Search:

Related Site: https://www.tokushima-u.ac.jp/hbs/

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Adult and Gerontological Nursing Minagawa, Takako
Allergology Hosoki, Maki
Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
Analytical Chemistry Sakama, Minoru  /  Takeuchi, Masaki  /  TANAKA, Hideji
Anatomy Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
    ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Tanaka, Katsuya
B
Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Bacteriology
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Biochemistry Horiguchi, Taigo  /  Morita, Akinori  /  Sakane, Ayuko  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Tetsuo
    ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
    ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
    ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
Biology
    ≫ Biochemistry Horiguchi, Taigo  /  Morita, Akinori  /  Sakane, Ayuko  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Tetsuo
        ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
        ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Biophysics
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
    ≫ Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
    ≫ Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke
    ≫ Developmental Biology Shimokita, Eisuke
    ≫ Histology
        ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
        ≫ Oral Histology Yoshida, Kaya
    ≫ Microbiology Murakami, Keiji
        ≫ Bacteriology
            ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
        ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
    ≫ Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Itou, Kouji  /  Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko
        ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru  /  Itou, Kouji
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
    ≫ Physiology Takahashi, Akira
        ≫ Cell Physiology Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
        ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
        ≫ Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
    ≫ Radiation Biology Morita, Akinori
Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
Biophysics
    ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
Bone Metabolism and Endocrinology
    ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
C
Cardiology Kitahata, Hiroshi  /  Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
Cell Physiology Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
Cellular Pharmacology Fujino, Hiromichi
Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke
Chemistry
    ≫ Analytical Chemistry Sakama, Minoru  /  Takeuchi, Masaki  /  TANAKA, Hideji
    ≫ Biochemistry Horiguchi, Taigo  /  Morita, Akinori  /  Sakane, Ayuko  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Tetsuo
        ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
        ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke
    ≫ Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
    ≫ Natural Products Chemistry Kashiwada, Yoshiki
    ≫ Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
    ≫ Organic Chemistry Sano, Shigeki
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
        ≫ Synthetic Organic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Yamada, Ken-ichi
    ≫ Physical Chemistry
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
Chest Surgery Kondo, Kazuya
Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
Clinical Medicine
    ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
Clinical Neurology Kawarai, Toshitaka
Clinical neuroscience Yamamoto, Nobuaki
Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
Clinical Pathology Yamashita, Michiko
Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
Cognitive Neuroscience Kohno, Satoru
Community Health Nursing Okahisa, Reiko
Conservative Dentistry Yumoto, Hiromichi
Cytology
    ≫ Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
D
Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Dentistry Azuma, Masayuki  /  Hasegawa, Tomokazu  /  Hiasa, Masahiro  /  Honda, Eiichi  /  Kido, Jun-ichi  /  Kudoh, Takaharu  /  Miyamoto, Youji  /  Mizusawa, Noriko  /  Nakanishi, Tadashi  /  Rodis, Omar Maningo  /  Sekine, Kazumitsu  /  Takaishi, Kazumi  /  Takeuchi, Yuko  /  Yao, Chenjuan
    ≫ Conservative Dentistry Yumoto, Hiromichi
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Endodontology Ninomiya, Masami
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Jaw Function Hosoki, Maki
    ≫ Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki  /  Yamanoi, Tomoko
    ≫ Oral Histology Yoshida, Kaya
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
    ≫ Orthodontics Tanaka, Eiji
    ≫ Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Hiroshima, Yuka  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi
    ≫ Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi
    ≫ Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Inoue, Miho  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  Okawa, Toshinori
Department of Therapeutic Nutrition Institute Hamada, Yasuhiro
Developmental Biology Shimokita, Eisuke
Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
dysphagia rehabilitation Matsuyama, Miwa
E
Embryology
    ≫ Developmental Biology Shimokita, Eisuke
Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
    ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
        ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
    ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
Endodontology Ninomiya, Masami
Engineering
    ≫ Information Engineering
        ≫ Signal and Image Processing Engineering
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Image Processing
                    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
                        ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
                ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
    ≫ Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Nonlinear Engineering
        ≫ Nonlinear System Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
Environmental Studies
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
Epidemiologic study of chronic diseases Arisawa, Kokichi
Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Kamano, Sakurako
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Exercise brain science Shiuchi, Tetsuya
F
Food Science Kanoh, Naomi
    ≫ Functional Food Science Ohnishi, Kohta
Functional Food Science Ohnishi, Kohta
Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
G
Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
Genetics
    ≫ Human Genetics Sato, Youichi
Geriatrics
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerontological Sociology Yanagisawa, Shizuko
Glycobiology Hashimoto, Noboru  /  Itou, Kouji
Gross Anatomy Sumida, Kaori
H
Health Studies Chiba, Shin-ichi  /  Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  Kishida, Sachi  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Okuda, Kikuko  /  Segawa, Hiroko  /  Shuto, Emi  /  Tominaga, Tatsuya  /  Tsutsumi, Rie  /  Yasuhara, Yuko
    ≫ School Health Science Okuda, Kikuko
Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
    ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
Histology
    ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
    ≫ Oral Histology Yoshida, Kaya
Human Genetics Sato, Youichi
Hygiene
    ≫ Public Health Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko
        ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
I
Image Processing
    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
        ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Imaging Technology
    ≫ Image Processing
        ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
            ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
            ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
    ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Immunology Arakaki, Rieko  /  Fujii, Hideki  /  Ishifune, Chieko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Mouri, Yasuhiro  /  Saito, Masako  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Allergology Hosoki, Maki
    ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
    ≫ Immunology Examination Hosoi, Eiji
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
Immunology Examination Hosoi, Eiji
Informatics
    ≫ Information Science
        ≫ Information Engineering
            ≫ Signal and Image Processing Engineering
                ≫ Imaging Technology
                    ≫ Image Processing
                        ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                            ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
                            ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
                    ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Information Engineering
    ≫ Signal and Image Processing Engineering
        ≫ Imaging Technology
            ≫ Image Processing
                ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                    ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
                    ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
            ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Information Science
    ≫ Information Engineering
        ≫ Signal and Image Processing Engineering
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Image Processing
                    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
                        ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
                ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Intensive care medicine Nakanishi, Nobuto
Internal Medicine Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
J
Jaw Function Hosoki, Maki
KL
M
Materials Science
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Metallic Materials Hamada, Kenichi
Medical Education Yamashita, Michiko
Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Medical Imaging Kanazawa, Yuki
    ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
    ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Medical Physics Haga, Akihiro
Medical Welfare Shirayama, Yasuhiko
Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
Medicine Abe, Masahiro  /  Abe, Yoshiro  /  Aihara, Ken-ichi  /  Akaike, Masashi  /  Arimochi, Hideki  /  Azuma, Masahiko  /  Azuma, Takahiro  /  Bandou, Mika  /  Egawa, Mariko  /  Endo, Itsuro  /  Goto, Satoshi  /  Hamada, Daisuke  /  Hirose, Jun  /  Ikushima, Hitoshi  /  Iwata, Takashi  /  Kakuta, Nami  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Kataoka, Keiko  /  Katou, Takeshi  /  Kawahito, Shinji  /  Kawanaka, Takashi  /  Kitaichi, Takashi  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kondo, Kazuya  /  Kuwano, Yuki  /  Matsui, Naoko  /  Matsuura, Tetsuya  /  Mori, Kenji  /  Morine, Yuji  /  Murao, Kazutoshi  /  Nishimura, Akiyoshi  /  Nishimura, Masato  /  Numata, Shusuke  /  Ogawa, Hirohisa  /  Okahisa, Toshiya  /  Sakai, Toshinori  /  Sei, Hiroyoshi  /  Soeki, Takeshi  /  Soga, Tomohiro  /  Takahashi, Masayuki  /  Takeda, Noriaki  /  Takizawa, Hiromitsu  /  Tangoku, Akira  /  Toba, Hiroaki  /  Tominaga, Masahide  /  Tomotake, Masahito  /  Watanabe, Hiroyoshi  /  Yagi, Shusuke  /  Yamada, Hirotsugu  /  Yamaguchi, Kunihisa  /  Yasui, Toshiyuki  /  Yuasa, Tomoyuki
    ≫ Anatomy Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
        ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
        ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Tanaka, Katsuya
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Cardiology Kitahata, Hiroshi  /  Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
        ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Clinical Medicine
        ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
        ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
            ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
        ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Kamano, Sakurako
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Geriatrics
        ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Health Studies Chiba, Shin-ichi  /  Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  Kishida, Sachi  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Okuda, Kikuko  /  Segawa, Hiroko  /  Shuto, Emi  /  Tominaga, Tatsuya  /  Tsutsumi, Rie  /  Yasuhara, Yuko
        ≫ School Health Science Okuda, Kikuko
    ≫ Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
        ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
    ≫ Immunology Arakaki, Rieko  /  Fujii, Hideki  /  Ishifune, Chieko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Mouri, Yasuhiro  /  Saito, Masako  /  Yasutomo, Koji
        ≫ Allergology Hosoki, Maki
        ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
        ≫ Immunology Examination Hosoi, Eiji
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Internal Medicine Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
    ≫ Medical Education Yamashita, Michiko
    ≫ Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
        ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
    ≫ Molecular Therapy Itou, Kouji
    ≫ Nephrology Abe, Hideharu  /  Tominaga, Tatsuya
    ≫ Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
    ≫ Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Takahashi, Akira
        ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
        ≫ Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
        ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
    ≫ Oncology Abe, Masahiro
        ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Takahashi, Aki
        ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
    ≫ Pathology Ichimura, Mayuko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Oya, Takeshi  /  Tsuneyama, Koichi  /  Yamashita, Michiko
        ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
        ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
    ≫ Pediatrics Yasutomo, Koji
    ≫ Psychiatry Ohmori, Tetsuro
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
    ≫ Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
    ≫ Rheumatology Tani, Kenji  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Surgery Tangoku, Akira
        ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki  /  Yamanoi, Tomoko
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
    ≫ Tissue Engineering Kano, Fumiya
Metallic Materials Hamada, Kenichi
Microbiology Murakami, Keiji
    ≫ Bacteriology
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
    ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
Midwifery Haku, Mari  /  Takebayashi, Keiko
Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Itou, Kouji  /  Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko
    ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru  /  Itou, Kouji
    ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
Molecular Pathology Itou, Kouji
Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi
Molecular Recognition Nemoto, Hisao
Molecular Science
    ≫ Molecular Biology Horiguchi, Taigo  /  Itou, Kouji  /  Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko
        ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru  /  Itou, Kouji
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
    ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
    ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi
    ≫ Molecular Recognition Nemoto, Hisao
    ≫ Molecular Therapy Itou, Kouji
Molecular Therapy Itou, Kouji
N
Natural Products Chemistry Kashiwada, Yoshiki
Nephrology Abe, Hideharu  /  Tominaga, Tatsuya
Neurogenetics Kawarai, Toshitaka
Neurological endocrinology and metabolism Shiuchi, Tetsuya
Neurology Sako, Wataru
Neurophysiology Yoshimura, Hiroshi
Neuroscience Kano, Fumiya  /  Matsuka, Yoshizo  /  Yamamoto, Nobuaki  /  Yoshimura, Hiroshi
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma
Neurosurgery Morigaki, Ryoma
Nonlinear Engineering
    ≫ Nonlinear System Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Nonlinear System Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
Nuclear Physics Sakama, Minoru
Nursing Tanioka, Tetsuya
    ≫ Adult and Gerontological Nursing Minagawa, Takako
    ≫ Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
    ≫ Community Health Nursing Okahisa, Reiko
    ≫ Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Takahashi, Aki
    ≫ Rehabilitation Nursing Minagawa, Takako
    ≫ Symptom Managemen Kuwamura, Yumi
    ≫ Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
Nursing Outcome Management Tanioka, Tetsuya
Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Takahashi, Akira
    ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
    ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Nutritional epidemiology Nakamoto, Mariko
Nutritional Immunology Sakai, Tohru
Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
O
Oncology Abe, Masahiro
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Takahashi, Aki
    ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Takahashi, Aki
Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki  /  Yamanoi, Tomoko
Oral Histology Yoshida, Kaya
Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
Oral Pathology Kudo, Yasusei
oral rehabilitation Matsuyama, Miwa
Organic Chemistry Sano, Shigeki
    ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
    ≫ Synthetic Organic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Yamada, Ken-ichi
Orthodontics Tanaka, Eiji
P
Pathology Ichimura, Mayuko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Oya, Takeshi  /  Tsuneyama, Koichi  /  Yamashita, Michiko
    ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
    ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
Pedagogics
    ≫ Medical Education Yamashita, Michiko
Pediatric Neurology Mori, Tatsuo
Pediatrics Yasutomo, Koji
Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Hiroshima, Yuka  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi
Pharmaceutics
    ≫ Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
    ≫ Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
    ≫ Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Pharmacy Abe, Shinji  /  Kasahara, Jiro  /  Minakawa, Noriaki  /  Nakao, Michiyasu  /  Ooi, Takashi  /  Tanaka, Tomoko  /  Tsuji, Daisuke
    ≫ Pharmaceutics
        ≫ Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
        ≫ Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
        ≫ Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
    ≫ Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
        ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Physical Chemistry
    ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
Physics
    ≫ Biophysics
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
    ≫ Nuclear Physics Sakama, Minoru
    ≫ Physical Chemistry
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Ueno, Satoru
Physiology Takahashi, Akira
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
    ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
    ≫ Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi
Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Inoue, Miho  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  Okawa, Toshinori
Pshycho-metabolic physiology Shiuchi, Tetsuya
Psychiatry Ohmori, Tetsuro
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Public Health Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko
    ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Q
R
Radiation
    ≫ Radiation Biology Morita, Akinori
    ≫ Radiation Measurement Sakama, Minoru
    ≫ Radiation Safety Management Sakama, Minoru
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
Radiation Biology Morita, Akinori
Radiation Measurement Sakama, Minoru
Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
Radiation Protection Sakama, Minoru
Radiation Safety Management Sakama, Minoru
Radiochemistry Sakama, Minoru
Radiology
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
Rehabilitation Nursing Minagawa, Takako
reproductive endocrinology Iwasa, Takeshi
Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
Rheumatology Tani, Kenji  /  Yasutomo, Koji
S
School Health Science Okuda, Kikuko
Signal and Image Processing Engineering
    ≫ Imaging Technology
        ≫ Image Processing
            ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
                ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
        ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Social Science
    ≫ Gerontological Sociology Yanagisawa, Shizuko
    ≫ Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
Surgery Tangoku, Akira
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki  /  Yamanoi, Tomoko
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Symptom Managemen Kuwamura, Yumi
Synthetic Organic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Yamada, Ken-ichi
T
Tissue Engineering Kano, Fumiya
U
V
Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
W
Welfare
    ≫ Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
XYZ