Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
    ≫ Control Engineering Yasuno, Takashi
        ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
        ≫ Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
    ≫ Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
    ≫ Earthquake Engineering Nakata, Narutoshi
    ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Educational Technology Shimomura, Naoyuki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Electrical and Electronic Engineering
        ≫ Communication Engineering Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
            ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Electrical Engineering
            ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
            ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
        ≫ Electronics
            ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
            ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
            ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Takashima, Yuusuke
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Energy Conversion Engineering Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
        ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Fluid Engineering Ichimiya, Masashi  /  Shigemitsu, Toru
        ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
        ≫ Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
    ≫ Fluid Mechanics (→ Fluid Engineering)
        ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
                    ≫ Image Recognition
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
        ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Instrumentation Engineering Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Mechanical Engineering Miwa, Masafumi
        ≫ Dynamics of Machinery Hino, Junichi
        ≫ Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
        ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
        ≫ Machining Mizobuchi, Akira
        ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
    ≫ Medical Engineering
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo
    ≫ Nonlinear Engineering Ueta, Tetsushi
        ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
        ≫ Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi
    ≫ Sensing Engineering Kawada, Masatake
    ≫ Thermal Engineering
        ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
Environment Protection TAMURA, Takao
Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
    ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Environmental Studies Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Environment Protection TAMURA, Takao
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
        ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Hydrology TAMURA, Takao
    ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
Estuary Engineering Nakano, Susumu
Evolutionary Developmental Biology
    ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
F
Field Informatics Ueta, Tetsushi
Fluid Engineering Ichimiya, Masashi  /  Shigemitsu, Toru
    ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
    ≫ Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
Fluid Mechanics (→ Fluid Engineering)
    ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji
Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Functional Materials Yonekura, Daisuke
G
Gas-liquid Two-Phase Flow Ohta, Mitsuhiro
Genetics Matsuo, Yoshinori
Geology Aoya, Mutsuki  /  Nishiyama, Ken-ichi
    ≫ Structural Geology Murata, Akihiro
Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi
    ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
Graph Theory Hasunuma, Toru
H
Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
http://math0.pm.tokushima-u.ac.jp/~mizuno/ Mizuno, Yoshinori
Human Science Ito, Shin-ichi
Human sensing Fukumi, Minoru
Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
Hydraulics Muto, Yasunori
    ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
    ≫ River Engineering Muto, Yasunori
Hydrology TAMURA, Takao
I
Illuminating Engineering Shimomura, Naoyuki
Image Processing Katayama, Takafumi
    ≫ Image Recognition
        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
Image Recognition
    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Image Understanding Ukida, Hiroyuki
    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Imaging Technology
    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
    ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
        ≫ Image Recognition
            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
        ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
Informatics KANG, XIN  /  Nishimura, Ryota
    ≫ Computational Mechanics Oishi, Atsuya
    ≫ Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
        ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Internet Sano, Masahiko
        ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
    ≫ Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami  /  Tanioka, Hiroki
    ≫ Information Science Nakayama, Shin-ichi
        ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
            ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
            ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
            ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
                ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
                ≫ Imaging Technology
                    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                    ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
                        ≫ Image Recognition
                            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                        ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
            ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
        ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
        ≫ Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
    ≫ Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
        ≫ Artificial Intelligence Katayama, Takafumi  /  Ono, Norihiko
            ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji
        ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
        ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
        ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Tanioka, Hiroki
        ≫ Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
        ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
        ≫ Imaging Technology
            ≫ Computer Vision Terada, Kenji
            ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
                ≫ Image Recognition
                    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
    ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
Information Network Kinoshita, Kazuhiko
Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami  /  Tanioka, Hiroki
Information Science Nakayama, Shin-ichi
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
                    ≫ Image Recognition
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
        ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
information security Sano, Masahiko  /  Tanioka, Hiroki
Information Technology (→ Information Engineering)
Infrared thermography Ishikawa, Masashi
Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
Instrumentation Engineering Deguchi, Yoshihiro
Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
    ≫ Artificial Intelligence Katayama, Takafumi  /  Ono, Norihiko
        ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Tanioka, Hiroki
    ≫ Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
Intelligent robot Ren, Fuji
Internet Sano, Masahiko
JK
L
Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
Laser Spectroscopy Deguchi, Yoshihiro
Linguistics
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Tanioka, Hiroki
M
Machine Learning Tanioka, Hiroki
Machining Mizobuchi, Akira
Materials Chemistry
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
Materials Engineering
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Materials Science Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Biomaterials Yasuzawa, Mikito
    ≫ Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
    ≫ Functional Materials Yonekura, Daisuke
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Metallic Materials Hisazawa, Hiromu
    ≫ Strength of Materials
        ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Mathematics Murakami, Kouichi  /  Nabeshima, Katsusuke  /  Ohnuma, Masaki  /  Ohyama, Yousuke
    ≫ Algebraic Geometry Ohbuchi, Akira  /  Shirane, Taketo
    ≫ Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
    ≫ Applied Mathematics Sakaguchi, Hideo  /  Uno, Takeshi
    ≫ Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
    ≫ Graph Theory Hasunuma, Toru
    ≫ Number Theory Katayama, Shin-ichi
    ≫ Numerical Analysis Takeuchi, Toshiki
    ≫ Theory of Differential Equations Fukagai, Nobuyoshi  /  Okamoto, Kuniya
Mechanical Engineering Miwa, Masafumi
    ≫ Dynamics of Machinery Hino, Junichi
    ≫ Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
    ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
    ≫ Machining Mizobuchi, Akira
    ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
Media technology Kita, Kenji
Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo
Medical Engineering
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo
Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
Medicine
    ≫ Biomaterials Yasuzawa, Mikito
    ≫ Medical Engineering
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo
    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
Metallic Materials Hisazawa, Hiromu
Metamaterial Okamoto, Toshihiro
Micro Optics Haraguchi, Masanobu
Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Molecular Biology Watanabe, Minoru
Molecular Science
    ≫ Molecular Biology Watanabe, Minoru
    ≫ Polymer Science Niwa, Miki
        ≫ Polymer Characterization Ute, Koichi
        ≫ Polymer Chemistry
            ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
        ≫ Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Moving Picture Coding Song, Tian
Multimedia-Systems Matsuura, Kenji
Multiphase Flow Kusano, Koji
N
Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro  /  Takashima, Yuusuke
Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Tanioka, Hiroki
Non-Newtonian Fluid Flow Ohta, Mitsuhiro
Nondestructive evaluation Ishikawa, Masashi
Nonlinear Analysis Ono, Kosuke
Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
Nonlinear Circuits and Networks Uwate, Yoko
Nonlinear Engineering Ueta, Tetsushi
    ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
    ≫ Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi
Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi
Nuclear Physics
    ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
Number Theory Katayama, Shin-ichi
Numerical Analysis Takeuchi, Toshiki
Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
O
Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
    ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
Optical Device Takashima, Yuusuke
Optical information processing Goto, Nobuo
Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
Optics
    ≫ Applied Optics Minamikawa, Takeo  /  Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Laser Spectroscopy Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Micro Optics Haraguchi, Masanobu
    ≫ Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro  /  Takashima, Yuusuke
    ≫ Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
        ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
    ≫ Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
    ≫ Photochemistry Katayama, Tetsuro
    ≫ Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Quantum Optics Haraguchi, Masanobu  /  Yasui, Takeshi
    ≫ Spectoscopic Measurement Iwata, Tetsuo  /  Minamikawa, Takeo
    ≫ X-ray Spectroscopy Yamamoto, Takashi
Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Miyoshi, Norikazu  /  Nishiuchi, Masaki  /  Ohmura, Satoshi D.  /  Yagishita, Fumitoshi
    ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
    ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi  /  Ueno, Masaharu
Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
P
Pedagogics
    ≫ Educational Technology Shimomura, Naoyuki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
Photochemistry Katayama, Tetsuro
Physical Chemistry Katayama, Tetsuro  /  Yoshida, Ken
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Physical Cosmology Izawa, Ken-ichi
Physics
    ≫ Astrophysics
        ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Condensed Matter Physics
        ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
            ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
        ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Koyama, Kuniyuki  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi  /  Saito, Takahito
            ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Takashima, Yuusuke
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
    ≫ Nuclear Physics
        ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
    ≫ Physical Chemistry Katayama, Tetsuro  /  Yoshida, Ken
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Polymer Characterization Ute, Koichi
Polymer Chemistry
    ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
Polymer Science Niwa, Miki
    ≫ Polymer Characterization Ute, Koichi
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
    ≫ Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
Power System Engineering Hojo, Masahide
Pulsed Power Shimomura, Naoyuki
Q
Quantum Optics Haraguchi, Masanobu  /  Yasui, Takeshi
R
Radiation
    ≫ X-ray Stress Measurement Kusaka, Kazuya
Raman spectroscopy Minamikawa, Takeo
Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
    ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
Refrigeration and Air Conditioning Engineering Kusano, Koji
Regional Disaster Prevention Kanai, Junko  /  Nakano, Susumu  /  TAMURA, Takao
Restoration Ecology Kawaguchi, Yoichi
Risk management Nakano, Susumu
River Engineering Muto, Yasunori
Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
S
Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Takashima, Yuusuke
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Sensing Engineering Kawada, Masatake
Separation Engineering Katoh, Masahiro
Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
    ≫ Imaging Technology
        ≫ Computer Vision Terada, Kenji
        ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
            ≫ Image Recognition
                ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
            ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
Social Computing Ren, Fuji
Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
Solid state ionics, Electrochemistry Oishi, Masatsugu
Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Koyama, Kuniyuki  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi  /  Saito, Takahito
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Takashima, Yuusuke
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Solution Chemistry Yoshida, Ken
Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
Spectoscopic Measurement Iwata, Tetsuo  /  Minamikawa, Takeo
Spoken language processing Kita, Kenji
Sports Science Tanioka, Hiroki
Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Strength of Materials
    ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Structural Engineering
    ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
Structural Geology Murata, Akihiro
Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Surface science Yanagiya, Shin-ichiro
Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi  /  Ueno, Masaharu
Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
T
Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
texture control Okada, Tatsuya
Theoretical Elementary Particle Physics Izawa, Ken-ichi
Theory of Differential Equations Fukagai, Nobuyoshi  /  Okamoto, Kuniya
Thermal Engineering
    ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
Three-dimensional display Mizushina, Haruki
THz instrumentation and metrology Yasui, Takeshi
Traffic Engineering Okushima, Masashi
    ≫ Transport Planning Okushima, Masashi
        ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Transport Phenomena Ohta, Mitsuhiro
Transport Planning Okushima, Masashi
    ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Tribology Yonekura, Daisuke
U
Ultrasonic Material Characterization Nishino, Hideo
Urban Design WATANABE, Kojiro
Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
V
Visual psychophysics Mizushina, Haruki
VLSI Design Song, Tian
W
Wind Engineering Nagao, Fumiaki
X
X-ray Spectroscopy Yamamoto, Takashi
X-ray Stress Measurement Kusaka, Kazuya
YZ