Search:

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Adsorption Science Horikawa, Toshihide
Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
Agricultural Economics Hashimoto, Naoshi  /  Tama, Shinnosuke
Agricultural History in Japan Tama, Shinnosuke
Akutagawa Ryunosuke Tajima, Toshiro
Algebraic Geometry Ohbuchi, Akira
Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
Algorithms Hasunuma, Toru
Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
Analytical Chemistry Imai, Shoji  /  Mizuguchi, Hitoshi  /  Takayanagi, Toshio
    ≫ Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
Anthropology
    ≫ Cultural Anthropology Naito, Naoki  /  Takahashi, Shinichi
        ≫ Comparative Cultural Studies Yorioka, Ryuji
Applied Mathematics Sakaguchi, Hideo  /  Uno, Takeshi
Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  Yokoigawa, Kumio
Applied Optics Minamikawa, Takeo  /  Yanagiya, Shin-ichiro
aquaculture Hamano, Tatsuo
Archeology
    ≫ Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Architecture
    ≫ Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Area Studies Naito, Naoki
Art Education Field Sahara, Osamu
Artificial Intelligence Ono, Norihiko
    ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
Arts
    ≫ Painting Hiraki, Mitsuru
Astrophysics
    ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
B
Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
Biochemistry Akamatsu, Tetsuya  /  Satoh, Takanori  /  Tsuji, Akihiko  /  Yuasa, Keizo
    ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
    ≫ Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji
Biological Chemistry Satoh, Takanori
Biological Engineering
    ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
    ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori  /  Tomoyasu, Toshifumi
        ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Biology Satoh, Masaya  /  Yamashiro, Tadashi
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
    ≫ Biochemistry Akamatsu, Tetsuya  /  Satoh, Takanori  /  Tsuji, Akihiko  /  Yuasa, Keizo
        ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
        ≫ Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji
    ≫ Biological Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Biological Engineering
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori  /  Tomoyasu, Toshifumi
            ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Biomaterials Yasuzawa, Mikito
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro  /  Satake, Masayuki
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
    ≫ Biophysics
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
    ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
    ≫ Cell Biology Oyama, Yasuo  /  Yuasa, Keizo
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Osakabe, Keishi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Chemical Biology Yamada, Hisatsugu
    ≫ Developmental Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Ishimaru, Yoshiyasu
        ≫ Evolutionary Developmental Biology
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
    ≫ Microbiology Nagamune, Hideaki  /  Shirai, Akihiro  /  Tabata, Atsushi
        ≫ Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  Yokoigawa, Kumio
        ≫ Environmental Microbiology Satoh, Takanori
        ≫ Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Molecular Biology Ishimaru, Yoshiyasu  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Sakamoto, Takaiku  /  Yamaguchi, Tetsuo
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Osakabe, Keishi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Physiology
        ≫ Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya
        ≫ Exercise Physiology Miura, Hajime
Biomass Transformation Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Biomaterials Yasuzawa, Mikito
Biomechanics Koshiyama, Kenichiro  /  Satake, Masayuki
    ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
    ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
Biomedical Optics Yasui, Takeshi
Bionics
    ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro  /  Satake, Masayuki
        ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
        ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
Biophysics
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
C
Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
Cancer immunology Kishimoto, Koji
Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
Catalyst Chemistry Yamamoto, Takashi
Cell Biology Oyama, Yasuo  /  Yuasa, Keizo
    ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Cell Biomechanics SATO, Katsuya
Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya
Chemical Biology Yamada, Hisatsugu
Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  Sotowa, Ken-Ichiro
    ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
    ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
        ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
    ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
chemical physics Inukai, Munehiro
Chemistry Nakamura, Mitsuhiro
    ≫ Analytical Chemistry Imai, Shoji  /  Mizuguchi, Hitoshi  /  Takayanagi, Toshio
        ≫ Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
        ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Biochemistry Akamatsu, Tetsuya  /  Satoh, Takanori  /  Tsuji, Akihiko  /  Yuasa, Keizo
        ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
        ≫ Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji
    ≫ Biological Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Catalyst Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Chemical Biology Yamada, Hisatsugu
    ≫ Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  Sotowa, Ken-Ichiro
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
            ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
        ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
    ≫ Colloid and Surface Chemistry Matsuki, Hitoshi
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  Tsuji, Akihiko
    ≫ Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
    ≫ Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Miyoshi, Norikazu  /  Nishiuchi, Masaki  /  Ohmura, Satoshi D.  /  Shirai, Akihiro  /  Yagishita, Fumitoshi
        ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
        ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi  /  Ueno, Masaharu
    ≫ Physical Chemistry Yoshida, Ken
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
    ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Solution Chemistry Yoshida, Ken
Chinese History Aratake, Tatsuro  /  Yoshimori, Kensuke
City Planning WATANABE, Kojiro
Civil Engineering
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ishimaru, Keisuke  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Construction Management Namerikawa, Susumu
    ≫ Geotechnical Engineering Ueno, Katsutoshi
        ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
    ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
        ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
        ≫ River Engineering Muto, Yasunori
    ≫ Hydrology TAMURA, Takao
    ≫ Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
    ≫ Structural Engineering
        ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
    ≫ Traffic Engineering Okushima, Masashi
        ≫ Transport Planning Okushima, Masashi
            ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
Clinical Medicine
    ≫ Clinical Psychology Yamamoto, Tetsuya
        ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
Clinical Psychology Yamamoto, Tetsuya
    ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
Collaborative Engineering Ito, Teruaki
Colloid and Surface Chemistry Matsuki, Hitoshi
Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
Communication Engineering Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
Comparative Cultural Studies Yorioka, Ryuji
Comparative Ethics Kumasaka, Motohiro
Computational Fluid Dynamics Ohta, Mitsuhiro
Computational Mechanics Oishi, Atsuya
Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
    ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Human Interface Ito, Teruaki  /  Kashihara, Koji
    ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
Computer Vision Terada, Kenji
Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ishimaru, Keisuke  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Condensed Matter Physics
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
    ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Koyama, Kuniyuki  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi
        ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Construction Management Namerikawa, Susumu
Control Engineering Yasuno, Takashi
    ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
    ≫ Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
Cookery Science Kanemaru, Kaori
Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Crystallography
    ≫ Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Cultural and Social Science Fukumori, Takaki  /  Uchiumi, Chigusa
Cultural Anthropology Naito, Naoki  /  Takahashi, Shinichi
    ≫ Comparative Cultural Studies Yorioka, Ryuji
Cultural Science (→ Humanities)
Cytology
    ≫ Cell Biology Oyama, Yasuo  /  Yuasa, Keizo
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Osakabe, Keishi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
    ≫ Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya
    ≫ Cytometry Oyama, Yasuo
Cytometry Oyama, Yasuo
D
data analysis Ishida, Motohiro
Dentistry
    ≫ Oral Health GOTO, Masaki
Developmental Bioengineering Mito, Taro
Developmental Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Ishimaru, Yoshiyasu
    ≫ Evolutionary Developmental Biology
        ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Developmental Psychology
    ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
Dynamics of Machinery Hino, Junichi
Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
E
Earthquake Engineering Nakata, Narutoshi
Ecological Anthropology Naito, Naoki
Ecology
    ≫ Biomass Transformation Engineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
    ≫ Ecosystem
        ≫ Ecosystem Engineering
            ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
Economics Uno, Takeshi
    ≫ Agricultural Economics Hashimoto, Naoshi  /  Tama, Shinnosuke
    ≫ Macroeconomics Zhao, Tong
    ≫ Regional Economics Toyoda, Tetsuya
    ≫ Resources and Environmental Economics Mayumi, Kozo
Ecosystem
    ≫ Ecosystem Engineering
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Engineering
    ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Management Kamada, Mahito
Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
Educational Information Science (→ Educational Computing)
Educational Technology Shimomura, Naoyuki
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
Electrical and Electronic Engineering
    ≫ Communication Engineering Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Electrical Engineering
        ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
        ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Electronics
        ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
        ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
        ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Electrical Engineering
    ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
Electronic Devices Ao, Jin-Ping
Electronics
    ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
    ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
    ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Embryology
    ≫ Developmental Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Ishimaru, Yoshiyasu
        ≫ Evolutionary Developmental Biology
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Energy Analysis Mayumi, Kozo
Energy Conversion Engineering Deguchi, Yoshihiro
Energy Engineering
    ≫ Energy Analysis Mayumi, Kozo
Engineering Ito, Momoyo  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Ono, Kaoru  /  Taguchi, Taro  /  Tsuji, Akinori
    ≫ Biological Engineering
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori  /  Tomoyasu, Toshifumi
            ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro  /  Satake, Masayuki
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
    ≫ Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  Sotowa, Ken-Ichiro
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
            ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
        ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
    ≫ Civil Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ishimaru, Keisuke  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
        ≫ Construction Management Namerikawa, Susumu
        ≫ Geotechnical Engineering Ueno, Katsutoshi
            ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
        ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
            ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
            ≫ River Engineering Muto, Yasunori
        ≫ Hydrology TAMURA, Takao
        ≫ Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
        ≫ Structural Engineering
            ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
        ≫ Traffic Engineering Okushima, Masashi
            ≫ Transport Planning Okushima, Masashi
                ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
    ≫ Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
    ≫ Control Engineering Yasuno, Takashi
        ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
        ≫ Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
    ≫ Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
    ≫ Earthquake Engineering Nakata, Narutoshi
    ≫ Ecosystem Engineering
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Educational Technology Shimomura, Naoyuki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Electrical and Electronic Engineering
        ≫ Communication Engineering Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Electrical Engineering
            ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
            ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
        ≫ Electronics
            ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
            ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
            ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
                ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
    ≫ Energy Conversion Engineering Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Energy Engineering
        ≫ Energy Analysis Mayumi, Kozo
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Fluid Engineering Ichimiya, Masashi  /  Shigemitsu, Toru
        ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
        ≫ Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
    ≫ Fluid Mechanics (→ Fluid Engineering)
        ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji
    ≫ Genetics Engineering Osakabe, Keishi
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
        ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing
                    ≫ Image Recognition
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Instrumentation Engineering Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ishimaru, Keisuke  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Mechanical Engineering Miwa, Masafumi
        ≫ Dynamics of Machinery Hino, Junichi
        ≫ Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
        ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
        ≫ Machining Mizobuchi, Akira
        ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
    ≫ Medical Engineering Ito, Teruaki
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
    ≫ Nonlinear Engineering
        ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi
    ≫ Sensing Engineering Kawada, Masatake
    ≫ Thermal Engineering
        ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
English Linguistics Nakashima, Kohji
English Literature Yamauchi, Akihiko  /  Yoshida, Ayami  /  Zaki, Jun
Environment Protection TAMURA, Takao
Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
    ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
Environmental Ethics Kumasaka, Motohiro
Environmental Microbiology Satoh, Takanori
Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Environmental Studies
    ≫ Environment Protection TAMURA, Takao
    ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Environmental Microbiology Satoh, Takanori
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Hydrology TAMURA, Takao
    ≫ Resources and Environmental Economics Mayumi, Kozo
    ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  Tsuji, Akihiko
Enzymology
    ≫ Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  Tsuji, Akihiko
Evolutionary Developmental Biology
    ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Exercise Physiology Miura, Hajime
Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
F
Fluid Engineering Ichimiya, Masashi  /  Shigemitsu, Toru
    ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
    ≫ Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
Fluid Mechanics (→ Fluid Engineering)
    ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji
Food Processing and Preservation Science Kanemaru, Kaori
Food Science Mukai, Rie  /  Sakai, Hitomi
    ≫ Functional Food Science Kanemaru, Kaori
Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
French Literature Tajima, Toshiro
Functional Food Science Kanemaru, Kaori
Functional Materials Yonekura, Daisuke
G
Gas-liquid Two-Phase Flow Ohta, Mitsuhiro
Genetics Matsuo, Yoshinori  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Genetics Engineering Osakabe, Keishi
Genetics Engineering Osakabe, Keishi
Geography
    ≫ Historical Geography Hirai, Shogo
    ≫ Human Geography Toyoda, Tetsuya
Geology Aoya, Mutsuki  /  Ishida, Keisuke  /  Nishiyama, Ken-ichi
    ≫ Stratigraphy and Paleontology Ishida, Keisuke
    ≫ Structural Geology Murata, Akihiro
Geotechnical Engineering Ueno, Katsutoshi
    ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
German Literature Ido, keiji  /  Yorioka, Ryuji
Graph Theory Hasunuma, Toru
H
Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
High Pressure Bioscience Matsuki, Hitoshi
Historical Geography Hirai, Shogo
History
    ≫ Archeology
        ≫ Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
    ≫ Chinese History Aratake, Tatsuro  /  Yoshimori, Kensuke
    ≫ Historical Geography Hirai, Shogo
    ≫ Japanese History Kuwabara, Megumi
        ≫ Medieval Japanese History Kinugawa, Satoshi
    ≫ Modern British History Sakuma, Ryo
    ≫ Modern German History Imai, Shinya
http://math0.pm.tokushima-u.ac.jp/~mizuno/ Mizuno, Yoshinori
Human Geography Toyoda, Tetsuya
Human Interface Ito, Teruaki  /  Kashihara, Koji
Human Science Ito, Shin-ichi
Human sensing Fukumi, Minoru
Humanities Kawarasaki, Takamitsu
    ≫ Cultural and Social Science Fukumori, Takaki  /  Uchiumi, Chigusa
    ≫ Human Geography Toyoda, Tetsuya
Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
Hydraulics Muto, Yasunori
    ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
    ≫ River Engineering Muto, Yasunori
Hydrology TAMURA, Takao
Hygiene
    ≫ Oral Health GOTO, Masaki
I
Illuminating Engineering Shimomura, Naoyuki
Image Media and Design Field Sahara, Osamu
Image Processing
    ≫ Image Recognition
        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
Image Recognition
    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Image Understanding Ukida, Hiroyuki
    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Imaging Technology
    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
    ≫ Image Processing
        ≫ Image Recognition
            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
        ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
Immunology Nagamune, Hideaki
    ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
Informatics KANG, XIN  /  Kitaoka, Norihide  /  Nishimura, Ryota
    ≫ Computational Mechanics Oishi, Atsuya
    ≫ Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
        ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Human Interface Ito, Teruaki  /  Kashihara, Koji
        ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
    ≫ Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami
    ≫ Information Science Nakayama, Shin-ichi
        ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
            ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
            ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
            ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
            ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
                ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
                ≫ Imaging Technology
                    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                    ≫ Image Processing
                        ≫ Image Recognition
                            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                        ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
        ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
        ≫ Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
    ≫ Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
        ≫ Artificial Intelligence Ono, Norihiko
            ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
        ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
        ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
        ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
        ≫ Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
    ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
        ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
        ≫ Imaging Technology
            ≫ Computer Vision Terada, Kenji
            ≫ Image Processing
                ≫ Image Recognition
                    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
Information Network Kinoshita, Kazuhiko
Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami
Information Science Nakayama, Shin-ichi
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
        ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing
                    ≫ Image Recognition
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
Information Technology (→ Information Engineering)
Infrared thermography Ishikawa, Masashi
Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
Instrumentation Engineering Deguchi, Yoshihiro
Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
    ≫ Artificial Intelligence Ono, Norihiko
        ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
    ≫ Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
Intelligent robot Ren, Fuji
International Politics Aiba, Kazuhiko  /  Zaki, Jun
Irish Literature Yoshida, Ayami
J
Japanese History Kuwabara, Megumi
    ≫ Medieval Japanese History Kinugawa, Satoshi
Japanese Literature Tsutsumi, Kazuhiro
    ≫ Modern Japanese Literature Schiedges, Olaf  /  Tomitsuka, Masaki
Jurisprudence Shimizu, Masato  /  Uehara, Katsuyuki
    ≫ Study of Constitution Shibata, Takafumi
K
L
Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
Laser Spectroscopy Deguchi, Yoshihiro
Linguistics Yamada, Hitoko
    ≫ English Linguistics Nakashima, Kohji
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
    ≫ Quantitative Linguistics Ishida, Motohiro
Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji
Literature Higuchi, Tomono  /  Kishie, Shinsuke  /  Sturge, Donald  /  Tanaka, Tomoyuki
    ≫ English Literature Yamauchi, Akihiko  /  Yoshida, Ayami  /  Zaki, Jun
    ≫ French Literature Tajima, Toshiro
    ≫ German Literature Ido, keiji  /  Yorioka, Ryuji
    ≫ Irish Literature Yoshida, Ayami
    ≫ Japanese Literature Tsutsumi, Kazuhiro
        ≫ Modern Japanese Literature Schiedges, Olaf  /  Tomitsuka, Masaki
M
Machining Mizobuchi, Akira
Macroeconomics Zhao, Tong
Materials Chemistry
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
Materials Engineering
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ishimaru, Keisuke  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Materials Science Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Biomaterials Yasuzawa, Mikito
    ≫ Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
    ≫ Functional Materials Yonekura, Daisuke
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ishimaru, Keisuke  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Metallic Materials Hisazawa, Hiromu
    ≫ Strength of Materials
        ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Mathematics Murakami, Kouichi  /  Nabeshima, Katsusuke  /  Ohnuma, Masaki  /  Ohyama, Yousuke
    ≫ Algebraic Geometry Ohbuchi, Akira
    ≫ Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
    ≫ Applied Mathematics Sakaguchi, Hideo  /  Uno, Takeshi
    ≫ Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
    ≫ Graph Theory Hasunuma, Toru
    ≫ Number Theory Katayama, Shin-ichi
    ≫ Numerical Analysis Takeuchi, Toshiki
    ≫ Theory of Differential Equations Fukagai, Nobuyoshi  /  Okamoto, Kuniya
Mechanical Engineering Miwa, Masafumi
    ≫ Dynamics of Machinery Hino, Junichi
    ≫ Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
    ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
    ≫ Machining Mizobuchi, Akira
    ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
media art Kawarasaki, Takamitsu
Media technology Kita, Kenji
Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
Medical Engineering Ito, Teruaki
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
Medicine
    ≫ Biomaterials Yasuzawa, Mikito
    ≫ Clinical Medicine
        ≫ Clinical Psychology Yamamoto, Tetsuya
            ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
    ≫ Immunology Nagamune, Hideaki
        ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
    ≫ Medical Engineering Ito, Teruaki
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
    ≫ Nutrition
        ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
    ≫ Oncology
        ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
        ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
    ≫ Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
    ≫ Surgery
        ≫ Orthopaedics Yamaguchi, Tetsuo
Medieval Japanese History Kinugawa, Satoshi
Metabolic science for forest plants and microorganisms Hattori, Takefumi
Metallic Materials Hisazawa, Hiromu
Metamaterial Okamoto, Toshihiro
Micro Optics Haraguchi, Masanobu
Microbiology Nagamune, Hideaki  /  Shirai, Akihiro  /  Tabata, Atsushi
    ≫ Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  Yokoigawa, Kumio
    ≫ Environmental Microbiology Satoh, Takanori
    ≫ Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
Modern British History Sakuma, Ryo
Modern German History Imai, Shinya
Modern Japanese Literature Schiedges, Olaf  /  Tomitsuka, Masaki
Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Osakabe, Keishi
Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Molecular Biology Ishimaru, Yoshiyasu  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Sakamoto, Takaiku  /  Yamaguchi, Tetsuo
    ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Science
    ≫ Enzymology
        ≫ Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  Tsuji, Akihiko
    ≫ Molecular Biology Ishimaru, Yoshiyasu  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Sakamoto, Takaiku  /  Yamaguchi, Tetsuo
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Osakabe, Keishi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Polymer Science Niwa, Miki
        ≫ Polymer Characterization Ute, Koichi
        ≫ Polymer Chemistry
            ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
        ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori  /  Tomoyasu, Toshifumi
            ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
        ≫ Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Moving Picture Coding Song, Tian
Multiphase Flow Kusano, Koji
N
Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
Neuroscience Kishimoto, Koji
Non-Newtonian Fluid Flow Ohta, Mitsuhiro
Nondestructive evaluation Ishikawa, Masashi
Nonlinear Analysis Ono, Kosuke
Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi
Nonlinear Circuits and Networks Uwate, Yoko
Nonlinear Engineering
    ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi
Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
Nuclear Physics
    ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
Number Theory Katayama, Shin-ichi
Numerical Analysis Takeuchi, Toshiki
Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
Nutrition
    ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
Nutritional Chemistry Mukai, Rie
O
Oncology
    ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
    ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
Optical information processing Goto, Nobuo
Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
Optics
    ≫ Applied Optics Minamikawa, Takeo  /  Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Laser Spectroscopy Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Micro Optics Haraguchi, Masanobu
    ≫ Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
    ≫ Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
    ≫ Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Quantum Optics Haraguchi, Masanobu  /  Yasui, Takeshi
    ≫ Spectoscopic Measurement Iwata, Tetsuo  /  Minamikawa, Takeo
    ≫ X-ray Spectroscopy Yamamoto, Takashi
Oral Health GOTO, Masaki
Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Miyoshi, Norikazu  /  Nishiuchi, Masaki  /  Ohmura, Satoshi D.  /  Shirai, Akihiro  /  Yagishita, Fumitoshi
    ≫ Bioorganic Chemistry Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
    ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi  /  Ueno, Masaharu
Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
Orthopaedics Yamaguchi, Tetsuo
P
Painting Hiraki, Mitsuru
Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
Pedagogics
    ≫ Educational Technology Shimomura, Naoyuki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
Philosophy Herbert, Wolfgang  /  Yamaguchi, Hiroyuki
    ≫ Religion
        ≫ Thanatology Herbert, Wolfgang
Physical Chemistry Yoshida, Ken
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Physical Cosmology Izawa, Ken-ichi
Physics
    ≫ Astrophysics
        ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Biophysics
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
    ≫ Condensed Matter Physics
        ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
        ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Koyama, Kuniyuki  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi
            ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
                ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
    ≫ Nuclear Physics
        ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
    ≫ Physical Chemistry Yoshida, Ken
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Physiology
    ≫ Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya
    ≫ Exercise Physiology Miura, Hajime
Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Political Philosophy Kumasaka, Motohiro
Politics Kurisu, Satoshi  /  Zaki, Jun
    ≫ International Politics Aiba, Kazuhiko  /  Zaki, Jun
    ≫ Public Policy Science Kotagiri, Yasuhiko
Polymer Characterization Ute, Koichi
Polymer Chemistry
    ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
Polymer Science Niwa, Miki
    ≫ Polymer Characterization Ute, Koichi
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
    ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori  /  Tomoyasu, Toshifumi
        ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Polymeric Catalyst Arakawa, Yukihiro
Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
Power System Engineering Hojo, Masahide
Protein Chemistry Satoh, Takanori
Protein Engineering Satoh, Takanori  /  Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
Psychology Sato, Kenji  /  Ueoka, Yoshinori  /  YAMAMOTO, Mayumi
    ≫ Clinical Psychology Yamamoto, Tetsuya
        ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
    ≫ Developmental Psychology
        ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
    ≫ Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
Public Policy Science Kotagiri, Yasuhiko
Pulsed Power Shimomura, Naoyuki
Q
Quantitative Linguistics Ishida, Motohiro
Quantum Optics Haraguchi, Masanobu  /  Yasui, Takeshi
R
Radiation
    ≫ X-ray Stress Measurement Kusaka, Kazuya
Raman spectroscopy Minamikawa, Takeo
Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
    ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
Refrigeration and Air Conditioning Engineering Kusano, Koji
Refugee Studies Naito, Naoki
Regional Disaster Prevention Kanai, Junko  /  TAMURA, Takao
Regional Economics Toyoda, Tetsuya
Religion
    ≫ Thanatology Herbert, Wolfgang
Religious studies Herbert, Wolfgang
Resources and Environmental Economics Mayumi, Kozo
Restoration Ecology Kawaguchi, Yoichi
River Engineering Muto, Yasunori
Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Robotics Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
S
Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Sensing Engineering Kawada, Masatake
Separation Engineering Katoh, Masahiro
Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
    ≫ Imaging Technology
        ≫ Computer Vision Terada, Kenji
        ≫ Image Processing
            ≫ Image Recognition
                ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
            ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki  /  Suzuki, Hidenobu
Social Computing Ren, Fuji
Social Science
    ≫ Cultural and Social Science Fukumori, Takaki  /  Uchiumi, Chigusa
    ≫ Sociology Higuchi, Naoto  /  Tsuchiya, Atsushi  /  YABE, Takuya
        ≫ Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro
    ≫ Thanatology Herbert, Wolfgang
Sociology Higuchi, Naoto  /  Tsuchiya, Atsushi  /  YABE, Takuya
    ≫ Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro
Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro
Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
Solid state ionics, Electrochemistry Oishi, Masatsugu
Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Koyama, Kuniyuki  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Solution Chemistry Yoshida, Ken
Space Design Kakei, Hidekazu
Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
Spectoscopic Measurement Iwata, Tetsuo  /  Minamikawa, Takeo
Speech science Hattori, Kota
Spoken language processing Kita, Kenji
Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
Sports Science
    ≫ Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro
    ≫ Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
    ≫ Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
stock-enhancement Hamano, Tatsuo
Stratigraphy and Paleontology Ishida, Keisuke
Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Strength of Materials
    ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Structural Engineering
    ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki
Structural Geology Murata, Akihiro
Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Studies of Agricultural markets Tama, Shinnosuke
Study of Constitution Shibata, Takafumi
Surface science Yanagiya, Shin-ichiro
Surgery
    ≫ Orthopaedics Yamaguchi, Tetsuo
Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi  /  Ueno, Masaharu
Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
T
Terahertz Science Minami, Yasuo
Text Mining Hattori, Kota  /  Ishida, Motohiro
texture control Okada, Tatsuya
Thanatology Herbert, Wolfgang
Theoretical Elementary Particle Physics Izawa, Ken-ichi
Theory of Differential Equations Fukagai, Nobuyoshi  /  Okamoto, Kuniya
Thermal Engineering
    ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
Three-dimensional display Mizushina, Haruki
THz instrumentation and metrology Yasui, Takeshi
Traffic Engineering Okushima, Masashi
    ≫ Transport Planning Okushima, Masashi
        ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Transport Phenomena Ohta, Mitsuhiro
Transport Planning Okushima, Masashi
    ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Tribology Yonekura, Daisuke
U
Ultrafast Phenomena Minami, Yasuo
Ultrasonic Material Characterization Nishino, Hideo
Urban Design WATANABE, Kojiro
Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
V
Visual psychophysics Mizushina, Haruki
VLSI Design Song, Tian
W
Wind Engineering Nagao, Fumiaki
X
X-ray Spectroscopy Yamamoto, Takashi
X-ray Stress Measurement Kusaka, Kazuya
YZ