Search:

Related Site: https://cluster.tokushima-u.ac.jp/

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Adsorption Science Horikawa, Toshihide
Adult and Gerontological Nursing Minagawa, Takako  /  Onishi, Chiemi  /  Tamura, Ayako
Adult Nursing Hisaka, Yukari  /  Tamura, Ayako
Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Ren, Fuji
Agricultural Economics Hashimoto, Naoshi  /  Tama, Shinnosuke
Agricultural History in Japan Tama, Shinnosuke
Algebraic Geometry Ohbuchi, Akira
Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
Algorithms Hasunuma, Toru
Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
Analytical Chemistry Imai, Shoji  /  Mizuguchi, Hitoshi  /  Sakama, Minoru  /  Takayanagi, Toshio  /  Takeuchi, Masaki  /  TANAKA, Hideji  /  Yabutani, Tomoki
    ≫ Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
Anatomy Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
Anthropology
    ≫ Cultural Anthropology Naito, Naoki
Applied Mathematics Uno, Takeshi
Applied Mechanics Uzuoka, Ryosuke
Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  Yokoigawa, Kumio
Applied Optics Minamikawa, Takeo  /  Yanagiya, Shin-ichiro
Aquabiology Hamano, Tatsuo
Archeology
    ≫ Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Architecture
    ≫ Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Area Studies Naito, Naoki
Art Education Field Sahara, Osamu
Artificial Intelligence
    ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Ren, Fuji
Arts
    ≫ Painting Hiraki, Mitsuru
Astronomy Furuya, Ray S.
Astrophysics
    ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
B
Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Bacteriology
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
Biochemistry Fukui, Kiyoshi  /  Kosako, Hidetaka  /  Morita, Akinori  /  Noma, Takafumi  /  Saitoh, Tatsuya  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Satoh, Takanori  /  Taniguchi, Hisaaki  /  Tran, Nam Hoang  /  Tsuji, Akihiko  /  Yamamoto, Takenori  /  Yamazaki, Tetsuo
    ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Uto, Yoshihiro
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  Yamamoto, Takenori
    ≫ Lipid Biochemistry Tanaka, Tamotsu
    ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
Biological Chemistry Satoh, Takanori
Biological Engineering
    ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
    ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori
        ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Biology Satoh, Masaya  /  Yamashiro, Tadashi
    ≫ Biochemistry Fukui, Kiyoshi  /  Kosako, Hidetaka  /  Morita, Akinori  /  Noma, Takafumi  /  Saitoh, Tatsuya  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Satoh, Takanori  /  Taniguchi, Hisaaki  /  Tran, Nam Hoang  /  Tsuji, Akihiko  /  Yamamoto, Takenori  /  Yamazaki, Tetsuo
        ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Uto, Yoshihiro
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  Yamamoto, Takenori
        ≫ Lipid Biochemistry Tanaka, Tamotsu
        ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Biological Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Biological Engineering
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori
            ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
    ≫ Biophysics Maita, Nobuo  /  Taniguchi, Hisaaki
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  Yamamoto, Takenori
    ≫ Cell Biology Fujisawa, Kenji  /  Kosako, Hidetaka  /  Miyoshi, Keiko  /  Oyadomari, Seiichi  /  Oyama, Yasuo  /  Saitoh, Tatsuya  /  Sakai, Hitomi  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Molecular and Cellular Biology Arakaki, Naokatu  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Shigenaga, Akira
    ≫ Developmental Biology Ishimaru, Yoshiyasu  /  Shimokita, Eisuke  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
        ≫ Evolutionary Developmental Biology
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
    ≫ Histology
        ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei
    ≫ Immunobiology Ohashi, Makoto
    ≫ Microbiology Nagamune, Hideaki  /  Shirai, Akihiro  /  Tabata, Atsushi
        ≫ Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  Yokoigawa, Kumio
        ≫ Bacteriology
            ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Environmental Microbiology Satoh, Takanori
        ≫ Virology Nomaguchi, Masako  /  Saitoh, Tatsuya
    ≫ Molecular Biology Fukui, Kiyoshi  /  Imoto, Issei  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Itou, Kouji  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi  /  Okazaki, Taku  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakamoto, Takaiku  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Takahama, Yousuke  /  Watanabe, Minoru  /  Yamaguchi, Tetsuo
        ≫ Glycobiology Itou, Kouji
        ≫ Molecular and Cellular Biology Arakaki, Naokatu  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Physiology Takahashi, Akira
        ≫ Environmental Physiology Kitaoka, Kazuyoshi
        ≫ Exercise Physiology Miura, Hajime  /  Uemura, Hirokazu
    ≫ Radiation Biology Morita, Akinori
Biomass Transformation Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Yasuzawa, Mikito
Biomechanics
    ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
    ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
Biomedical Optics Yasui, Takeshi
Bionics
    ≫ Biomechanics
        ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
        ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Uto, Yoshihiro
Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  Yamamoto, Takenori
Biophysics Maita, Nobuo  /  Taniguchi, Hisaaki
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  Yamamoto, Takenori
Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
Bone Metabolism and Endocrinology
    ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
Business Continuity Yuasa, Yasufumi
C
Cardiology
    ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
Cardiovascular Surgery Kurobe, Hirotsugu
Catalysis Yamamoto, Takashi
Cell Biology Fujisawa, Kenji  /  Kosako, Hidetaka  /  Miyoshi, Keiko  /  Oyadomari, Seiichi  /  Oyama, Yasuo  /  Saitoh, Tatsuya  /  Sakai, Hitomi  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Molecular and Cellular Biology Arakaki, Naokatu  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Shigenaga, Akira
Chemical Engineering Alcantara Avila, Jesus Rafael  /  Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  Sotowa, Ken-Ichiro
    ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
    ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
    ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
Chemistry Nakamura, Mitsuhiro
    ≫ Analytical Chemistry Imai, Shoji  /  Mizuguchi, Hitoshi  /  Sakama, Minoru  /  Takayanagi, Toshio  /  Takeuchi, Masaki  /  TANAKA, Hideji  /  Yabutani, Tomoki
        ≫ Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
        ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Biochemistry Fukui, Kiyoshi  /  Kosako, Hidetaka  /  Morita, Akinori  /  Noma, Takafumi  /  Saitoh, Tatsuya  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Satoh, Takanori  /  Taniguchi, Hisaaki  /  Tran, Nam Hoang  /  Tsuji, Akihiko  /  Yamamoto, Takenori  /  Yamazaki, Tetsuo
        ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Uto, Yoshihiro
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  Yamamoto, Takenori
        ≫ Lipid Biochemistry Tanaka, Tamotsu
        ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Biological Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Shigenaga, Akira
    ≫ Chemical Engineering Alcantara Avila, Jesus Rafael  /  Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  Sotowa, Ken-Ichiro
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
        ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
    ≫ Colloid and Surface Chemistry Matsuki, Hitoshi
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  Tsuji, Akihiko
    ≫ Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Medical Chemistry Kishimoto, Koji
    ≫ Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
    ≫ Natural Products Chemistry Kashiwada, Yoshiki  /  Nakayama, Atsushi
    ≫ Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
    ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
    ≫ Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Miyoshi, Norikazu  /  Nishiuchi, Masaki  /  Ohmura, Satoshi D.  /  Sano, Shigeki  /  Shirai, Akihiro  /  Yagishita, Fumitoshi
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Uto, Yoshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
        ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
        ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi  /  Inokuma, Tsubasa  /  Nakayama, Atsushi  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Ogasawara, Masamichi  /  Shigenaga, Akira  /  Ueno, Masaharu  /  Yamada, Ken-ichi
    ≫ Photochemistry
        ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
    ≫ Physical Chemistry Yoshida, Ken
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  Yamamoto, Takenori
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
    ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
    ≫ Solution Chemistry Yoshida, Ken
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
Chest Surgery Kondo, Kazuya
Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
City Planning WATANABE, Kojiro
Civil Engineering
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi  /  Uzuoka, Ryosuke
        ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
    ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
        ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
        ≫ River Engineering Muto, Yasunori
    ≫ Hydrology TAMURA, Takao
    ≫ Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
    ≫ Structural Engineering
        ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  Noda, Minoru
    ≫ Traffic Engineering Okushima, Masashi
        ≫ Transport Planning Kondo, Akio  /  Okushima, Masashi
            ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
    ≫ Urban and Regional Planning
        ≫ Regional Planning Kondo, Akio
        ≫ Urban Planning Kondo, Akio
Clinical Epidemiology Imoto, Issei
Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
    ≫ Clinical Epidemiology Imoto, Issei
    ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Laboratory Medicine Doi, Toshio
Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
clinical psychology Sakai, Motohiro
Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
Cognitive Neuroscience Kohno, Satoru
Collaborative Engineering Ito, Teruaki
Colloid and Surface Chemistry Matsuki, Hitoshi
Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
Communication Engineering Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
    ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
Community Health Nursing Okahisa, Reiko
Comparative Ethics Kumasaka, Motohiro
Computational Fluid Dynamics Ohta, Mitsuhiro
Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
    ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Human Interface Ito, Teruaki
    ≫ Soft Computing Okushima, Masashi
Computer Vision Terada, Kenji
Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Condensed Matter Physics
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
    ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Koyama, Kuniyuki  /  Saito, Takahito
        ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Conservative Dentistry Matsuo, Takashi
Control Engineering Yasuno, Takashi
    ≫ Control Theory Kubo, Tomohiro
    ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
Control Theory Kubo, Tomohiro
Cookery Science Kanemaru, Kaori
Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
Crisis Managemet Yuasa, Yasufumi
Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Crystallography
    ≫ Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Cultural and Social Science Uchiumi, Chigusa
Cultural Anthropology Naito, Naoki
Cultural Science (→ Humanities)
Cytology
    ≫ Cell Biology Fujisawa, Kenji  /  Kosako, Hidetaka  /  Miyoshi, Keiko  /  Oyadomari, Seiichi  /  Oyama, Yasuo  /  Saitoh, Tatsuya  /  Sakai, Hitomi  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Molecular and Cellular Biology Arakaki, Naokatu  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
    ≫ Cytometry Oyama, Yasuo
Cytometry Oyama, Yasuo
D
data analysis Ishida, Motohiro
Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
Dentistry Hiasa, Masahiro  /  Honda, Eiichi  /  Miyamoto, Youji  /  Sekine, Kazumitsu  /  Teramachi, Jumpei  /  Watanabe, Megumi  /  Yamada, Akiko
    ≫ Conservative Dentistry Matsuo, Takashi
    ≫ Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Fujisawa, Kenji  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Oral Health GOTO, Masaki
    ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei
    ≫ Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Izawa, Takashi  /  Tanaka, Eiji
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu
    ≫ Periodontology Sakamoto, Eijiro
    ≫ Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi  /  Yoshioka, Masami
    ≫ Prosthodontics Ichikawa, Tetsuo  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa
Department of Therapeutic Nutrition Institute Hamada, Yasuhiro
Developmental Bioengineering Mito, Taro
Developmental Biology Ishimaru, Yoshiyasu  /  Shimokita, Eisuke  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
    ≫ Evolutionary Developmental Biology
        ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Diabetology Funaki, Makoto  /  Matsuhisa, Munehide  /  Oyadomari, Seiichi
Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
dysphagia rehabilitation Matsuyama, Miwa
E
Earthquake Engineering Uzuoka, Ryosuke
Ecological Anthropology Naito, Naoki
Ecology
    ≫ Biomass Transformation Engineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Ecosystem
        ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
            ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Economics Uno, Takeshi
    ≫ Agricultural Economics Hashimoto, Naoshi  /  Tama, Shinnosuke
    ≫ Regional Economics Toyoda, Tetsuya
Ecosystem
    ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
    ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Management Kamada, Mahito
Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
Educational Information Science (→ Educational Computing)
Educational Technology Kanenishi, Kazuhide  /  Shimomura, Naoyuki
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
Electrical and Electronic Engineering
    ≫ Communication Engineering Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
        ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Electrical Engineering
        ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
        ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Electronics
        ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
            ≫ High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
        ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
        ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Electrical Engineering
    ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
    ≫ High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
Electronic Devices Ao, Jin-Ping
Electronics
    ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
        ≫ High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
    ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
    ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Embryology
    ≫ Developmental Biology Ishimaru, Yoshiyasu  /  Shimokita, Eisuke  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
        ≫ Evolutionary Developmental Biology
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
        ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
    ≫ Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Engineering Ito, Momoyo  /  Ono, Kaoru  /  Taguchi, Taro  /  Tuji, Akinori
    ≫ Biological Engineering
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori
            ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
    ≫ Chemical Engineering Alcantara Avila, Jesus Rafael  /  Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  Sotowa, Ken-Ichiro
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
        ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
    ≫ Civil Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
        ≫ Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi  /  Uzuoka, Ryosuke
            ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
        ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
            ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
            ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
            ≫ River Engineering Muto, Yasunori
        ≫ Hydrology TAMURA, Takao
        ≫ Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
        ≫ Structural Engineering
            ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  Noda, Minoru
        ≫ Traffic Engineering Okushima, Masashi
            ≫ Transport Planning Kondo, Akio  /  Okushima, Masashi
                ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
        ≫ Urban and Regional Planning
            ≫ Regional Planning Kondo, Akio
            ≫ Urban Planning Kondo, Akio
    ≫ Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
    ≫ Control Engineering Yasuno, Takashi
        ≫ Control Theory Kubo, Tomohiro
        ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
    ≫ Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
    ≫ Earthquake Engineering Uzuoka, Ryosuke
    ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Educational Technology Kanenishi, Kazuhide  /  Shimomura, Naoyuki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Electrical and Electronic Engineering
        ≫ Communication Engineering Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
            ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Electrical Engineering
            ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
            ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
        ≫ Electronics
            ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
                ≫ High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
            ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
            ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
                ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Fluid Mechanics
        ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji
    ≫ Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Information Engineering Kita, Kenji
        ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing
                    ≫ Image Recognition
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
        ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Mechanical Engineering Miwa, Masafumi
        ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
    ≫ Medical Engineering Ito, Teruaki  /  Yoshinaga, Tetsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
    ≫ Nonlinear Engineering Ueta, Tetsushi
        ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
        ≫ Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi  /  Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Sensing Engineering Kawada, Masatake
    ≫ Thermal Engineering
        ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
English Literature Miyazaki, Takayoshi  /  Yamauchi, Akihiko  /  Yoshida, Ayami
Environment Protection TAMURA, Takao
Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
    ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
Environmental Ethics Kumasaka, Motohiro
Environmental Health Uemura, Hirokazu
Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Environmental Microbiology Satoh, Takanori
Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Environmental Physiology Kitaoka, Kazuyoshi
Environmental Studies
    ≫ Environment Protection TAMURA, Takao
    ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
    ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Environmental Microbiology Satoh, Takanori
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Environmental Physiology Kitaoka, Kazuyoshi
    ≫ Environmental Systems Analysis Kondo, Akio
    ≫ Hydrology TAMURA, Takao
    ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  Noda, Minoru
Environmental Systems Analysis Kondo, Akio
Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  Tsuji, Akihiko
Enzymology
    ≫ Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  Tsuji, Akihiko
Epidemiologic study of chronic diseases Arisawa, Kokichi
Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Uemura, Hirokazu
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Clinical Epidemiology Imoto, Issei
Estuary Engineering Nakano, Susumu
Evolutionary Developmental Biology
    ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Exercise brain science Shiuchi, Tetsuya
Exercise Physiology Miura, Hajime  /  Uemura, Hirokazu
Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
experimental pathology Sakashita, Naomi
F
Field Informatics Ueta, Tetsushi
Fluid Mechanics
    ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji
Food Processing and Preservation Science Kanemaru, Kaori
Food Science Kawai, Yoshichika  /  Mukai, Rie
    ≫ Functional Food Science Kanemaru, Kaori  /  Kawai, Yoshichika  /  Ohnishi, Kohta
Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Functional Food Science Kanemaru, Kaori  /  Kawai, Yoshichika  /  Ohnishi, Kohta
Functional Materials Yonekura, Daisuke
Functional Polymer Tezuka, Yoshihiko
Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
G
Gas-liquid Two-Phase Flow Ohta, Mitsuhiro
Gastroenterology Takayama, Tetsuji
Genetics Osakabe, Keishi
    ≫ Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Genome Medicine Imoto, Issei
    ≫ Human Genetics Imoto, Issei  /  Sato, Youichi
    ≫ Molecular Cytogenetics Imoto, Issei
    ≫ Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru  /  Osakabe, Keishi
Genome Medicine Imoto, Issei
Geography
    ≫ Historical Geography Hirai, Shogo
    ≫ Human Geography Toyoda, Tetsuya
Geology Ishida, Keisuke  /  Nishiyama, Ken-ichi
    ≫ Stratigraphy and Paleontology Ishida, Keisuke
    ≫ Structural Geology Murata, Akihiro
Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi  /  Uzuoka, Ryosuke
    ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
Geriatrics
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
German Literature Ido, keiji
Gerodontology Matsuyama, Miwa
Glycobiology Itou, Kouji
Graph Theory Hasunuma, Toru
H
Health Studies Chiba, Shin-ichi  /  Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  Kishida, Sachi  /  Miyamoto, Ken-ichi  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Okuda, Kikuko  /  Shuto, Emi  /  Tamaki, Yuu  /  Tsutsumi, Rie  /  Yasuhara, Yuko
    ≫ School Health Science Okuda, Kikuko
Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
Hematology Abe, Masahiro
High Frequency Integrated Circuit Konaka, Shinsuke
High Pressure Bioscience Matsuki, Hitoshi
Histology
    ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei
Historical Geography Hirai, Shogo
History
    ≫ Archeology
        ≫ Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
    ≫ Historical Geography Hirai, Shogo
    ≫ Japanese History Kuwabara, Megumi
Human Genetics Imoto, Issei  /  Sato, Youichi
Human Geography Toyoda, Tetsuya
Human Interface Ito, Teruaki
Humanities Kawarasaki, Takamitsu
    ≫ Cultural and Social Science Uchiumi, Chigusa
    ≫ Human Geography Toyoda, Tetsuya
Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
Hydraulics Muto, Yasunori
    ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
    ≫ River Engineering Muto, Yasunori
Hydrology TAMURA, Takao
Hygiene
    ≫ Oral Health GOTO, Masaki
    ≫ Public Health Tran, Nam Hoang  /  Uemura, Hirokazu
        ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
        ≫ Public Health Nutrition Imoto, Issei  /  Sakai, Tohru
I
Illuminating Engineering Shimomura, Naoyuki
Image Media and Design Field Sahara, Osamu
Image Processing
    ≫ Image Recognition
        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Image Recognition
    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Image Understanding Ukida, Hiroyuki
    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Imaging Technology
    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
    ≫ Image Processing
        ≫ Image Recognition
            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Immunobiology Ohashi, Makoto
Immunology Ishimaru, Naozumi  /  Kurobe, Hirotsugu  /  Matsumoto, Mitsuru  /  Nagamune, Hideaki  /  Okazaki, Taku  /  Saitoh, Tatsuya  /  Takahama, Yousuke  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Immunobiology Ohashi, Makoto
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
    ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Informatics KANG, XIN  /  Kitaoka, Norihide
    ≫ Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
        ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Human Interface Ito, Teruaki
        ≫ Soft Computing Okushima, Masashi
    ≫ Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami
    ≫ Information Science Nakayama, Shin-ichi
        ≫ Information Engineering Kita, Kenji
            ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
            ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
            ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
            ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
                ≫ Imaging Technology
                    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                    ≫ Image Processing
                        ≫ Image Recognition
                            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
            ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
        ≫ Spatial Information Science Sasao, Tomoyo  /  WATANABE, Kojiro
    ≫ Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
        ≫ Artificial Intelligence
            ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Ren, Fuji
        ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
        ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
        ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki
        ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
    ≫ Pharmaceutical Information Science Yamauchi, Aiko
Information Engineering Kita, Kenji
    ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
        ≫ Imaging Technology
            ≫ Computer Vision Terada, Kenji
            ≫ Image Processing
                ≫ Image Recognition
                    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
    ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami
Information Science Nakayama, Shin-ichi
    ≫ Information Engineering Kita, Kenji
        ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing
                    ≫ Image Recognition
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
        ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
    ≫ Spatial Information Science Sasao, Tomoyo  /  WATANABE, Kojiro
Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
Instrumental analysis Taniguchi, Hisaaki
Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
    ≫ Artificial Intelligence
        ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Ren, Fuji
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki
    ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
Intelligent robot Ren, Fuji
Intercultural Communication Tran, Nam Hoang
Internal Medicine Doi, Toshio  /  Matsumoto, Mitsuru
    ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
    ≫ Gastroenterology Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
Irish Literature Yoshida, Ayami
J
Japanese History Kuwabara, Megumi
Japanese Language Education Gehrtz- Misumi, Tomoko
Japanese Literature
    ≫ Modern Japanese Literature Schiedges, Olaf
K
L
Laboratory Medicine Doi, Toshio
Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
Linguistics Yamada, Hitoko
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki
    ≫ Quantitative Linguistics Ishida, Motohiro
Lipid Biochemistry Tanaka, Tamotsu
Literature
    ≫ English Literature Miyazaki, Takayoshi  /  Yamauchi, Akihiko  /  Yoshida, Ayami
    ≫ German Literature Ido, keiji
    ≫ Irish Literature Yoshida, Ayami
    ≫ Japanese Literature
        ≫ Modern Japanese Literature Schiedges, Olaf
M
Materials Chemistry
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
Materials Engineering
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Materials Science Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Functional Materials Yonekura, Daisuke
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Metallic Materials Hamada, Kenichi
    ≫ Nanomaterials Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Strength of Materials
        ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Maternal Nursing Fukuoka, Miwa
Mathematics Murakami, Kouichi  /  Nabeshima, Katsusuke  /  Ohnuma, Masaki  /  Ohyama, Yousuke
    ≫ Algebraic Geometry Ohbuchi, Akira
    ≫ Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
    ≫ Applied Mathematics Uno, Takeshi
    ≫ Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
    ≫ Graph Theory Hasunuma, Toru
    ≫ Number Theory Katayama, Shin-ichi
    ≫ Numerical Analysis Jin, Cheng-Hai  /  Takeuchi, Toshiki
Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Mechanical Engineering Miwa, Masafumi
    ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
Mechanics
    ≫ Applied Mechanics Uzuoka, Ryosuke
media art Kawarasaki, Takamitsu
Media technology Kita, Kenji
Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
Medical Chemistry Kishimoto, Koji
Medical Engineering Ito, Teruaki  /  Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
Medical Imaging
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medical Welfare Shirayama, Yasuhiko
Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
Medicine Abe, Masahiro  /  Abe, Yoshiro  /  Aihara, Ken-ichi  /  Akaike, Masashi  /  Azuma, Momoyo  /  Endo, Itsuro  /  Fujii, Shiroh  /  Goto, Hisatsugu  /  Goto, Satoshi  /  Ikemoto, Tetsuya  /  Imura, Satoru  /  Kagami, Shoji  /  Kagawa, Kumiko  /  Kaji, Ryuji  /  Kaji, Takashi  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Kitagawa, Tetsuya  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kondo, Kazuya  /  Kurobe, Hirotsugu  /  Mori, Kenji  /  Morine, Yuji  /  Nagahiro, Shinji  /  Nakagawa, Ryuji  /  Nakataki, Masahito  /  Nishimura, Akiyoshi  /  Numata, Shusuke  /  Okahisa, Toshiya  /  Okamoto, Koichi  /  Sei, Hiroyoshi  /  Soeki, Takeshi  /  Tada, Yoshiteru  /  Takeda, Noriaki  /  Tangoku, Akira  /  Tominaga, Masahide  /  Tomotake, Masahito  /  Tran, Nam Hoang  /  Yagi, Shusuke  /  Yamada, Hirotsugu  /  Yasui, Toshiyuki  /  Yoshimaru, Tetsuro
    ≫ Anatomy Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Cardiology
        ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
        ≫ Clinical Epidemiology Imoto, Issei
        ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
        ≫ Laboratory Medicine Doi, Toshio
    ≫ Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
    ≫ Diabetology Funaki, Makoto  /  Matsuhisa, Munehide  /  Oyadomari, Seiichi
    ≫ Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
            ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
        ≫ Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
            ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Uemura, Hirokazu
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Clinical Epidemiology Imoto, Issei
    ≫ Genome Medicine Imoto, Issei
    ≫ Geriatrics
        ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Health Studies Chiba, Shin-ichi  /  Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  Kishida, Sachi  /  Miyamoto, Ken-ichi  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Okuda, Kikuko  /  Shuto, Emi  /  Tamaki, Yuu  /  Tsutsumi, Rie  /  Yasuhara, Yuko
        ≫ School Health Science Okuda, Kikuko
    ≫ Hematology Abe, Masahiro
    ≫ Immunology Ishimaru, Naozumi  /  Kurobe, Hirotsugu  /  Matsumoto, Mitsuru  /  Nagamune, Hideaki  /  Okazaki, Taku  /  Saitoh, Tatsuya  /  Takahama, Yousuke  /  Yasutomo, Koji
        ≫ Immunobiology Ohashi, Makoto
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
        ≫ Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
        ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
    ≫ Internal Medicine Doi, Toshio  /  Matsumoto, Mitsuru
        ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
        ≫ Gastroenterology Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
    ≫ Medical Chemistry Kishimoto, Koji
    ≫ Medical Engineering Ito, Teruaki  /  Yoshinaga, Tetsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
    ≫ Medical Imaging
        ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Menopause Uemura, Hirokazu
    ≫ Molecular Therapy Itou, Kouji
    ≫ Nephrology Doi, Toshio
    ≫ Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Takahashi, Akira  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
        ≫ Public Health Nutrition Imoto, Issei  /  Sakai, Tohru
        ≫ Vitaminology Fukui, Kiyoshi
    ≫ Oncology Abe, Masahiro  /  Tamatani, Tetsuya
        ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Onishi, Chiemi
        ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
    ≫ Pathology Ishimaru, Naozumi
        ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
        ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
    ≫ Pediatrics
        ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu
    ≫ Psychiatry Ohmori, Tetsuro
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
    ≫ Radiology
        ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
    ≫ Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
    ≫ Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
    ≫ Surgery Kurobe, Hirotsugu  /  Tangoku, Akira
        ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Fujisawa, Kenji  /  Tamatani, Tetsuya
        ≫ Orthopaedics Katoh, Shinsuke  /  Yamaguchi, Tetsuo
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
    ≫ Tissue Engineering Funaki, Makoto  /  Kurobe, Hirotsugu
Menopause Uemura, Hirokazu
Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Metallic Materials Hamada, Kenichi
Metamaterial Okamoto, Toshihiro
Micro Optics Haraguchi, Masanobu
Microbiology Nagamune, Hideaki  /  Shirai, Akihiro  /  Tabata, Atsushi
    ≫ Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  Yokoigawa, Kumio
    ≫ Bacteriology
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Environmental Microbiology Satoh, Takanori
    ≫ Virology Nomaguchi, Masako  /  Saitoh, Tatsuya
Midwifery Haku, Mari
Modern Japanese Literature Schiedges, Olaf
Molecular and Cellular Biology Arakaki, Naokatu  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke
Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Molecular Biology Fukui, Kiyoshi  /  Imoto, Issei  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Itou, Kouji  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi  /  Okazaki, Taku  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakamoto, Takaiku  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Takahama, Yousuke  /  Watanabe, Minoru  /  Yamaguchi, Tetsuo
    ≫ Glycobiology Itou, Kouji
    ≫ Molecular and Cellular Biology Arakaki, Naokatu  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Cytogenetics Imoto, Issei
Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
Molecular Pathology Itou, Kouji
Molecular Pharmacology Fukui, Hiroyuki  /  Mizuguchi, Hiroyuki
Molecular Recognition Nemoto, Hisao
Molecular Science
    ≫ Enzymology
        ≫ Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  Tsuji, Akihiko
    ≫ Molecular Biology Fukui, Kiyoshi  /  Imoto, Issei  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Itou, Kouji  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi  /  Okazaki, Taku  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakamoto, Takaiku  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Takahama, Yousuke  /  Watanabe, Minoru  /  Yamaguchi, Tetsuo
        ≫ Glycobiology Itou, Kouji
        ≫ Molecular and Cellular Biology Arakaki, Naokatu  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Molecular Cytogenetics Imoto, Issei
    ≫ Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
    ≫ Molecular Pharmacology Fukui, Hiroyuki  /  Mizuguchi, Hiroyuki
    ≫ Molecular Recognition Nemoto, Hisao
    ≫ Molecular Therapy Itou, Kouji
    ≫ Polymer Science
        ≫ Functional Polymer Tezuka, Yoshihiko
        ≫ Polymer Characterization Ute, Koichi
        ≫ Polymer Chemistry
            ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
        ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori
            ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
        ≫ Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Molecular Therapy Itou, Kouji
Moving Picture Coding Song, Tian
Multiphase Flow Kusano, Koji
N
Nanomaterials Miyoshi, Hirokazu
Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki
Natural Products Chemistry Kashiwada, Yoshiki  /  Nakayama, Atsushi
Nephrology Doi, Toshio
Neurological endocrinology and metabolism Shiuchi, Tetsuya
Neurophysiology Yoshimura, Hiroshi
Neuroscience Matsuka, Yoshizo  /  Yoshimura, Hiroshi
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji
Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji
Non-Newtonian Fluid Flow Ohta, Mitsuhiro
Nonlinear Analysis Ono, Kosuke
Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
Nonlinear Circuits and Networks Uwate, Yoko
Nonlinear Engineering Ueta, Tetsushi
    ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
    ≫ Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi  /  Yoshinaga, Tetsuya
Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi  /  Yoshinaga, Tetsuya
Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
Nuclear Physics Hayashi, Hiroaki  /  Sakama, Minoru
    ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
Number Theory Katayama, Shin-ichi
Numerical Analysis Jin, Cheng-Hai  /  Takeuchi, Toshiki
Nursing Iwamoto, Saori  /  Takahashi, Aki  /  Tanioka, Tetsuya
    ≫ Adult and Gerontological Nursing Minagawa, Takako  /  Onishi, Chiemi  /  Tamura, Ayako
    ≫ Adult Nursing Hisaka, Yukari  /  Tamura, Ayako
    ≫ Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
    ≫ Community Health Nursing Okahisa, Reiko
    ≫ Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
    ≫ Maternal Nursing Fukuoka, Miwa
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Onishi, Chiemi
    ≫ Pediatric Nursing Tani, Hiroe
    ≫ Rehabilitation Nursing Hisaka, Yukari  /  Minagawa, Takako  /  Tamura, Ayako
    ≫ Symptom Managemen Kuwamura, Yumi
    ≫ Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Takahashi, Akira  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Public Health Nutrition Imoto, Issei  /  Sakai, Tohru
    ≫ Vitaminology Fukui, Kiyoshi
Nutritional Chemistry Mukai, Rie
Nutritional Immunology Sakai, Tohru
O
Oncology Abe, Masahiro  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Onishi, Chiemi
    ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Onishi, Chiemi
Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
Optical Physics Okamura, Hidekazu
    ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
Optics
    ≫ Applied Optics Minamikawa, Takeo  /  Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Micro Optics Haraguchi, Masanobu
    ≫ Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
    ≫ Optical Physics Okamura, Hidekazu
        ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
    ≫ Photochemistry
        ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
    ≫ Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Quantum Optics Haraguchi, Masanobu  /  Yasui, Takeshi
    ≫ Spectoscopic Measurement Minamikawa, Takeo
Oral and Maxillofacial Surgery Fujisawa, Kenji  /  Tamatani, Tetsuya
Oral Health GOTO, Masaki
Oral Histology Teramachi, Jumpei
oral rehabilitation Matsuyama, Miwa
Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Miyoshi, Norikazu  /  Nishiuchi, Masaki  /  Ohmura, Satoshi D.  /  Sano, Shigeki  /  Shirai, Akihiro  /  Yagishita, Fumitoshi
    ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Uto, Yoshihiro
    ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
    ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi  /  Inokuma, Tsubasa  /  Nakayama, Atsushi  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Ogasawara, Masamichi  /  Shigenaga, Akira  /  Ueno, Masaharu  /  Yamada, Ken-ichi
Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Izawa, Takashi  /  Tanaka, Eiji
Orthopaedics Katoh, Shinsuke  /  Yamaguchi, Tetsuo
Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
P
Painting Hiraki, Mitsuru
Pathology Ishimaru, Naozumi
    ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
    ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Pedagogics
    ≫ Educational Technology Kanenishi, Kazuhide  /  Shimomura, Naoyuki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Japanese Language Education Gehrtz- Misumi, Tomoko
Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu
Pediatric Nursing Tani, Hiroe
Pediatrics
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu
Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
Periodontology Sakamoto, Eijiro
Pharmaceutical Information Science Yamauchi, Aiko
Pharmaceutics
    ≫ Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
    ≫ Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
    ≫ Pharmaceutical Information Science Yamauchi, Aiko
    ≫ Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Molecular Pharmacology Fukui, Hiroyuki  /  Mizuguchi, Hiroyuki
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Pharmacy Kasahara, Jiro  /  Minakawa, Noriaki  /  Nakao, Michiyasu  /  Saitoh, Tatsuya  /  Tsuji, Daisuke
    ≫ Pharmaceutics
        ≫ Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
        ≫ Medicinal Chemistry Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
        ≫ Pharmaceutical Information Science Yamauchi, Aiko
        ≫ Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
    ≫ Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
        ≫ Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Molecular Pharmacology Fukui, Hiroyuki  /  Mizuguchi, Hiroyuki
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Philosophy Yamaguchi, Hiroyuki
Photochemistry
    ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
Physical Chemistry Yoshida, Ken
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  Yamamoto, Takenori
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Physical Cosmology Izawa, Ken-ichi
Physics
    ≫ Astrophysics
        ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Biophysics Maita, Nobuo  /  Taniguchi, Hisaaki
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  Yamamoto, Takenori
    ≫ Condensed Matter Physics
        ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
        ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Koyama, Kuniyuki  /  Saito, Takahito
            ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
                ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
    ≫ Mechanics
        ≫ Applied Mechanics Uzuoka, Ryosuke
    ≫ Nuclear Physics Hayashi, Hiroaki  /  Sakama, Minoru
        ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Optical Physics Okamura, Hidekazu
        ≫ Photophysics and Photochemistry Hashimoto, Shuichi
    ≫ Physical Chemistry Yoshida, Ken
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  Yamamoto, Takenori
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Physiology Takahashi, Akira
    ≫ Environmental Physiology Kitaoka, Kazuyoshi
    ≫ Exercise Physiology Miura, Hajime  /  Uemura, Hirokazu
Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Political Philosophy Kumasaka, Motohiro
Polymer Characterization Ute, Koichi
Polymer Chemistry
    ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
Polymer Science
    ≫ Functional Polymer Tezuka, Yoshihiko
    ≫ Polymer Characterization Ute, Koichi
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
    ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori
        ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
Power System Engineering Hojo, Masahide
Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi  /  Yoshioka, Masami
Prosthodontics Ichikawa, Tetsuo  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa
Protein Chemistry Satoh, Takanori
Protein Engineering Satoh, Takanori
    ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
Pshycho-metabolic physiology Shiuchi, Tetsuya
Psychiatry Ohmori, Tetsuro
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Psychology
    ≫ Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Public Health Tran, Nam Hoang  /  Uemura, Hirokazu
    ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
    ≫ Public Health Nutrition Imoto, Issei  /  Sakai, Tohru
Public Health Nutrition Imoto, Issei  /  Sakai, Tohru
Pulsed Power Shimomura, Naoyuki
Q
Quantitative Linguistics Ishida, Motohiro
Quantum Optics Haraguchi, Masanobu  /  Yasui, Takeshi
R
Radiation
    ≫ Radiation Biology Morita, Akinori
    ≫ Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Radiation Measurement Hayashi, Hiroaki  /  Sakama, Minoru
    ≫ Radiation Safety Management Miyoshi, Hirokazu  /  Sakama, Minoru
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
    ≫ Radiology
        ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
Radiation Biology Morita, Akinori
Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
Radiation Measurement Hayashi, Hiroaki  /  Sakama, Minoru
Radiation Oncology Morita, Akinori
Radiation Safety Management Miyoshi, Hirokazu  /  Sakama, Minoru
Radiochemistry Sakama, Minoru
Radiology
    ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
Raman spectroscopy Minamikawa, Takeo
Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
Refrigeration and Air Conditioning Engineering Kusano, Koji
Refugee Studies Naito, Naoki
Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
Regional Disaster Prevention Kanai, Junko  /  Nakano, Susumu  /  TAMURA, Takao
Regional Economics Toyoda, Tetsuya
Regional Planning Kondo, Akio
rehabilitation medicine Katoh, Shinsuke
Rehabilitation Nursing Hisaka, Yukari  /  Minagawa, Takako  /  Tamura, Ayako
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
Restoration Ecology Kawaguchi, Yoichi
River Engineering Muto, Yasunori
Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Robotics Takaiwa, Masahiro
S
School Health Science Okuda, Kikuko
Science of Design Sasao, Tomoyo
Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Sensing Engineering Kawada, Masatake
Separation Engineering Katoh, Masahiro
Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
    ≫ Imaging Technology
        ≫ Computer Vision Terada, Kenji
        ≫ Image Processing
            ≫ Image Recognition
                ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Social Computing Ren, Fuji
Social Science
    ≫ Cultural and Social Science Uchiumi, Chigusa
    ≫ Sociology Tsuchiya, Atsushi  /  YABE, Takuya
Social Welfare Shirayama, Yasuhiko
Sociology Tsuchiya, Atsushi  /  YABE, Takuya
Soft Computing Okushima, Masashi
Solid state ionics, Electrochemistry Oishi, Masatsugu
Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Koyama, Kuniyuki  /  Saito, Takahito
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Sakai, Shiro
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Solution Chemistry Yoshida, Ken
Space Design Kakei, Hidekazu
Spatial Information Science Sasao, Tomoyo  /  WATANABE, Kojiro
Spectoscopic Measurement Minamikawa, Takeo
Spoken language processing Kita, Kenji
Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
Sports Science Araki, Hideo
    ≫ Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
    ≫ Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
stock-enhancement Hamano, Tatsuo
Stratigraphy and Paleontology Ishida, Keisuke
Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Strength of Materials
    ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Structural biology Maita, Nobuo
Structural Engineering
    ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  Noda, Minoru
Structural Geology Murata, Akihiro
Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Studies of Agricultural markets Tama, Shinnosuke
Support for international students Tran, Nam Hoang
Surface science Yanagiya, Shin-ichiro
Surgery Kurobe, Hirotsugu  /  Tangoku, Akira
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Fujisawa, Kenji  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Orthopaedics Katoh, Shinsuke  /  Yamaguchi, Tetsuo
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Symptom Managemen Kuwamura, Yumi
Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi  /  Inokuma, Tsubasa  /  Nakayama, Atsushi  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Ogasawara, Masamichi  /  Shigenaga, Akira  /  Ueno, Masaharu  /  Yamada, Ken-ichi
Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
T
Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
Terahertz Science Minami, Yasuo
Text Mining Ishida, Motohiro
texture control Okada, Tatsuya
Theoretical Elementary Particle Physics Izawa, Ken-ichi
Thermal Engineering
    ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
THz instrumentation and metrology Yasui, Takeshi
Tissue Engineering Funaki, Makoto  /  Kurobe, Hirotsugu
Traffic Engineering Okushima, Masashi
    ≫ Transport Planning Kondo, Akio  /  Okushima, Masashi
        ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Transport Phenomena Ohta, Mitsuhiro
Transport Planning Kondo, Akio  /  Okushima, Masashi
    ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Tribology Yonekura, Daisuke
U
Ultrafast Phenomena Minami, Yasuo
Urban and Regional Planning
    ≫ Regional Planning Kondo, Akio
    ≫ Urban Planning Kondo, Akio
Urban Computing Sasao, Tomoyo
Urban Design WATANABE, Kojiro
Urban Planning Kondo, Akio
Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
V
Virology Nomaguchi, Masako  /  Saitoh, Tatsuya
Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
Vitaminology Fukui, Kiyoshi
VLSI Design Song, Tian
W
Wellbeing Engineering Fujisawa, Shoichiro
Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  Noda, Minoru
X
X-ray Spectroscopy Yamamoto, Takashi
YZ