Search:

Keyword Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(school )music education learning (Kataoka, Keiichi)
3-dimensional image processing (Oe, Shunichiro)
A
Abuse prevention (Takeuchi, Mieko)
Acceleration-Displacement Spectrum (Hirao, Kiyoshi)
Achival (Ishii, KENJI)
Acoustic Emission (Yoshida, Kenichi)
active filter (Ohnishi, Tokuo)
Active suspension (Yoshimura, Toshio)
Additive Teluromolybdates (Hayashi, Hiromu)
Adherence (Miyake, Yoichiro)
adult education administration (Azuma, Kunimegu)
african diaspora (Nishide, Keiichi)
Aged person (Sueda, Osamu)
agro-food problems (Nakajima, Makoto)
AIDS (Adachi, Akio)
allergy (Ota, Fusao)
Anchor (Yamagami, Takuo)
Anisotropy (Yamagami, Takuo)
Annelids (Gotoh, Toshio)
Annular Liquid Film Flow (Ousaka, Akiharu)
anomalous coupling (Hioki, Zenro)
Antibacterial Agents (Miyake, Yoichiro)
antibiotics (Shibuya, Masayuki)
anticancer compound (Kihara, Masaru)
antioxidant (Terao, Junji)
apoptosis (Haneji, Tatsuji)  /  (Nakagawa, Hideyuki)
Appetite (Kishi, Kyoichi)
aquaporin (Hosoi, Kazuo)
Arc Ion Plating (Yoshida, Kenichi)
artificial intelligence (Yano, Yoneo)
Aspiration Pneumonia (Miyake, Yoichiro)
Assistive technology and devices (Sueda, Osamu)
asymptotic analysis (Ito, Masayuki)
ataxia (Fukui, Yoshihiro)
atherosclerosis (Matsumoto, Toshio)  /  (Tokumura, Akira)
Auger effect (Maezawa, Hiroshi)
autoimmune (→ autoimmunity)
autoimmunity (Hayashi, Yoshio)
automatic software generation (Shimomura, Takao)
Awa dance (Nakamura, Hisako)
B
Back Analysis (Yamagami, Takuo)
bacteria (Miyake, Yoichiro)
Batteries (Kanashiro, Tatsuo)
belief (Yoshida, Shoichi)
bifurcation phenomena (Kawakami, Hiroshi)
Bilayer Membranes (Kaneshina, Shoji)
bioactive substance (Nakagawa, Hideyuki)
bioassay (Tamura, Katsuhiro)
Biodegradation (Kourai, Hiroki)
biologically active substance (Takeda, Yoshio)
Biomedical Measurement (Kinouchi, Yohsuke)
biosystem (Nagashino, Hirofumi)
Bismuth Compound (Wada, Makoto)
blood clotting factor XIII (Gotoh, Toshio)
blood pressure (Obara, Shigeru)
bone metastasis (Matsumoto, Toshio)  /  (Sone, Saburo)
Boosting (Konishi, Katsunobu)
Boric Acid-Silica Gel (Wada, Makoto)
brain (Ishimura, Kazunori)
breast cancer (Morimoto, Tadaoki)
Bureacracy (Yoshida, Hiroshi)
C
CAI (Yano, Yoneo)
cancer (Takegawa, Yoshihiro)
carbon fiber (Murakami, Ri-ichi)
Carbon-Carbon Bond Forming Reaction (Wada, Makoto)
carcinogenesis (Izumi, Keisuke)
carotenoids (Terao, Junji)
Casting (Asaoka, Kenzo)
Catholicism (Seo, Isao)
cell cycle (Hayashi, Hiromi)
cell density (Hayashi, Hiromi)
cell differentiation (Haneji, Tatsuji)  /  (Takahama, Yousuke)
cell proliferation and differentiation (Ebina, Yousuke)
ceramic film (Murakami, Ri-ichi)
ceramics (Sato, Teisuke)
cerebellum (Fukui, Yoshihiro)
chaos
    ≫ chaos control (Kawakami, Hiroshi)
    ≫ chaotic phenomena (Kawakami, Hiroshi)
chaos control (Kawakami, Hiroshi)
chaotic phenomena (Kawakami, Hiroshi)
chemical bond (Terao, Hiromitsu)
chemistry (Shibuya, Masayuki)
child abuse (Ueno, Kayoko)
Child care (Takeuchi, Mieko)
childbearing (Takeuchi, Mieko)
Childbirth (Takeuchi, Mieko)
children (Maruyama, Shoko)
Chinese Marshal Arts (Miura, Takeshi)
circadian rhythm (Sano, Katsunori)
cluster excitation (Nakayama, Shintaro)
CNS (Fukui, Yoshihiro)
Coalescence of Oil Bubble (Ousaka, Akiharu)
Color recognition (Sueda, Osamu)
computer graphics (Niki, Noboru)
consciousness (Ando, Makoto)
Conservation (Ishii, KENJI)
construction (Kataoka, Keiichi)
control (Suzuki, Takayuki)
    ≫ chaos control (Kawakami, Hiroshi)
converter (Ohnishi, Tokuo)
cooperative movement (Nakajima, Makoto)
coordinated rhythmic movement (Nagashino, Hirofumi)
cortisol (Sano, Katsunori)
cosmology (Soda, Koji)
Counter-Current Flow Limitation (Ousaka, Akiharu)
crystal structure (Terao, Hiromitsu)
CSCL (Yano, Yoneo)
CT imaging (Niki, Noboru)
Cut/Excavated Slope (Yamagami, Takuo)
cytokine (Ota, Fusao)
cytokinesis (Hayashi, Hiromi)
cytotoxicity (Nakagawa, Hideyuki)
D
debugging (Shimomura, Takao)
decoupling theorem (Hioki, Zenro)
Design & Test (Tamesada, Takeomi)
desk top music (Miyazawa, Kazuto)
deveiopments of hands (Maruyama, Shoko)
development (Sano, Katsunori)
Development of Finance (Mizushima, Takio)
developments of minds (Maruyama, Shoko)
diabetes (→ diabetes mellitus)
diabetes mellitus (Ebina, Yousuke)  /  (Izumi, Keisuke)  /  (Matsumoto, Toshio)
Dialectic. (Yoshida, Hiroshi)
dialogue understanding (Aoe, Jun-ichi)
dictionary retrieval (Aoe, Jun-ichi)
Diesel Combustion (Miwa, Kei)
differential equation
    ≫ partial differential equations (Ito, Masayuki)
    ≫ stochastic differential equation (Ohashi, Mamoru)
differentiation (Nakagawa, Hideyuki)
Dimensional instability (Hanabusa, Takao)
Disabled person (Sueda, Osamu)
Disinfectant (Kourai, Hiroki)
Displacement Based Seismic Design (Hirao, Kiyoshi)
distillation column (Imaeda, Masao)
distributed processing system (Shimomura, Takao)
DNA (Shibuya, Masayuki)
drug delivery system (Kiwada, Hiroshi)
drug information (Kihara, Masaru)
Drug Therapeutics (Yamauchi, Aiko)
Drug-resistant bacteria (Kourai, Hiroki)
Dynamic Analysis (Yamagami, Takuo)
dynamical system (Kuwabara, Ruishi)
E
Earthquake (Yamagami, Takuo)
earthquake damage prediction (Sawada, Tsutomu)
earthquake motion records (Sawada, Tsutomu)
East and West (Seo, Isao)
educational technology (Yano, Yoneo)
electric excitation (Nakayama, Shintaro)
electric field (Isaka, Katsuo)
electroencephalogram (Nagashino, Hirofumi)
electromagnetic shielding effectiveness (Murakami, Ri-ichi)
energy (Mizushima, Takio)
    ≫ energy metabolism (Yoshizaki, Kazuo)
energy metabolism (Yoshizaki, Kazuo)
environment (Obara, Shigeru)
Environmentally Benign Chemistry (Wada, Makoto)
enzyme (Matsuda, Yoshiko)
erythrocruorin (Gotoh, Toshio)
ESR (Sato, Tsuneyuki)
existence (Ando, Makoto)
exocrine glands (Hosoi, Kazuo)
extremely low frequency (Isaka, Katsuo)
F
FAS (Fukui, Yoshihiro)
Fatigue crack initiation (Murakami, Ri-ichi)
Fatigue fracture mechanism (Murakami, Ri-ichi)
Fatigue strength (Murakami, Ri-ichi)
FEM (Yamagami, Takuo)
FHSS (Iritani, Tadamitsu)
fibrin stabilizing factor (Gotoh, Toshio)
filter
    ≫ active filter (Ohnishi, Tokuo)
Financial Revenue (Mizushima, Takio)
finite element analysis (Morita, Ikuro)
flavonoids (Terao, Junji)
fluid machinery (Fukutomi, Junichiro)
folk dance (Nakamura, Hisako)
Food antigens (Ota, Fusao)
form (Yoshida, Shoichi)
formal semantic representation (Morioka, Yoshihiro)
Fourier hyperfunction (ITO, Yoshifumi)
Freedom (Kumagai, Masanori)
friction (Murakami, Ri-ichi)
functional material (Tanaka, Hitoshi)
Functional materials (→ functional material)
fundamental rhythm (Morioka, Yoshihiro)
Fuzzy reasoning (Yoshimura, Toshio)
G
Gag (Adachi, Akio)
gallium nitride (Sakai, Shiro)
gene (Matsuda, Yoshiko)
gene therapy (Kuroda, Yasuhiro)
genetics (Kourai, Hiroki)
Geometrical optical illusion (Hamada, Jiro)
Gerontological nursing (Tada, Toshiko)
God (Yoshida, Shoichi)
the good (Yoshida, Shoichi)
graph (Ishihara, Toru)  /  (Kuwabara, Ruishi)
green chemistry (Wada, Makoto)
Grham Greene (Seo, Isao)
H
harmony (Yoshida, Shoichi)
Health (Miura, Takeshi)
health promotion (Tada, Toshiko)
heart (Obara, Shigeru)
heavy ions (Maezawa, Hiroshi)
hemoglobin (Gotoh, Toshio)
High Pressure (Kaneshina, Shoji)  /  (Tamura, Katsuhiro)
high temperature superconductor (Ohno, Takashi)
high-Tc superconductor (→ high temperature superconductor)
highway bridge (Hirao, Kiyoshi)
historical research (Nakajima, Makoto)
HIV (Adachi, Akio)
Home health care (Tada, Toshiko)
Human Beings (Kumagai, Masanori)
Hydrogen Fuel (Miwa, Kei)
hypergraph (Ishihara, Toru)
I
identification (Sawada, Tsutomu)
IgE (Ota, Fusao)
The image of Christ (Seo, Isao)
image processing (Niki, Noboru)  /  (Yamada, Katsutoshi)
immortality (Yoshida, Shoichi)
immunity (Takahama, Yousuke)
Immunology (Kourai, Hiroki)
implantation (Nakanishi, Hideki)
inflammatory cytokine (Hosoi, Kazuo)
innate immunity (Hosoi, Kazuo)
Inorganic Solid Catalyst (Wada, Makoto)
insulin (Ebina, Yousuke)  /  (Nakaya, Yutaka)
integration (ITO, Yoshifumi)
intellect (Yoshida, Shoichi)
international migration (Ueno, Kayoko)
inverter (Ohnishi, Tokuo)
Investments (Asaoka, Kenzo)
ion channel
    ≫ potassium channel (Nakaya, Yutaka)
Ionic Conductors (Kanashiro, Tatsuo)
Iron Cage (Yoshida, Hiroshi)
isovector resonance (Nakayama, Shintaro)
ITO film (Murakami, Ri-ichi)
ITS (Iritani, Tadamitsu)
J
J.S.Bach (Kataoka, Keiichi)
K
Kampo therapy (Takegawa, Yoshihiro)
Kanji Braille (Sueda, Osamu)
knowledge (Yoshida, Shoichi)
L
Landslide (Yamagami, Takuo)
law (Yoshida, Shoichi)
lectin (Nakagawa, Hideyuki)
lepton angular distribution (Hioki, Zenro)
Level 2 Earthquake (Hirao, Kiyoshi)
lifelong learning (Azuma, Kunimegu)
Limit Equilibrium Method (Yamagami, Takuo)
lipid peroxidation (Terao, Junji)
liposomes (Kiwada, Hiroshi)
Local Anesthetics (Kaneshina, Shoji)
Local strong wind (Utsunomiya, Hidehiko)
logic circuit (Tamesada, Takeomi)
lysophosphatidic acid (Tokumura, Akira)
lysophospholipid (Tokumura, Akira)
M
magnetic excitation (Nakayama, Shintaro)
magnetic field (Isaka, Katsuo)
manifold (Kuwabara, Ruishi)
manual labor (Maruyama, Shoko)
MAP Kinase (Tamaki, Toshiaki)
market structure (Mizushima, Takio)
Markov process (Ohashi, Mamoru)
mass spectrometry (Taniguchi, Hisaaki)
measure (ITO, Yoshifumi)
medical infomatics (Kondo, Tadashi)
medical information system (Moriguchi, Hiroki)
Medical Instrumentation (Kinouchi, Yohsuke)
metabolism (Obara, Shigeru)
    ≫ energy metabolism (Yoshizaki, Kazuo)
methanol (Noda, Katuhiko)
micro polyphony (Miyazawa, Kazuto)
microbeam (Maezawa, Hiroshi)
Microbial control (Kourai, Hiroki)
microcirculation of the skin (Nakanishi, Hideki)
Microgravity (Ousaka, Akiharu)
microorganism (Tamura, Katsuhiro)
Microorganisms (Miyake, Yoichiro)
microtremors (Sawada, Tsutomu)
MIDI (Miyazawa, Kazuto)
mitogenic activity (Nakagawa, Hideyuki)
modelling of nonlinear system (Imaeda, Masao)
modern music (Miyazawa, Kazuto)
molecular architecture of protein (Gotoh, Toshio)
molecular evolution (Gotoh, Toshio)
molecular motion (Terao, Hiromitsu)
Multidisciplinary therapy (Takegawa, Yoshihiro)
music (Kataoka, Keiichi)
    ≫ modern music (Miyazawa, Kazuto)
mutants (Fukui, Yoshihiro)
N
natural medicine (Takeda, Yoshio)
nerves (Matsuda, Yoshiko)
neural network (Akamatsu, Norio)  /  (Kondo, Tadashi)  /  (Nagashino, Hirofumi)
neural network model (Nagashino, Hirofumi)
neurotransmitter (Kihara, Masaru)
new quantum theory (ITO, Yoshifumi)
Next generation raising support (Takeuchi, Mieko)
Nitric Oxide (Tamaki, Toshiaki)
Nitrite (Tamaki, Toshiaki)
non-standard physics (Hioki, Zenro)
nonlinear (Ito, Masayuki)
nonlinear systems (Kawakami, Hiroshi)
Nonlinear(Inelastic) Earthquake response analysis (Hirao, Kiyoshi)
nuclear magnetic resonance (Kanashiro, Tatsuo)  /  (Ohno, Takashi)  /  (Yoshizaki, Kazuo)
nuclear quadrupole resonance (Terao, Hiromitsu)
number (Yoshida, Shoichi)
numerical analysis (Imai, Hitoshi)
Nutritional Requirements (Kishi, Kyoichi)
O
Observer (Yoshimura, Toshio)
occlusion (Bando, Eiichi)
optimization (Ohashi, Mamoru)
oral mucosa (Haneji, Tatsuji)
Oral tolerance (Ota, Fusao)
organic materials (Tanaka, Hitoshi)
organic synthesis (Wada, Makoto)
oscillatory system (Nagashino, Hirofumi)
osteoblast (Haneji, Tatsuji)
osteoclast (Haneji, Tatsuji)
oxidation
    ≫ Oxidative Stress (Tamaki, Toshiaki)  /  (Terao, Junji)
Oxidation Reaction (Wada, Makoto)
Oxidative Stress (Tamaki, Toshiaki)  /  (Terao, Junji)
oxidized lipid (Tokumura, Akira)
P
partial differential equations (Ito, Masayuki)
Passenger car model (Yoshimura, Toshio)
pattern recognition (Hamada, Jiro)  /  (Nagashino, Hirofumi)  /  (Niki, Noboru)  /  (Oe, Shunichiro)
Pd/C; Cu/Pd/C (Hayashi, Hiromu)
peptide hormone (Matsuda, Yoshiko)
Perception of lightness and darkness (Hamada, Jiro)
Personality (Kumagai, Masanori)
pharmaceutical information science (Yamauchi, Aiko)
Phase Change (Ousaka, Akiharu)
phase transition (Terao, Hiromitsu)
phenomenon
    ≫ chaotic phenomena (Kawakami, Hiroshi)
Phospholipids (Kaneshina, Shoji)
Phosphoric Acid-Silica Gel (Wada, Makoto)
phosphorylation (Taniguchi, Hisaaki)
PID control (Imaeda, Masao)
platelet-activating factor (Tokumura, Akira)
Pneumatic actuator (Yoshimura, Toshio)
Policy of Development (Mizushima, Takio)
polymer (Tanaka, Hitoshi)
polymerization (Tanaka, Hitoshi)
polynucleated cell (Hayashi, Hiromi)
Porcelain (Asaoka, Kenzo)
Porous materials (Asaoka, Kenzo)
potassium
    ≫ potassium channel (Nakaya, Yutaka)
potassium channel (Nakaya, Yutaka)
prevention (Miyake, Yoichiro)
price (Mizushima, Takio)
program slice (Shimomura, Takao)
Progressive Failure (Yamagami, Takuo)
Proper Usage of Drug (Yamauchi, Aiko)
protease (Matsuda, Yoshiko)
protein
    ≫ water channel proteins (Hosoi, Kazuo)
protein dephosphorylation (Haneji, Tatsuji)
Protein Requirement (Kishi, Kyoichi)
proteome (Taniguchi, Hisaaki)
PWM (Ohnishi, Tokuo)
Q
quality of life (Tada, Toshiko)
quantum field theory (Nagamachi, Shigeaki)
R
racial discrimination (Nishide, Keiichi)
radiation injury (Izumi, Keisuke)  /  (Maezawa, Hiroshi)
Radiation therapy (Takegawa, Yoshihiro)
radical reaction (Tanaka, Hitoshi)
RC Piert (Hirao, Kiyoshi)
Reaction in Water (Wada, Makoto)
recycle (Mizuguchi, Hiroyuki)
Reduction Reaction (Wada, Makoto)
regional economy (Nakajima, Makoto)
Religion (Kumagai, Masanori)
Renal Circulation (Tamaki, Toshiaki)
residual stress (Hanabusa, Takao)
rheology (Mizuguchi, Hiroyuki)
rhythmic phenomena (Kawakami, Hiroshi)
Riemannian geometry (Kuwabara, Ruishi)
robot vision (Konishi, Katsunobu)
S
salivary gland (Hosoi, Kazuo)
salivary glands (→ salivary gland)
Sato hyperfunction (ITO, Yoshifumi)
Schrödinger operator (Kuwabara, Ruishi)
scorpionfish (Nakagawa, Hideyuki)
sea urchin (Nakagawa, Hideyuki)
Seismic Damage (Hirao, Kiyoshi)
Seismic Design (Hirao, Kiyoshi)
semiconductor device (Sakai, Shiro)
semiconductor devices (→ semiconductor device)
shape memory alloys (Yoshida, Kenichi)
shen-si (Ando, Makoto)
si-liu-wen (Ando, Makoto)
Side effect (Takegawa, Yoshihiro)
Signal Processing (Kinouchi, Yohsuke)  /  (Morita, Ikuro)  /  (Nagashino, Hirofumi)
signal transduction (Ebina, Yousuke)  /  (Taniguchi, Hisaaki)
Signal transduction of proinflammatory cytokine receptors (Hosoi, Kazuo)
signed graph (Ishihara, Toru)
silica gel (Wada, Makoto)
singular perturbation (Ito, Masayuki)
SIV (Adachi, Akio)
six degree of freedom (Bando, Eiichi)
skin flap (Nakanishi, Hideki)
sleep-awakening rhythm (Sano, Katsunori)
Sliding mode control (Yoshimura, Toshio)
Smart cutting (Yoshida, Kenichi)
Social infra-structure (Sueda, Osamu)
Society (Kumagai, Masanori)
soft dipole resonance (Nakayama, Shintaro)
soft X-rays (Maezawa, Hiroshi)
Soil Freezing (Ousaka, Akiharu)
soil properties (Sawada, Tsutomu)
soul (Yoshida, Shoichi)
Sound Traffic Signal (Sueda, Osamu)
Special Education (Sueda, Osamu)
spectroscopic analysis (Tanaka, Hitoshi)
spectrum (Kuwabara, Ruishi)
Sport Instruction (Miura, Takeshi)
Stabilizing Pile (Yamagami, Takuo)
Steering and suspension system (Yoshimura, Toshio)
sterilization (Kourai, Hiroki)
steroid hormone (Ishimura, Kazunori)
stochastic differential equation (Ohashi, Mamoru)
stomatognathic function (Bando, Eiichi)
story (Soda, Koji)
Strength Parameters (Yamagami, Takuo)
stress (Sano, Katsunori)
    ≫ Oxidative Stress (Tamaki, Toshiaki)  /  (Terao, Junji)
Stress in thin films (Hanabusa, Takao)
stress response (Miyake, Yoichiro)
structural dynamics (Sawada, Tsutomu)
structure elucidation (Takeda, Yoshio)
structure-activity relationships (Kihara, Masaru)
structureactivity relationship (Chuman, Hiroshi)
Sturacture-Foundation Interaction (Hirao, Kiyoshi)
Subatanz and Subjekt (Yoshida, Hiroshi)
The suffering of children (Seo, Isao)
Super long fatigue life (Murakami, Ri-ichi)
Surface modification (Hanabusa, Takao)
Surfactants (Kaneshina, Shoji)
sustainable development (Nakajima, Makoto)
symbolic expression (Kataoka, Keiichi)
synchronization phenomena (Kawakami, Hiroshi)
syntactic structure (Morioka, Yoshihiro)
synthesis (Shibuya, Masayuki)
synthesizer (Miyazawa, Kazuto)
T
T cell (Takahama, Yousuke)
T cells (→ T cell)
T lymphocytes (Takahama, Yousuke)
Tactile ground surface indicators for visually impaired person (Sueda, Osamu)
Tactile Television (Sueda, Osamu)
Tai-chi (Miura, Takeshi)
a talk on poetry (Ando, Makoto)
targeting (Kiwada, Hiroshi)
thymocytes (Noda, Katuhiko)
thymus (Takahama, Yousuke)
tinnitus (Nagashino, Hirofumi)
Tolerance (Miyake, Yoichiro)
top quark (Hioki, Zenro)
Totality (Yoshida, Hiroshi)
Toxicology (Kourai, Hiroki)
traditional medicine (Takeda, Yoshio)
trainings of hands (Maruyama, Shoko)
Tritrichomonas foetus (Hayashi, Hiromi)
turbomachinery (Fukutomi, Junichiro)
two-graph (Ishihara, Toru)
U
university extension (Azuma, Kunimegu)
user interface (Yano, Yoneo)
V
variety of dance movement (Nakamura, Hisako)
vibration control (Konishi, Katsunobu)
Vibro-tactile sensation (Sueda, Osamu)
vinyl monomer (Tanaka, Hitoshi)
Visual and auditory memory (Hamada, Jiro)
visual programming (Shimomura, Takao)
W
water channel
    ≫ water channel proteins (Hosoi, Kazuo)
water channel proteins (Hosoi, Kazuo)
WBT (Moriguchi, Hiroki)
wear (Murakami, Ri-ichi)
Welbeing Engineering (Sueda, Osamu)
Wind environment (Utsunomiya, Hidehiko)
Wind resistant design of bridges (Utsunomiya, Hidehiko)
Wind tunnel test (Utsunomiya, Hidehiko)
world system (Nishide, Keiichi)
X
X-ray
    ≫ soft X-rays (Maezawa, Hiroshi)
X-ray stress measurement (Hanabusa, Takao)
Y
Z
Zero-Emisson (Miwa, Kei)
ZnO film (Murakami, Ri-ichi)