Search:

Related Site: http://www.tokushima-u.ac.jp/e/

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Adsorption Science Horikawa, Toshihide
Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
Analytical Chemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Takayanagi, Toshio
Applied Mathematics Sakaguchi, Hideo
Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku
Applied Optics Minamikawa, Takeo  /  Yanagiya, Shin-ichiro
Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Architecture
    ≫ Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Artificial Intelligence Ono, Norihiko
    ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
B
Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
Biochemistry Tsuji, Akihiko  /  Yuasa, Keizo
    ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
    ≫ Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji
Biological Engineering
    ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Biology
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
    ≫ Biochemistry Tsuji, Akihiko  /  Yuasa, Keizo
        ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
        ≫ Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji
    ≫ Biological Engineering
        ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Biomaterials Yasuzawa, Mikito
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo
    ≫ Biophysics
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
    ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
    ≫ Cell Biology Yuasa, Keizo
    ≫ Chemical Biology Yamada, Hisatsugu
    ≫ Microbiology Nagamune, Hideaki  /  Shirai, Akihiro  /  Tabata, Atsushi
        ≫ Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku
        ≫ Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Molecular Biology Mito, Taro  /  Sakamoto, Takaiku
Biomass Transformation Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Biomaterials Yasuzawa, Mikito
Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
    ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
    ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
Biomedical Optics Yasui, Takeshi
Bionics
    ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
        ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
        ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo
Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
Biophysics
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
C
Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
Cancer immunology Kishimoto, Koji
Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
Cell Biology Yuasa, Keizo
Cell Biomechanics SATO, Katsuya
Chemical Biology Yamada, Hisatsugu
Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  Sotowa, Ken-Ichiro
    ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
        ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
    ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
chemical physics Inukai, Munehiro
Chemistry
    ≫ Analytical Chemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Takayanagi, Toshio
    ≫ Biochemistry Tsuji, Akihiko  /  Yuasa, Keizo
        ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
        ≫ Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji
    ≫ Chemical Biology Yamada, Hisatsugu
    ≫ Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  Sotowa, Ken-Ichiro
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
            ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
        ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
    ≫ Colloid and Surface Chemistry Matsuki, Hitoshi
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Enzyme Chemistry Tsuji, Akihiko
    ≫ Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Nishiuchi, Masaki  /  Shirai, Akihiro  /  Yagishita, Fumitoshi
        ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
        ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi
        ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi
    ≫ Physical Chemistry Yoshida, Ken
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
    ≫ Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Solution Chemistry Yoshida, Ken
City Planning WATANABE, Kojiro
Civil Engineering
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Construction Management Namerikawa, Susumu
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi
        ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
    ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
        ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
        ≫ River Engineering Muto, Yasunori
    ≫ Hydrology TAMURA, Takao
    ≫ Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
    ≫ Structural Engineering
        ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
    ≫ Traffic Engineering Okushima, Masashi
        ≫ Transport Planning Okushima, Masashi
            ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Collaborative Engineering Ito, Teruaki
Colloid and Surface Chemistry Matsuki, Hitoshi
Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
Communication Engineering Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
    ≫ Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
Computational Fluid Dynamics Ohta, Mitsuhiro
Computational Mechanics Oishi, Atsuya
Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
Computer Architecture Sano, Masahiko
Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Human Interface Ito, Teruaki  /  Kashihara, Koji
    ≫ Internet Sano, Masahiko
    ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
Computer Vision Terada, Kenji
Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Condensed Matter Physics
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
    ≫ Solid State Physics Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Nakamura, Koichi
        ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Construction Management Namerikawa, Susumu
Control Engineering Yasuno, Takashi
    ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
    ≫ Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Crystallography
    ≫ Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Cytology
    ≫ Cell Biology Yuasa, Keizo
    ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
D
Dentistry
    ≫ Oral Health GOTO, Masaki
Developmental Bioengineering Mito, Taro
Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
Dynamics of Machinery Hino, Junichi
Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
E
Earthquake Engineering Nakata, Narutoshi
Ecology
    ≫ Biomass Transformation Engineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
    ≫ Ecosystem
        ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
            ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
Ecosystem
    ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
    ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Management Kamada, Mahito
Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
Educational Information Science (→ Educational Computing)
Educational Technology Shimomura, Naoyuki
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
Electrical and Electronic Engineering
    ≫ Communication Engineering Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
        ≫ Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Electrical Engineering
        ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
        ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Electronics
        ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
        ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
        ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Electrical Engineering
    ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
Electronic Devices Ao, Jin-Ping
Electronics
    ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
    ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
    ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Energy Conversion Engineering Deguchi, Yoshihiro
Engineering Ito, Momoyo  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Ono, Kaoru
    ≫ Biological Engineering
        ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo
    ≫ Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  Sotowa, Ken-Ichiro
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
            ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
        ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
    ≫ Civil Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
        ≫ Construction Management Namerikawa, Susumu
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
        ≫ Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi
            ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
        ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
            ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
            ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
            ≫ River Engineering Muto, Yasunori
        ≫ Hydrology TAMURA, Takao
        ≫ Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
        ≫ Structural Engineering
            ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
        ≫ Traffic Engineering Okushima, Masashi
            ≫ Transport Planning Okushima, Masashi
                ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
    ≫ Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
    ≫ Control Engineering Yasuno, Takashi
        ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
        ≫ Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
    ≫ Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
    ≫ Earthquake Engineering Nakata, Narutoshi
    ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Educational Technology Shimomura, Naoyuki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Electrical and Electronic Engineering
        ≫ Communication Engineering Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
            ≫ Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Electrical Engineering
            ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
            ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
        ≫ Electronics
            ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
            ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
            ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Energy Conversion Engineering Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Fluid Engineering Ichimiya, Masashi  /  Shigemitsu, Toru
        ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
        ≫ Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
    ≫ Fluid Mechanics (→ Fluid Engineering)
        ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
        ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing
                    ≫ Image Recognition
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
        ≫ Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Instrumentation Engineering Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Mechanical Engineering Miwa, Masafumi
        ≫ Dynamics of Machinery Hino, Junichi
        ≫ Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
        ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
        ≫ Machining Mizobuchi, Akira
        ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
    ≫ Medical Engineering Ito, Teruaki
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo
    ≫ Nonlinear Engineering Ueta, Tetsushi
        ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
        ≫ Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi
    ≫ Sensing Engineering Kawada, Masatake
    ≫ Thermal Engineering
        ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
Environment Protection TAMURA, Takao
Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
    ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
Environmental Studies
    ≫ Environment Protection TAMURA, Takao
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Hydrology TAMURA, Takao
    ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
Enzyme Chemistry Tsuji, Akihiko
Enzymology
    ≫ Enzyme Chemistry Tsuji, Akihiko
Estuary Engineering Nakano, Susumu
F
Field Informatics Ueta, Tetsushi
Fluid Engineering Ichimiya, Masashi  /  Shigemitsu, Toru
    ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
    ≫ Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
Fluid Mechanics (→ Fluid Engineering)
    ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji
Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Functional Materials Yonekura, Daisuke
G
Gas-liquid Two-Phase Flow Ohta, Mitsuhiro
Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi
    ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
H
Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
High Pressure Bioscience Matsuki, Hitoshi
http://math0.pm.tokushima-u.ac.jp/~mizuno/ Mizuno, Yoshinori
Human Interface Ito, Teruaki  /  Kashihara, Koji
Human Science Ito, Shin-ichi
Human sensing Fukumi, Minoru
Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
Hydraulics Muto, Yasunori
    ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
    ≫ River Engineering Muto, Yasunori
Hydrology TAMURA, Takao
Hygiene
    ≫ Oral Health GOTO, Masaki
I
Illuminating Engineering Shimomura, Naoyuki
Image Processing
    ≫ Image Recognition
        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
Image Recognition
    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Image Understanding Ukida, Hiroyuki
    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Imaging Technology
    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
    ≫ Image Processing
        ≫ Image Recognition
            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
        ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
Immunology Nagamune, Hideaki
    ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
Informatics KANG, XIN  /  Kitaoka, Norihide  /  Nishimura, Ryota
    ≫ Computational Mechanics Oishi, Atsuya
    ≫ Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Human Interface Ito, Teruaki  /  Kashihara, Koji
        ≫ Internet Sano, Masahiko
        ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
    ≫ Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami
    ≫ Information Science
        ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
            ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
            ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
            ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
            ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
                ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
                ≫ Imaging Technology
                    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                    ≫ Image Processing
                        ≫ Image Recognition
                            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                        ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
            ≫ Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
        ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
        ≫ Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
    ≫ Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
        ≫ Artificial Intelligence Ono, Norihiko
            ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
        ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
        ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
        ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
        ≫ Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
    ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
        ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
        ≫ Imaging Technology
            ≫ Computer Vision Terada, Kenji
            ≫ Image Processing
                ≫ Image Recognition
                    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
    ≫ Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
Information Network Kinoshita, Kazuhiko
Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami
Information Science
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
        ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing
                    ≫ Image Recognition
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
        ≫ Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
information security Sano, Masahiko
Information Technology (→ Information Engineering)
Infrared thermography Ishikawa, Masashi
Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi
Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
Instrumentation Engineering Deguchi, Yoshihiro
Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
    ≫ Artificial Intelligence Ono, Norihiko
        ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
    ≫ Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
Intelligent robot Ren, Fuji
Internet Sano, Masahiko
J K
L
Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
Laser Spectroscopy Deguchi, Yoshihiro
Linguistics
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji
M
Machining Mizobuchi, Akira
Materials Chemistry
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
Materials Engineering
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Materials Science Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Biomaterials Yasuzawa, Mikito
    ≫ Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
    ≫ Functional Materials Yonekura, Daisuke
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Metallic Materials Hisazawa, Hiromu
    ≫ Nanomaterials Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Strength of Materials
        ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Mathematics Ohyama, Yousuke
    ≫ Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
    ≫ Applied Mathematics Sakaguchi, Hideo
    ≫ Numerical Analysis Takeuchi, Toshiki
    ≫ Theory of Differential Equations Fukagai, Nobuyoshi  /  Okamoto, Kuniya
Mechanical Engineering Miwa, Masafumi
    ≫ Dynamics of Machinery Hino, Junichi
    ≫ Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
    ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
    ≫ Machining Mizobuchi, Akira
    ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
Media technology Kita, Kenji
Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo
Medical Engineering Ito, Teruaki
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo
Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
Medicine
    ≫ Biomaterials Yasuzawa, Mikito
    ≫ Immunology Nagamune, Hideaki
        ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
    ≫ Medical Engineering Ito, Teruaki
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo
    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
    ≫ Oncology
        ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
        ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
Metallic Materials Hisazawa, Hiromu
Metamaterial Okamoto, Toshihiro
Micro Optics Haraguchi, Masanobu
Microbiology Nagamune, Hideaki  /  Shirai, Akihiro  /  Tabata, Atsushi
    ≫ Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku
    ≫ Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
Molecular Biology Mito, Taro  /  Sakamoto, Takaiku
Molecular Science
    ≫ Enzymology
        ≫ Enzyme Chemistry Tsuji, Akihiko
    ≫ Molecular Biology Mito, Taro  /  Sakamoto, Takaiku
    ≫ Polymer Science Niwa, Miki
        ≫ Polymer Characterization Ute, Koichi
        ≫ Polymer Chemistry
            ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
        ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
        ≫ Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Moving Picture Coding Song, Tian
Multimedia-Systems Matsuura, Kenji
Multiphase Flow Kusano, Koji
N
Nanomaterials Miyoshi, Hirokazu
Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
Neuroscience Kishimoto, Koji
Non-Newtonian Fluid Flow Ohta, Mitsuhiro
Nondestructive evaluation Ishikawa, Masashi
Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
Nonlinear Circuits and Networks Uwate, Yoko
Nonlinear Engineering Ueta, Tetsushi
    ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
    ≫ Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi
Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi
Numerical Analysis Takeuchi, Toshiki
Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
O
Oncology
    ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
    ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
Optical information processing Goto, Nobuo
Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
Optics
    ≫ Applied Optics Minamikawa, Takeo  /  Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Laser Spectroscopy Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Micro Optics Haraguchi, Masanobu
    ≫ Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
    ≫ Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
    ≫ Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Quantum Optics Haraguchi, Masanobu  /  Yasui, Takeshi
    ≫ Spectoscopic Measurement Iwata, Tetsuo  /  Minamikawa, Takeo
Oral Health GOTO, Masaki
Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Nishiuchi, Masaki  /  Shirai, Akihiro  /  Yagishita, Fumitoshi
    ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi
    ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi
Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
Organometallic Chemistry Imada, Yasushi
P
Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
Pedagogics
    ≫ Educational Technology Shimomura, Naoyuki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
Physical Chemistry Yoshida, Ken
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
Physics
    ≫ Biophysics
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
    ≫ Condensed Matter Physics
        ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
        ≫ Solid State Physics Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Nakamura, Koichi
            ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
    ≫ Physical Chemistry Yoshida, Ken
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Polymer Characterization Ute, Koichi
Polymer Chemistry
    ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
Polymer Science Niwa, Miki
    ≫ Polymer Characterization Ute, Koichi
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
    ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Polymeric Catalyst Arakawa, Yukihiro
Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
Power System Engineering Hojo, Masahide
Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
Pulsed Power Shimomura, Naoyuki
Q
Quantum Optics Haraguchi, Masanobu  /  Yasui, Takeshi
R
Radiation
    ≫ Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Radiation Safety Management Miyoshi, Hirokazu
    ≫ X-ray Stress Measurement Kusaka, Kazuya
Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
Radiation Safety Management Miyoshi, Hirokazu
Raman spectroscopy Minamikawa, Takeo
Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
    ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
Refrigeration and Air Conditioning Engineering Kusano, Koji
Regional Disaster Prevention Kanai, Junko  /  Nakano, Susumu  /  TAMURA, Takao
Restoration Ecology Kawaguchi, Yoichi
Risk management Nakano, Susumu
River Engineering Muto, Yasunori
Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
S
Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Sensing Engineering Kawada, Masatake
Separation Engineering Katoh, Masahiro
Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
    ≫ Imaging Technology
        ≫ Computer Vision Terada, Kenji
        ≫ Image Processing
            ≫ Image Recognition
                ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
            ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
Social Computing Ren, Fuji
Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
Solid state ionics, Electrochemistry Oishi, Masatsugu
Solid State Physics Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Nakamura, Koichi
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Solution Chemistry Yoshida, Ken
Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
Spectoscopic Measurement Iwata, Tetsuo  /  Minamikawa, Takeo
Spoken language processing Kita, Kenji
Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Strength of Materials
    ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Structural Engineering
    ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Surface science Yanagiya, Shin-ichiro
Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi
Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
T
Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
texture control Okada, Tatsuya
Theory of Differential Equations Fukagai, Nobuyoshi  /  Okamoto, Kuniya
Thermal Engineering
    ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
THz instrumentation and metrology Yasui, Takeshi
Traffic Engineering Okushima, Masashi
    ≫ Transport Planning Okushima, Masashi
        ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Transport Phenomena Ohta, Mitsuhiro
Transport Planning Okushima, Masashi
    ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Tribology Yonekura, Daisuke
U
Ultrasonic Material Characterization Nishino, Hideo
Urban Design WATANABE, Kojiro
Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
V
VLSI Design Song, Tian
W
Wind Engineering Nagao, Fumiaki
X
X-ray Stress Measurement Kusaka, Kazuya
YZ