Search:

Related Site: http://www.tokushima-u.ac.jp/hbs/

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Adult and Gerontological Nursing Minagawa, Takako  /  Onishi, Chiemi  /  Tamura, Ayako
Adult Nursing Hisaka, Yukari  /  Tamura, Ayako
Allergology Hosoki, Maki
Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
Analytical Chemistry Sakama, Minoru  /  Takeuchi, Masaki  /  TANAKA, Hideji
Anatomy Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
    ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Tanaka, Katsuya
B
Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Bacteriology
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Biochemistry Harada, Nagakatsu  /  Horiguchi, Taigo  /  Morita, Akinori  /  Nishitsuji, Kazuchika  /  Noma, Takafumi  /  Sakane, Ayuko  /  Yamazaki, Tetsuo
    ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
    ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Okuhira, Keiichiro  /  Ueno, Satoru
    ≫ Lipid Biochemistry Tanaka, Tamotsu
    ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
Biology
    ≫ Biochemistry Harada, Nagakatsu  /  Horiguchi, Taigo  /  Morita, Akinori  /  Nishitsuji, Kazuchika  /  Noma, Takafumi  /  Sakane, Ayuko  /  Yamazaki, Tetsuo
        ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Okuhira, Keiichiro  /  Ueno, Satoru
        ≫ Lipid Biochemistry Tanaka, Tamotsu
        ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Biophysics
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Okuhira, Keiichiro  /  Ueno, Satoru
    ≫ Cell Biology Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Molecular and Cellular Biology Arakaki, Naokatu  /  Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Shigenaga, Akira
    ≫ Developmental Biology Shimokita, Eisuke
    ≫ Histology
        ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
        ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Microbiology Murakami, Keiji
        ≫ Bacteriology
            ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
        ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
    ≫ Molecular Biology Harada, Nagakatsu  /  Horiguchi, Taigo  /  Imoto, Issei  /  Itou, Kouji  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi  /  Sakane, Ayuko
        ≫ Glycobiology Itou, Kouji
        ≫ Molecular and Cellular Biology Arakaki, Naokatu  /  Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Physiology Takahashi, Akira
        ≫ Cell Physiology Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
        ≫ Comparative Physiology Iwata, Takeo
        ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko  /  Shimizu, Noriyuki
        ≫ Exercise Physiology Uemura, Hirokazu
    ≫ Radiation Biology Morita, Akinori
Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Momota, Yukihiro
Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Okuhira, Keiichiro  /  Ueno, Satoru
Biophysics
    ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Okuhira, Keiichiro  /  Ueno, Satoru
Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
Bone Metabolism and Endocrinology
    ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
C
Cardiology Kitahata, Hiroshi
    ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
Cardiovascular Surgery Kurobe, Hirotsugu
Cell Biology Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Molecular and Cellular Biology Arakaki, Naokatu  /  Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Cell Physiology Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
Cellular Pharmacology Fujino, Hiromichi
Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Shigenaga, Akira
Chemistry
    ≫ Analytical Chemistry Sakama, Minoru  /  Takeuchi, Masaki  /  TANAKA, Hideji
    ≫ Biochemistry Harada, Nagakatsu  /  Horiguchi, Taigo  /  Morita, Akinori  /  Nishitsuji, Kazuchika  /  Noma, Takafumi  /  Sakane, Ayuko  /  Yamazaki, Tetsuo
        ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Okuhira, Keiichiro  /  Ueno, Satoru
        ≫ Lipid Biochemistry Tanaka, Tamotsu
        ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Shigenaga, Akira
    ≫ Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
    ≫ Natural Products Chemistry Kashiwada, Yoshiki  /  Nakayama, Atsushi
    ≫ Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
    ≫ Organic Chemistry Sano, Shigeki
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
        ≫ Synthetic Organic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Nakayama, Atsushi  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Shigenaga, Akira  /  Yamada, Ken-ichi
    ≫ Physical Chemistry
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Okuhira, Keiichiro  /  Ueno, Satoru
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
Chest Surgery Kondo, Kazuya
Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
Chronopharmacology Ishikawa, Yasuko
Clinical Epidemiology Imoto, Issei  /  Mikasa, Hiroaki
Clinical Medicine
    ≫ Clinical Epidemiology Imoto, Issei  /  Mikasa, Hiroaki
    ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Laboratory Medicine Doi, Toshio
Clinical Neurology Kawarai, Toshitaka
Clinical neuroscience Yamamoto, Nobuaki
Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
Clinical Pharmacy Horinouchi, Yuya
Cognitive Neuroscience Kohno, Satoru
Community Health Nursing Okahisa, Reiko
Comparative Endocrinology Iwata, Takeo
Comparative Physiology Iwata, Takeo
Conservative Dentistry Matsuo, Takashi  /  Shinohara, Chihiro  /  Yumoto, Hiromichi
Cytology
    ≫ Cell Biology Miyoshi, Keiko  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Molecular and Cellular Biology Arakaki, Naokatu  /  Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
D
Dental Anethesia Fujiwara Joseph Luke, Shigeki
Dental Pharmacology Ishikawa, Yasuko  /  Yoshimoto, Katsuhiko
Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Dentistry Azuma, Masayuki  /  Eguchi, Satoru  /  Hasegawa, Tomokazu  /  Hiasa, Masahiro  /  Honda, Eiichi  /  Kawai, Nobuhiko  /  Kido, Jun-ichi  /  Kudoh, Keiko  /  Kudoh, Takaharu  /  Maeda, Naoki  /  Mihara-Wada, Chie  /  Miyamoto, Youji  /  Mizusawa, Noriko  /  Nakanishi, Tadashi  /  Rodis, Omar Maningo  /  Sekine, Kazumitsu  /  Takeuchi, Yuko  /  Teramachi, Jumpei  /  Yamada, Akiko  /  Yao, Chenjuan
    ≫ Conservative Dentistry Matsuo, Takashi  /  Shinohara, Chihiro  /  Yumoto, Hiromichi
    ≫ Dental Pharmacology Ishikawa, Yasuko  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Endodontology Ninomiya, Masami
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Jaw Function Hosoki, Maki
    ≫ Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
    ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
    ≫ Orthodontics Izawa, Takashi  /  Tanaka, Eiji
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu
    ≫ Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi
    ≫ Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi  /  Yoshioka, Masami
    ≫ Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan
Department of Therapeutic Nutrition Institute Hamada, Yasuhiro
Developmental Biology Shimokita, Eisuke
Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
Diagnostic Radiology Ueno, Junji
dysphagia rehabilitation Matsuyama, Miwa
E
Embryology
    ≫ Developmental Biology Shimokita, Eisuke
Endocrinology Iwata, Takeo
    ≫ Comparative Endocrinology Iwata, Takeo
Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
        ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
    ≫ Endocrinology Iwata, Takeo
        ≫ Comparative Endocrinology Iwata, Takeo
    ≫ Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
Endodontology Ninomiya, Masami
Engineering
    ≫ Information Engineering
        ≫ Signal and Image Processing Engineering
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
    ≫ Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Nonlinear Engineering
        ≫ Nonlinear System Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Environmental Health Uemura, Hirokazu
Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko  /  Shimizu, Noriyuki
Environmental Studies
    ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko  /  Shimizu, Noriyuki
Epidemiologic study of chronic diseases Arisawa, Kokichi
Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Kamano, Sakurako  /  Uemura, Hirokazu
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Clinical Epidemiology Imoto, Issei  /  Mikasa, Hiroaki
Exercise brain science Shiuchi, Tetsuya
Exercise Physiology Uemura, Hirokazu
experimental pathology Sakashita, Naomi
F
Food Science Kawai, Yoshichika
    ≫ Functional Food Science Kawai, Yoshichika  /  Ohnishi, Kohta
Functional Food Science Kawai, Yoshichika  /  Ohnishi, Kohta
Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
G
Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
Genetics
    ≫ Genome Medicine Imoto, Issei
    ≫ Human Genetics Imoto, Issei  /  Sato, Youichi
    ≫ Molecular Cytogenetics Imoto, Issei
    ≫ Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
Genome Medicine Imoto, Issei
Geriatrics
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Gerontological Pharmacology Ishikawa, Yasuko
Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerontological Pharmacology Ishikawa, Yasuko
Gerontological Sociology Yanagisawa, Shizuko
Glycobiology Itou, Kouji
Gross Anatomy Sumida, Kaori
H
Health Studies Chiba, Shin-ichi  /  Hamano, Shuichi  /  Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  Kishida, Sachi  /  Miyamoto, Ken-ichi  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Okuda, Kikuko  /  Segawa, Hiroko  /  Shuto, Emi  /  Tominaga, Tatsuya  /  Tsutsumi, Rie  /  Yasuhara, Yuko
    ≫ School Health Science Okuda, Kikuko
Hematology Abe, Masahiro
    ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
Histology
    ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
    ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei  /  Yoshida, Kaya
Human Genetics Imoto, Issei  /  Sato, Youichi
Hygiene
    ≫ Public Health Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Uemura, Hirokazu
        ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
        ≫ Public Health Nutrition Imoto, Issei  /  Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
I
Imaging Technology
    ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Immunology Arakaki, Rieko  /  Ishifune, Chieko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Kurobe, Hirotsugu  /  Mouri, Yasuhiro  /  Saito, Masako  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Allergology Hosoki, Maki
    ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
    ≫ Immunology Examination Hosoi, Eiji
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
    ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Immunology Examination Hosoi, Eiji
Informatics Kitaike, Syuji
    ≫ Information Science
        ≫ Information Engineering
            ≫ Signal and Image Processing Engineering
                ≫ Imaging Technology
                    ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
    ≫ Pharmaceutical Information Science Yamauchi, Aiko
Information Engineering
    ≫ Signal and Image Processing Engineering
        ≫ Imaging Technology
            ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Information Science
    ≫ Information Engineering
        ≫ Signal and Image Processing Engineering
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Internal Medicine Doi, Toshio
    ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
    ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
J
Jaw Function Hosoki, Maki
K
L
Laboratory Medicine Doi, Toshio
Lipid Biochemistry Tanaka, Tamotsu
M
Materials Science
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Metallic Materials Hamada, Kenichi
Maternal Nursing Fukuoka, Miwa
Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Medical Imaging Kanazawa, Yuki
    ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
    ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Medical Physics Haga, Akihiro
Medical Welfare Shirayama, Yasuhiko
Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
Medicine Abe, Akiko  /  Abe, Koji  /  Abe, Masahiro  /  Abe, Yoshiro  /  Aihara, Ken-ichi  /  Akaike, Masashi  /  Arimochi, Hideki  /  Azuma, Masahiko  /  Bandou, Mika  /  Egawa, Mariko  /  Endo, Itsuro  /  Furutani, Shunsuke  /  Goto, Hisatsugu  /  Goto, Satoshi  /  Hirose, Jun  /  Ikushima, Hitoshi  /  Ishigami, Akiko  /  Iwata, Takashi  /  Kagami, Shoji  /  Kaji, Ryuji  /  Kakuta, Nami  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Kataoka, Keiko  /  Katou, Takeshi  /  Kawahito, Shinji  /  Kawanaka, Takashi  /  Kishi, Jun  /  Kitagawa, Tetsuya  /  Kitaichi, Takashi  /  Kitamura, Akiko  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kondo, Kazuya  /  Kurobe, Hirotsugu  /  Kuwano, Yuki  /  Masuda, Kiyoshi  /  Matsuura, Tetsuya  /  Matsuzaki, Toshiya  /  Mori, Kenji  /  Morine, Yuji  /  Murao, Kazutoshi  /  Nishida, Jun  /  Nishimura, Akiyoshi  /  Nishimura, Masaji  /  Numata, Shusuke  /  Ogawa, Hirohisa  /  Okahisa, Toshiya  /  Rokutan, Kazuhito  /  Sakai, Toshinori  /  Satomi, Junichiro  /  Sei, Hiroyoshi  /  Soeki, Takeshi  /  Soga, Tomohiro  /  Takahashi, Masayuki  /  Takeda, Noriaki  /  Takizawa, Hiromitsu  /  Tangoku, Akira  /  Toba, Hiroaki  /  Tominaga, Masahide  /  Tominaga, Takeo  /  Tomotake, Masahito  /  Tsutsumi, Yasuo  /  Watanabe, Shinya  /  Yagi, Shusuke  /  Yamada, Hirotsugu  /  Yamaguchi, Kunihisa  /  Yasui, Toshiyuki  /  Yuasa, Tomoyuki
    ≫ Anatomy Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
        ≫ Gross Anatomy Sumida, Kaori
        ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Tanaka, Katsuya
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Momota, Yukihiro
    ≫ Cardiology Kitahata, Hiroshi
        ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Clinical Medicine
        ≫ Clinical Epidemiology Imoto, Issei  /  Mikasa, Hiroaki
        ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
        ≫ Laboratory Medicine Doi, Toshio
    ≫ Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
            ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
        ≫ Endocrinology Iwata, Takeo
            ≫ Comparative Endocrinology Iwata, Takeo
        ≫ Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Kamano, Sakurako  /  Uemura, Hirokazu
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Clinical Epidemiology Imoto, Issei  /  Mikasa, Hiroaki
    ≫ Genome Medicine Imoto, Issei
    ≫ Geriatrics
        ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
        ≫ Gerontological Pharmacology Ishikawa, Yasuko
    ≫ Health Studies Chiba, Shin-ichi  /  Hamano, Shuichi  /  Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  Kishida, Sachi  /  Miyamoto, Ken-ichi  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Okuda, Kikuko  /  Segawa, Hiroko  /  Shuto, Emi  /  Tominaga, Tatsuya  /  Tsutsumi, Rie  /  Yasuhara, Yuko
        ≫ School Health Science Okuda, Kikuko
    ≫ Hematology Abe, Masahiro
        ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
    ≫ Immunology Arakaki, Rieko  /  Ishifune, Chieko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Kurobe, Hirotsugu  /  Mouri, Yasuhiro  /  Saito, Masako  /  Yasutomo, Koji
        ≫ Allergology Hosoki, Maki
        ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
        ≫ Immunology Examination Hosoi, Eiji
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
        ≫ Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
        ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
    ≫ Internal Medicine Doi, Toshio
        ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
        ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
    ≫ Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
        ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
    ≫ Menopause Uemura, Hirokazu
    ≫ Molecular Therapy Itou, Kouji
    ≫ Nephrology Abe, Hideharu  /  Doi, Toshio  /  Tominaga, Tatsuya
    ≫ Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
    ≫ Nutrition Harada, Nagakatsu  /  Mawatari, Kazuaki  /  Takahashi, Akira  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
        ≫ Public Health Nutrition Imoto, Issei  /  Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
    ≫ Oncology Abe, Masahiro
        ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Onishi, Chiemi
        ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
    ≫ Pathology Ishimaru, Naozumi  /  Kagawa, Noriko  /  Tsuneyama, Koichi
        ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
        ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
    ≫ Pediatrics
        ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu
    ≫ Psychiatry Ohmori, Tetsuro
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
        ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
    ≫ Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
    ≫ Surgery Kurobe, Hirotsugu  /  Tangoku, Akira
        ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
    ≫ Tissue Engineering Kurobe, Hirotsugu
Menopause Uemura, Hirokazu
Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
Metallic Materials Hamada, Kenichi
Microbiology Murakami, Keiji
    ≫ Bacteriology
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
    ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
Midwifery Haku, Mari  /  Takebayashi, Keiko
Molecular and Cellular Biology Arakaki, Naokatu  /  Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
Molecular Biology Harada, Nagakatsu  /  Horiguchi, Taigo  /  Imoto, Issei  /  Itou, Kouji  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi  /  Sakane, Ayuko
    ≫ Glycobiology Itou, Kouji
    ≫ Molecular and Cellular Biology Arakaki, Naokatu  /  Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Cytogenetics Imoto, Issei
Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
Molecular Pathology Itou, Kouji
Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Fukui, Hiroyuki
Molecular Recognition Nemoto, Hisao
Molecular Science
    ≫ Molecular Biology Harada, Nagakatsu  /  Horiguchi, Taigo  /  Imoto, Issei  /  Itou, Kouji  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi  /  Sakane, Ayuko
        ≫ Glycobiology Itou, Kouji
        ≫ Molecular and Cellular Biology Arakaki, Naokatu  /  Hasegawa, Takahiro  /  Morita, Akinori  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamazaki, Naoshi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Molecular Cytogenetics Imoto, Issei
    ≫ Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
    ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Fukui, Hiroyuki
    ≫ Molecular Recognition Nemoto, Hisao
    ≫ Molecular Therapy Itou, Kouji
Molecular Therapy Itou, Kouji
N
Natural Products Chemistry Kashiwada, Yoshiki  /  Nakayama, Atsushi
Nephrology Abe, Hideharu  /  Doi, Toshio  /  Tominaga, Tatsuya
Neurogenetics Kawarai, Toshitaka
Neurological endocrinology and metabolism Shiuchi, Tetsuya
Neurophysiology Yoshimura, Hiroshi
Neuroscience Matsuka, Yoshizo  /  Shimizu, Noriyuki  /  Yamamoto, Nobuaki  /  Yoshimura, Hiroshi
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma
Neurosurgery Morigaki, Ryoma
Nonlinear Engineering
    ≫ Nonlinear System Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Nonlinear System Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
Nuclear Physics Sakama, Minoru
Nursing Iwamoto, Saori  /  Takahashi, Aki  /  Tanioka, Tetsuya
    ≫ Adult and Gerontological Nursing Minagawa, Takako  /  Onishi, Chiemi  /  Tamura, Ayako
    ≫ Adult Nursing Hisaka, Yukari  /  Tamura, Ayako
    ≫ Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
    ≫ Community Health Nursing Okahisa, Reiko
    ≫ Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
    ≫ Maternal Nursing Fukuoka, Miwa
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Onishi, Chiemi
    ≫ Pediatric Nursing Tani, Hiroe
    ≫ Rehabilitation Nursing Hisaka, Yukari  /  Minagawa, Takako  /  Tamura, Ayako
    ≫ Symptom Managemen Kuwamura, Yumi
    ≫ Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
Nutrition Harada, Nagakatsu  /  Mawatari, Kazuaki  /  Takahashi, Akira  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Public Health Nutrition Imoto, Issei  /  Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Nutritional epidemiology Nakamoto, Mariko
Nutritional Immunology Sakai, Tohru
O
Oncology Abe, Masahiro
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Onishi, Chiemi
    ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Onishi, Chiemi
Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
Oral Histology Teramachi, Jumpei  /  Yoshida, Kaya
Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
Oral Pathology Kudo, Yasusei
oral rehabilitation Matsuyama, Miwa
Organic Chemistry Sano, Shigeki
    ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa
    ≫ Synthetic Organic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Nakayama, Atsushi  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Shigenaga, Akira  /  Yamada, Ken-ichi
Orthodontics Izawa, Takashi  /  Tanaka, Eiji
Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
P
Pathology Ishimaru, Naozumi  /  Kagawa, Noriko  /  Tsuneyama, Koichi
    ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
    ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu
Pediatric Nursing Tani, Hiroe
Pediatrics
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu
Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi
Pharmaceutical Information Science Yamauchi, Aiko
Pharmaceutics
    ≫ Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
    ≫ Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
    ≫ Pharmaceutical Information Science Yamauchi, Aiko
    ≫ Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Horinouchi, Yuya  /  Horio, Shuhei  /  Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke  /  Tamaki, Toshiaki  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
    ≫ Chronopharmacology Ishikawa, Yasuko
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Dental Pharmacology Ishikawa, Yasuko  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Gerontological Pharmacology Ishikawa, Yasuko
    ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Fukui, Hiroyuki
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Pharmacy Abe, Shinji  /  Kasahara, Jiro  /  Minakawa, Noriaki  /  Nakao, Michiyasu  /  Ooi, Takashi  /  Tsuji, Daisuke  /  Yoshida, Tatsusada
    ≫ Clinical Pharmacy Horinouchi, Yuya
    ≫ Pharmaceutics
        ≫ Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
        ≫ Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
        ≫ Pharmaceutical Information Science Yamauchi, Aiko
        ≫ Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
    ≫ Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Horinouchi, Yuya  /  Horio, Shuhei  /  Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke  /  Tamaki, Toshiaki  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
        ≫ Chronopharmacology Ishikawa, Yasuko
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
        ≫ Dental Pharmacology Ishikawa, Yasuko  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Gerontological Pharmacology Ishikawa, Yasuko
        ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Fukui, Hiroyuki
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Physical Chemistry
    ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Okuhira, Keiichiro  /  Ueno, Satoru
Physics
    ≫ Biophysics
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Okuhira, Keiichiro  /  Ueno, Satoru
    ≫ Nuclear Physics Sakama, Minoru
    ≫ Physical Chemistry
        ≫ Biophysical Chemistry Kogure, Kentaro  /  Okuhira, Keiichiro  /  Ueno, Satoru
Physiology Takahashi, Akira
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
    ≫ Comparative Physiology Iwata, Takeo
    ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko  /  Shimizu, Noriyuki
    ≫ Exercise Physiology Uemura, Hirokazu
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi  /  Yoshioka, Masami
Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan
Pshycho-metabolic physiology Shiuchi, Tetsuya
Psychiatry Ohmori, Tetsuro
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Public Health Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Uemura, Hirokazu
    ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
    ≫ Public Health Nutrition Imoto, Issei  /  Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Public Health Nutrition Imoto, Issei  /  Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Q
R
Radiation
    ≫ Radiation Biology Morita, Akinori
    ≫ Radiation Measurement Sakama, Minoru
    ≫ Radiation Safety Management Sakama, Minoru
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
        ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
Radiation Biology Morita, Akinori
Radiation Measurement Sakama, Minoru
Radiation Oncology Morita, Akinori
Radiation Safety Management Sakama, Minoru
Radiochemistry Sakama, Minoru
Radiology
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
    ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
Regulatory study of Oral Cavity Ishikawa, Yasuko
Rehabilitation Nursing Hisaka, Yukari  /  Minagawa, Takako  /  Tamura, Ayako
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
S
Salivary Diagnosis Ishikawa, Yasuko
School Health Science Okuda, Kikuko
Signal and Image Processing Engineering
    ≫ Imaging Technology
        ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Social Science
    ≫ Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
Surgery Kurobe, Hirotsugu  /  Tangoku, Akira
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Iga, Hiroki
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Symptom Managemen Kuwamura, Yumi
Synthetic Organic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Nakayama, Atsushi  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Shigenaga, Akira  /  Yamada, Ken-ichi
T
Tissue Engineering Kurobe, Hirotsugu
U
V
Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
W
Welfare
    ≫ Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
XYZ