Search:

Related Site: https://www.tokushima-u.ac.jp/hbs/

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Adult and Gerontological Nursing Minagawa, Takako
Allergology Hosoki, Maki
Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
Analytical Chemistry Sakama, Minoru  /  Takeuchi, Masaki  /  TANAKA, Hideji
Anatomy Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
    ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Tanaka, Katsuya
B
Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Bacteriology
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Biochemistry Horiguchi, Taigo  /  Morita, Akinori  /  Sakane, Ayuko  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Tetsuo
    ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
    ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
    ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
Biology
    ≫ Biochemistry Horiguchi, Taigo  /  Morita, Akinori  /  Sakane, Ayuko  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Tetsuo
        ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
        ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Biophysics
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
    ≫ Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
    ≫ Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke
    ≫ Developmental Biology Shimokita, Eisuke
    ≫ Histology
        ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
        ≫ Oral Histology Yoshida, Kaya
    ≫ Microbiology Murakami, Keiji
        ≫ Bacteriology
            ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
        ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
    ≫ Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Itou, Kouji  /  Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko
        ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru  /  Itou, Kouji
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
    ≫ Physiology Takahashi, Akira
        ≫ Cell Physiology Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
        ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
        ≫ Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
    ≫ Radiation Biology Morita, Akinori
Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
Biophysics
    ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
Bone Metabolism and Endocrinology
    ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
C
Cardiology Kitahata, Hiroshi  /  Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
Cell Physiology Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
Cellular Pharmacology Fujino, Hiromichi
Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke
Chemistry
    ≫ Analytical Chemistry Sakama, Minoru  /  Takeuchi, Masaki  /  TANAKA, Hideji
    ≫ Biochemistry Horiguchi, Taigo  /  Morita, Akinori  /  Sakane, Ayuko  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Tetsuo
        ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
        ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke
    ≫ Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
    ≫ Natural Products Chemistry Kashiwada, Yoshiki
    ≫ Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
    ≫ Organic Chemistry Sano, Shigeki
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
        ≫ Synthetic Organic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Yamada, Ken-ichi
    ≫ Physical Chemistry
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
Chest Surgery Kondo, Kazuya
Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
Clinical Medicine
    ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
Clinical Neurology Kawarai, Toshitaka
Clinical neuroscience Yamamoto, Nobuaki
Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
Clinical Pathology Yamashita, Michiko
Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
Cognitive Neuroscience Kohno, Satoru
Community Health Nursing Okahisa, Reiko
Conservative Dentistry Yumoto, Hiromichi
Cytology
    ≫ Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
D
Dental Anethesia Fujiwara Joseph Luke, Shigeki
Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Dentistry Azuma, Masayuki  /  Hasegawa, Tomokazu  /  Hiasa, Masahiro  /  Honda, Eiichi  /  Kido, Jun-ichi  /  Kudoh, Takaharu  /  Miyamoto, Youji  /  Mizusawa, Noriko  /  Nakanishi, Tadashi  /  Rodis, Omar Maningo  /  Sekine, Kazumitsu  /  Takaishi, Kazumi  /  Takeuchi, Yuko  /  Yao, Chenjuan
    ≫ Conservative Dentistry Yumoto, Hiromichi
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Endodontology Ninomiya, Masami
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Jaw Function Hosoki, Maki
    ≫ Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
    ≫ Oral Health Kataoka, Kosuke
    ≫ Oral Histology Yoshida, Kaya
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
    ≫ Orthodontics Tanaka, Eiji
    ≫ Pediatric Dentistry Iwasaki, Tomonori
    ≫ Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Hiroshima, Yuka  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi
    ≫ Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Kataoka, Kosuke  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi
    ≫ Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Inoue, Miho  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  Okawa, Toshinori
Department of Therapeutic Nutrition Institute Hamada, Yasuhiro
Developmental Biology Shimokita, Eisuke
Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
dysphagia rehabilitation Matsuyama, Miwa
E
Electrical and Electronic Engineering
    ≫ Electronics
        ≫ Power Electronics Yamanaka, Kenji
Electronics
    ≫ Power Electronics Yamanaka, Kenji
Embryology
    ≫ Developmental Biology Shimokita, Eisuke
Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
    ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
        ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
    ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
Endodontology Ninomiya, Masami
Engineering
    ≫ Electrical and Electronic Engineering
        ≫ Electronics
            ≫ Power Electronics Yamanaka, Kenji
    ≫ Information Engineering
        ≫ Signal and Image Processing Engineering
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Image Processing
                    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
                        ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
                ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
    ≫ Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Nonlinear Engineering
        ≫ Nonlinear System Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
Environmental Studies
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
Epidemiologic study of chronic diseases Arisawa, Kokichi
Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Kamano, Sakurako
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Exercise brain science Shiuchi, Tetsuya
F
Food Science Kanoh, Naomi
    ≫ Functional Food Science Ohnishi, Kohta
Functional Food Science Ohnishi, Kohta
Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
G
Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
Genetics
    ≫ Human Genetics Sato, Youichi
Geriatrics
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerontological Sociology Yanagisawa, Shizuko
Glycobiology Hashimoto, Noboru  /  Itou, Kouji
Gross Anatomy Sumida, Kaori
H
Health Studies Chiba, Shin-ichi  /  Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  Kishida, Sachi  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Okuda, Kikuko  /  Segawa, Hiroko  /  Shuto, Emi  /  Tominaga, Tatsuya  /  Tsutsumi, Rie  /  Yasuhara, Yuko
    ≫ School Health Science Okuda, Kikuko
Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
    ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
Histology
    ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
    ≫ Oral Histology Yoshida, Kaya
Human Genetics Sato, Youichi
Hygiene
    ≫ Oral Health Kataoka, Kosuke
    ≫ Public Health Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko
        ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
I
Image Processing
    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
        ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Imaging Technology
    ≫ Image Processing
        ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
            ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
            ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
    ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Immunology Arakaki, Rieko  /  Fujii, Hideki  /  Ishifune, Chieko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Mouri, Yasuhiro  /  Saito, Masako  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Allergology Hosoki, Maki
    ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
    ≫ Immunology Examination Hosoi, Eiji
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
Immunology Examination Hosoi, Eiji
Informatics
    ≫ Information Science
        ≫ Information Engineering
            ≫ Signal and Image Processing Engineering
                ≫ Imaging Technology
                    ≫ Image Processing
                        ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                            ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
                            ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
                    ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Information Engineering
    ≫ Signal and Image Processing Engineering
        ≫ Imaging Technology
            ≫ Image Processing
                ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                    ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
                    ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
            ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Information Science
    ≫ Information Engineering
        ≫ Signal and Image Processing Engineering
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Image Processing
                    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
                        ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
                ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Intensive care medicine Nakanishi, Nobuto
Internal Medicine Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
J
Jaw Function Hosoki, Maki
KL
M
Materials Science
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Metallic Materials Hamada, Kenichi
Medical Education Yamashita, Michiko
Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Medical Imaging Kanazawa, Yuki
    ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
    ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Medical Physics Haga, Akihiro
Medical Welfare Shirayama, Yasuhiko
Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
Medicine Abe, Masahiro  /  Abe, Yoshiro  /  Aihara, Ken-ichi  /  Akaike, Masashi  /  Arimochi, Hideki  /  Azuma, Masahiko  /  Azuma, Takahiro  /  Bandou, Mika  /  Egawa, Mariko  /  Endo, Itsuro  /  Goto, Satoshi  /  Hamada, Daisuke  /  Hirose, Jun  /  Ikushima, Hitoshi  /  Iwata, Takashi  /  Kakuta, Nami  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Kataoka, Keiko  /  Katou, Takeshi  /  Kawahito, Shinji  /  Kawanaka, Takashi  /  Kitaichi, Takashi  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kondo, Kazuya  /  Kubo, Akiko  /  Kuwano, Yuki  /  Matsui, Naoko  /  Matsuura, Tetsuya  /  Mori, Kenji  /  Morine, Yuji  /  Murao, Kazutoshi  /  Nishimura, Akiyoshi  /  Nishimura, Masato  /  Numata, Shusuke  /  Ogawa, Hirohisa  /  Okahisa, Toshiya  /  Sakai, Toshinori  /  Sei, Hiroyoshi  /  Soeki, Takeshi  /  Soga, Tomohiro  /  Takahashi, Masayuki  /  Takeda, Noriaki  /  Takizawa, Hiromitsu  /  Tangoku, Akira  /  Toba, Hiroaki  /  Tominaga, Masahide  /  Tomotake, Masahito  /  Watanabe, Hiroyoshi  /  Yagi, Shusuke  /  Yamada, Hirotsugu  /  Yamaguchi, Kunihisa  /  Yasui, Toshiyuki  /  Yuasa, Tomoyuki
    ≫ Anatomy Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
        ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
        ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Tanaka, Katsuya
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Cardiology Kitahata, Hiroshi  /  Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
        ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Clinical Medicine
        ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
        ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
            ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
        ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Kamano, Sakurako
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Geriatrics
        ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Health Studies Chiba, Shin-ichi  /  Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  Kishida, Sachi  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Okuda, Kikuko  /  Segawa, Hiroko  /  Shuto, Emi  /  Tominaga, Tatsuya  /  Tsutsumi, Rie  /  Yasuhara, Yuko
        ≫ School Health Science Okuda, Kikuko
    ≫ Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
        ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
    ≫ Immunology Arakaki, Rieko  /  Fujii, Hideki  /  Ishifune, Chieko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Mouri, Yasuhiro  /  Saito, Masako  /  Yasutomo, Koji
        ≫ Allergology Hosoki, Maki
        ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
        ≫ Immunology Examination Hosoi, Eiji
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Internal Medicine Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
    ≫ Medical Education Yamashita, Michiko
    ≫ Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
        ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
    ≫ Molecular Therapy Itou, Kouji
    ≫ Nephrology Tominaga, Tatsuya
    ≫ Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
    ≫ Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Takahashi, Akira
        ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
        ≫ Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
        ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
    ≫ Oncology Abe, Masahiro
        ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Takahashi, Aki
        ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
    ≫ Pathology Ichimura, Mayuko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Oya, Takeshi  /  Tsuneyama, Koichi  /  Yamashita, Michiko
        ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
        ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
    ≫ Pediatrics Yasutomo, Koji
        ≫ Pediatric Dentistry Iwasaki, Tomonori
    ≫ Psychiatry Ohmori, Tetsuro
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
    ≫ Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
    ≫ Rheumatology Tani, Kenji  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Surgery Tangoku, Akira
        ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
    ≫ Tissue Engineering Kano, Fumiya
Metallic Materials Hamada, Kenichi
Microbiology Murakami, Keiji
    ≫ Bacteriology
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
    ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
Midwifery Haku, Mari  /  Takebayashi, Keiko
Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Itou, Kouji  /  Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko
    ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru  /  Itou, Kouji
    ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
Molecular Pathology Itou, Kouji
Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi
Molecular Recognition Nemoto, Hisao
Molecular Science
    ≫ Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Itou, Kouji  /  Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko
        ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru  /  Itou, Kouji
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
    ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
    ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi
    ≫ Molecular Recognition Nemoto, Hisao
    ≫ Molecular Therapy Itou, Kouji
Molecular Therapy Itou, Kouji
N
Natural Products Chemistry Kashiwada, Yoshiki
Nephrology Tominaga, Tatsuya
Neurogenetics Kawarai, Toshitaka
Neurological endocrinology and metabolism Shiuchi, Tetsuya
Neurology Sako, Wataru
Neurophysiology Yoshimura, Hiroshi
Neuroscience Kano, Fumiya  /  Matsuka, Yoshizo  /  Yamamoto, Nobuaki  /  Yoshimura, Hiroshi
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma
Neurosurgery Morigaki, Ryoma
Nonlinear Engineering
    ≫ Nonlinear System Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Nonlinear System Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
Nuclear Physics Sakama, Minoru
Nursing Tanioka, Tetsuya
    ≫ Adult and Gerontological Nursing Minagawa, Takako
    ≫ Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
    ≫ Community Health Nursing Okahisa, Reiko
    ≫ Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Takahashi, Aki
    ≫ Rehabilitation Nursing Minagawa, Takako
    ≫ Symptom Managemen Kuwamura, Yumi
    ≫ Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
Nursing Outcome Management Tanioka, Tetsuya
Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Takahashi, Akira
    ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
    ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Nutritional epidemiology Nakamoto, Mariko
Nutritional Immunology Sakai, Tohru
Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
O
Oncology Abe, Masahiro
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Takahashi, Aki
    ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Takahashi, Aki
Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
Oral Health Kataoka, Kosuke
Oral Histology Yoshida, Kaya
Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
Oral Pathology Kudo, Yasusei
oral rehabilitation Matsuyama, Miwa
Organic Chemistry Sano, Shigeki
    ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
    ≫ Synthetic Organic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Yamada, Ken-ichi
Orthodontics Tanaka, Eiji
P
Pathology Ichimura, Mayuko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Oya, Takeshi  /  Tsuneyama, Koichi  /  Yamashita, Michiko
    ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
    ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
Pedagogics
    ≫ Medical Education Yamashita, Michiko
Pediatric Dentistry Iwasaki, Tomonori
Pediatric Neurology Mori, Tatsuo
Pediatrics Yasutomo, Koji
    ≫ Pediatric Dentistry Iwasaki, Tomonori
Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Hiroshima, Yuka  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi
Pharmaceutics
    ≫ Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
    ≫ Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
    ≫ Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Pharmacy Abe, Shinji  /  Kasahara, Jiro  /  Minakawa, Noriaki  /  Nakao, Michiyasu  /  Ooi, Takashi  /  Tanaka, Tomoko  /  Tsuji, Daisuke
    ≫ Pharmaceutics
        ≫ Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
        ≫ Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
        ≫ Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
    ≫ Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
        ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Physical Chemistry
    ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
Physics
    ≫ Biophysics
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
    ≫ Nuclear Physics Sakama, Minoru
    ≫ Physical Chemistry
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
Physiology Takahashi, Akira
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
    ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
    ≫ Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Power Electronics Yamanaka, Kenji
Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Kataoka, Kosuke  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi
Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Inoue, Miho  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  Okawa, Toshinori
Pshycho-metabolic physiology Shiuchi, Tetsuya
Psychiatry Ohmori, Tetsuro
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Public Health Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko
    ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Q
R
Radiation
    ≫ Radiation Biology Morita, Akinori
    ≫ Radiation Measurement Sakama, Minoru
    ≫ Radiation Safety Management Sakama, Minoru
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
Radiation Biology Morita, Akinori
Radiation Measurement Sakama, Minoru
Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
Radiation Protection Sakama, Minoru
Radiation Safety Management Sakama, Minoru
Radiochemistry Sakama, Minoru
Radiology
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
Rehabilitation Nursing Minagawa, Takako
reproductive endocrinology Iwasa, Takeshi
Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
Rheumatology Tani, Kenji  /  Yasutomo, Koji
S
School Health Science Okuda, Kikuko
Signal and Image Processing Engineering
    ≫ Imaging Technology
        ≫ Image Processing
            ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
                ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
        ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Social Science
    ≫ Gerontological Sociology Yanagisawa, Shizuko
    ≫ Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
Surgery Tangoku, Akira
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Symptom Managemen Kuwamura, Yumi
Synthetic Organic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Yamada, Ken-ichi
T
Tissue Engineering Kano, Fumiya
U
V
Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
W
Welfare
    ≫ Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
XYZ