Search:

Field

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Adsorption Science Horikawa, Toshihide
Affective Computing KANG, XIN  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
Agricultural Economics Hashimoto, Naoshi
Agricultural Science Morimatsu, Fumiki
Algebraic Geometry Shirane, Taketo
Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
Algorithms Hasunuma, Toru
Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
Analytical Chemistry Imai, Shoji  /  Mizuguchi, Hitoshi  /  Takayanagi, Toshio
    ≫ Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
Anthropology
    ≫ Cultural Anthropology Naito, Naoki  /  Takahashi, Shinichi
        ≫ Comparative Cultural Studies Yorioka, Ryuji
Applied Mathematics Uno, Takeshi
Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku
Applied Optics Yanagiya, Shin-ichiro  /  Yasui, Takeshi
aquaculture Hamano, Tatsuo
Archeology
    ≫ Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Architecture Shirayama, Atsuko
    ≫ Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Area Studies Naito, Naoki
Art Education Field Sahara, Osamu
Artificial Intelligence Katayama, Takafumi  /  Yamamoto, Tetsuya
    ≫ Affective Computing KANG, XIN  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
Astrophysics
    ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
B
Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
Biochemistry Akamatsu, Tetsuya  /  Yamamoto, Kei
    ≫ Bioorganic Chemistry Nakamura, Mitsuhiro  /  Tai, Akihiro  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
    ≫ Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji  /  Tanaka, Tamotsu  /  Yamamoto, Kei
Bioeconomy Nakazawa, Yoshihisa
Biological Chemistry Hirata, Akira
Biological Engineering
    ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
    ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Enzyme Engineering Hayashi, Junji
    ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Biology Satoh, Masaya  /  Yamashiro, Tadashi
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
    ≫ Biochemistry Akamatsu, Tetsuya  /  Yamamoto, Kei
        ≫ Bioorganic Chemistry Nakamura, Mitsuhiro  /  Tai, Akihiro  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
        ≫ Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji  /  Tanaka, Tamotsu  /  Yamamoto, Kei
    ≫ Biological Chemistry Hirata, Akira
    ≫ Biological Engineering
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Enzyme Engineering Hayashi, Junji
        ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Biomaterials Yasuzawa, Mikito
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  KANG, XIN  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Miura, Hajime
    ≫ Biophysics
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
    ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
    ≫ Cell Biology
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Osakabe, Keishi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Chemical Biology Yamada, Hisatsugu
    ≫ Developmental Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
        ≫ Evolutionary Developmental Biology
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
    ≫ Microbiology Nagamune, Hideaki  /  Shirai, Akihiro  /  Tabata, Atsushi
        ≫ Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku
        ≫ Environmental Microbiology Hirata, Akira
        ≫ Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Molecular Biology Hirata, Akira  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Sakamoto, Takaiku  /  Watanabe, Minoru  /  Yamaguchi, Tetsuo
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Osakabe, Keishi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Physiology
        ≫ Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya
        ≫ Exercise Physiology Miura, Hajime  /  RA, Song-Gyu
    ≫ Structural Biology Hayashi, Junji  /  Hirata, Akira
Biomass Transformation Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Biomaterials Yasuzawa, Mikito
Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
    ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
    ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
Biomedical Optics Yasui, Takeshi
Bionics
    ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
        ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
        ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  KANG, XIN  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Miura, Hajime
Bioorganic Chemistry Nakamura, Mitsuhiro  /  Tai, Akihiro  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
Biophysics
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
Business Continuity Yuasa, Yasufumi
C
Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
Cancer immunology Kishimoto, Koji
Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
Catalytic Chemistry Yamamoto, Takashi
Cell Biology
    ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Cell Biomechanics SATO, Katsuya
Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya
Chemical Biology Yamada, Hisatsugu
Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro
    ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
    ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
        ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
    ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
chemical physics Inukai, Munehiro
Chemistry Nakamura, Mitsuhiro
    ≫ Analytical Chemistry Imai, Shoji  /  Mizuguchi, Hitoshi  /  Takayanagi, Toshio
        ≫ Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
        ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Biochemistry Akamatsu, Tetsuya  /  Yamamoto, Kei
        ≫ Bioorganic Chemistry Nakamura, Mitsuhiro  /  Tai, Akihiro  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
        ≫ Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji  /  Tanaka, Tamotsu  /  Yamamoto, Kei
    ≫ Biological Chemistry Hirata, Akira
    ≫ Chemical Biology Yamada, Hisatsugu
    ≫ Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
            ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
        ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
    ≫ Colloid and Surface Chemistry Matsuki, Hitoshi
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Oishi, Masatsugu  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Environmental Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Enzyme Chemistry Hirata, Akira  /  Kawakami, Ryushi
    ≫ Green Chemistry Ueno, Masaharu
    ≫ Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organometallic Chemistry Ogasawara, Masamichi
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Natural Products Chemistry Nakamura, Mitsuhiro  /  Tai, Akihiro
    ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
    ≫ Organic Chemistry Miyoshi, Norikazu  /  Nishiuchi, Masaki  /  Shirai, Akihiro  /  Yagishita, Fumitoshi
        ≫ Bioorganic Chemistry Nakamura, Mitsuhiro  /  Tai, Akihiro  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
        ≫ Organometallic Chemistry Ogasawara, Masamichi
        ≫ Reaction Organic Chemistry Ueno, Masaharu
        ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Ogasawara, Masamichi
    ≫ Photochemistry Katayama, Tetsuro  /  Yagishita, Fumitoshi
    ≫ Physical Chemistry Katayama, Tetsuro  /  Yoshida, Ken
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
    ≫ Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Solution Chemistry Yoshida, Ken
Chinese History Aratake, Tatsuro
City Planning WATANABE, Kojiro
Civil Engineering
    ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Construction Management Namerikawa, Susumu
    ≫ Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi
        ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
    ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
        ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
        ≫ River Engineering Muto, Yasunori
    ≫ Hydrology TAMURA, Takao
    ≫ Structural Engineering
        ≫ Wind Engineering Noda, Minoru
    ≫ Traffic Engineering Okushima, Masashi
        ≫ Transport Planning Okushima, Masashi
    ≫ Urban and Regional Planning
        ≫ Urban Planning Morita, Ryoya
Clinical Developmental Psychology Enomoto, Takuya
Clinical Medicine
    ≫ Clinical Psychology Uchiumi, Chigusa  /  Yamamoto, Tetsuya
        ≫ Clinical Developmental Psychology Enomoto, Takuya
Clinical Psychology Uchiumi, Chigusa  /  Yamamoto, Tetsuya
    ≫ Clinical Developmental Psychology Enomoto, Takuya
Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
Cognitive Neuroscience Yamamoto, Tetsuya
Colloid and Surface Chemistry Matsuki, Hitoshi
Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
Communication Engineering Takada, Atsushi
Comparative Cultural Studies Yorioka, Ryuji
Comparative Ethics Kumasaka, Motohiro
Comparative Sociology Yamaguchi, Hiroshi
Computational Fluid Dynamics Ohta, Mitsuhiro
Computational Mechanics Oishi, Atsuya
Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
Computer Architecture Sano, Masahiko
Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
Computer Science
    ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Internet Sano, Masahiko
    ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
Computer Vision Terada, Kenji
Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Condensed Matter Physics
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
        ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
    ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi  /  Saito, Takahito
        ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Takashima, Yuusuke
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Construction Management Namerikawa, Susumu
Control Engineering Yasuno, Takashi
    ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
    ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
Cookery Science Kanemaru, Kaori
Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
Crisis Managemet Yuasa, Yasufumi
Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Crystallography
    ≫ Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Cultural and Social Science Fukumori, Takaki
Cultural Anthropology Naito, Naoki  /  Takahashi, Shinichi
    ≫ Comparative Cultural Studies Yorioka, Ryuji
Cultural Science (→ Humanities)
Cytology
    ≫ Cell Biology
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Osakabe, Keishi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
    ≫ Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya
D
data analysis Ishida, Motohiro
Developmental Bioengineering Mito, Taro
Developmental Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
    ≫ Evolutionary Developmental Biology
        ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Developmental Psychology Enomoto, Takuya
    ≫ Clinical Developmental Psychology Enomoto, Takuya
Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
Dynamics of Machinery Hino, Junichi
Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
E
Earthquake Engineering Nakata, Narutoshi
Ecological Anthropology Naito, Naoki
Ecology
    ≫ Biomass Transformation Engineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
    ≫ Ecosystem
        ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
            ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
Economics Uno, Takeshi
    ≫ Agricultural Economics Hashimoto, Naoshi
    ≫ Macroeconomics Zhao, Tong
    ≫ Regional Economics Toyoda, Tetsuya
Ecosystem
    ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
    ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Management Kamada, Mahito
Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
Educational Information Science (→ Educational Computing)
Educational Psychology Enomoto, Takuya
Educational Technology Shimomura, Naoyuki
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
Electric Power Systems Engineering Kawada, Masatake
Electrical and Electronic Engineering
    ≫ Communication Engineering Takada, Atsushi
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Electrical Engineering
        ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
        ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Oishi, Masatsugu  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Electronics
        ≫ Power Electronics Hojo, Masahide
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Takashima, Yuusuke
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Electrical Engineering
    ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Oishi, Masatsugu  /  Yasuzawa, Mikito
Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Oishi, Masatsugu  /  Yasuzawa, Mikito
Electronics
    ≫ Power Electronics Hojo, Masahide
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Takashima, Yuusuke
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Embryology
    ≫ Developmental Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
        ≫ Evolutionary Developmental Biology
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Energy Conversion Engineering Deguchi, Yoshihiro
Engineering Ito, Momoyo  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Taguchi, Taro
    ≫ Biological Engineering
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Enzyme Engineering Hayashi, Junji
        ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  KANG, XIN  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Miura, Hajime
    ≫ Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
            ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
        ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
    ≫ Civil Engineering
        ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
        ≫ Construction Management Namerikawa, Susumu
        ≫ Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi
            ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
        ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
            ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
            ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
            ≫ River Engineering Muto, Yasunori
        ≫ Hydrology TAMURA, Takao
        ≫ Structural Engineering
            ≫ Wind Engineering Noda, Minoru
        ≫ Traffic Engineering Okushima, Masashi
            ≫ Transport Planning Okushima, Masashi
        ≫ Urban and Regional Planning
            ≫ Urban Planning Morita, Ryoya
    ≫ Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
    ≫ Control Engineering Yasuno, Takashi
        ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
        ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
    ≫ Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
    ≫ Earthquake Engineering Nakata, Narutoshi
    ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Educational Technology Shimomura, Naoyuki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Electrical and Electronic Engineering
        ≫ Communication Engineering Takada, Atsushi
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Electrical Engineering
            ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
            ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Oishi, Masatsugu  /  Yasuzawa, Mikito
        ≫ Electronics
            ≫ Power Electronics Hojo, Masahide
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Takashima, Yuusuke
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Energy Conversion Engineering Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
        ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Fluid Engineering Ichimiya, Masashi  /  Shigemitsu, Toru
        ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
        ≫ Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
    ≫ Fluid Mechanics (→ Fluid Engineering)
        ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji
    ≫ Genetics Engineering Osakabe, Keishi
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Tanioka, Hiroki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
                    ≫ Image Recognition
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Instrumentation Engineering Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Mechanical Engineering Miwa, Masafumi
        ≫ Dynamics of Machinery Hino, Junichi
        ≫ Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
        ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
        ≫ Machining Mizobuchi, Akira
        ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
    ≫ Medical Engineering
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  KANG, XIN  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Miura, Hajime
    ≫ Nonlinear Engineering Ueta, Tetsushi
        ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
        ≫ Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi
    ≫ Thermal Engineering
        ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
Engineering Education Koinkar, Pankaj
English Linguistics Nakashima, Kohji
English Literature Yamauchi, Akihiko  /  Yoshida, Ayami
Environment Protection TAMURA, Takao
Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
Environmental Chemistry Imai, Shoji
Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
    ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
Environmental Ethics Kumasaka, Motohiro
Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
Environmental Microbiology Hirata, Akira
Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Environmental Studies Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Environment Protection TAMURA, Takao
    ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
        ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Environmental Microbiology Hirata, Akira
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Hydrology TAMURA, Takao
    ≫ Wind Engineering Noda, Minoru
Enzyme Chemistry Hirata, Akira  /  Kawakami, Ryushi
Enzyme Engineering Hayashi, Junji
Enzymology
    ≫ Enzyme Chemistry Hirata, Akira  /  Kawakami, Ryushi
    ≫ Enzyme Engineering Hayashi, Junji
Epidemiology Yamamoto, Tetsuya
Evolutionary Developmental Biology
    ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Exercise Physiology Miura, Hajime  /  RA, Song-Gyu
Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
F
Field Informatics Ueta, Tetsushi
Financial Microdata Analysis Zhao, Tong
Fluid Engineering Ichimiya, Masashi  /  Shigemitsu, Toru
    ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
    ≫ Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
Fluid Mechanics (→ Fluid Engineering)
    ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji
Food Processing and Preservation Science Kanemaru, Kaori
Food Science Mukai, Rie
    ≫ Functional Food Science Kanemaru, Kaori  /  Tai, Akihiro
Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Functional Food Science Kanemaru, Kaori  /  Tai, Akihiro
Functional Materials Yonekura, Daisuke
G
Gas-liquid Two-Phase Flow Ohta, Mitsuhiro
Genetics Matsuo, Yoshinori  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Genetics Engineering Osakabe, Keishi
Genetics Engineering Osakabe, Keishi
Geography
    ≫ Human Geography Toyoda, Tetsuya
Geology Aoya, Mutsuki  /  Nishiyama, Ken-ichi
Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi
    ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
German as Foreign Language Schiedges, Olaf
German Literature Schiedges, Olaf  /  Yorioka, Ryuji
Graph Theory Hasunuma, Toru
Green Chemistry Ueno, Masaharu
H
Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
High Pressure Bioscience Matsuki, Hitoshi
High-voltage engineering Teranishi, Kenji
History
    ≫ Archeology
        ≫ Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
    ≫ Chinese History Aratake, Tatsuro
    ≫ Japanese History
        ≫ Medieval Japanese History Kinugawa, Satoshi
    ≫ Modern British History Sakuma, Ryo
Human Geography Toyoda, Tetsuya
Human Science Ito, Shin-ichi
Human sensing Fukumi, Minoru
Human support Ito, Shin-ichi
Humanities Kawarasaki, Takamitsu
    ≫ Cultural and Social Science Fukumori, Takaki
    ≫ Human Geography Toyoda, Tetsuya
Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
Hydraulics Muto, Yasunori
    ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
    ≫ River Engineering Muto, Yasunori
Hydrology TAMURA, Takao
I
Illuminating Engineering Shimomura, Naoyuki
Image Media and Design Field Sahara, Osamu
Image Processing Katayama, Takafumi
    ≫ Image Recognition
        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki
Image Recognition
    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Image Understanding Ukida, Hiroyuki
    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Imaging Technology
    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
    ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
        ≫ Image Recognition
            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
        ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki
Immunology Nagamune, Hideaki
    ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
Informatics KANG, XIN  /  Nishimura, Ryota
    ≫ Computational Mechanics Oishi, Atsuya
    ≫ Computer Science
        ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Internet Sano, Masahiko
        ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
    ≫ Information Retrieval Shishibori, Masami  /  Tanioka, Hiroki
    ≫ Information Science Nakayama, Shin-ichi
        ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Tanioka, Hiroki
            ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
            ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
            ≫ Signal and Image Processing Engineering
                ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
                ≫ Imaging Technology
                    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                    ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
                        ≫ Image Recognition
                            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                        ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki
        ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
        ≫ Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
    ≫ Intelligent Informatics Oono, Masaki
        ≫ Artificial Intelligence Katayama, Takafumi  /  Yamamoto, Tetsuya
            ≫ Affective Computing KANG, XIN  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
        ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
        ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  KANG, XIN  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
        ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
    ≫ Medical Informatics Tanioka, Hiroki
Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Tanioka, Hiroki
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Signal and Image Processing Engineering
        ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
        ≫ Imaging Technology
            ≫ Computer Vision Terada, Kenji
            ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
                ≫ Image Recognition
                    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki
Information Network Kinoshita, Kazuhiko
Information Retrieval Shishibori, Masami  /  Tanioka, Hiroki
Information Science Nakayama, Shin-ichi
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Tanioka, Hiroki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
                    ≫ Image Recognition
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
Information Security Sano, Masahiko  /  Tanioka, Hiroki
Information Technology (→ Information Engineering)
Infrared thermography Ishikawa, Masashi
Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Organometallic Chemistry Ogasawara, Masamichi
Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
Instrumentation Engineering Deguchi, Yoshihiro
Intelligent Informatics Oono, Masaki
    ≫ Artificial Intelligence Katayama, Takafumi  /  Yamamoto, Tetsuya
        ≫ Affective Computing KANG, XIN  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  KANG, XIN  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
    ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
International Politics Aiba, Kazuhiko
Internet Sano, Masahiko
Irish Literature Yoshida, Ayami
J
Japanese Cinema Schiedges, Olaf
Japanese History
    ≫ Medieval Japanese History Kinugawa, Satoshi
Japanese Literature Tsutsumi, Kazuhiro
Japanese Literature (Murakami Haruki Studies) Schiedges, Olaf
Jurisprudence Uehara, Katsuyuki
K
L
Laser Spectroscopy Deguchi, Yoshihiro
Linguistics Yamada, Hitoko
    ≫ English Linguistics Nakashima, Kohji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  KANG, XIN  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
    ≫ Quantitative Linguistics Ishida, Motohiro
Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji  /  Tanaka, Tamotsu  /  Yamamoto, Kei
Literature Yamauchi, Akihiko
    ≫ English Literature Yamauchi, Akihiko  /  Yoshida, Ayami
    ≫ German Literature Schiedges, Olaf  /  Yorioka, Ryuji
    ≫ Irish Literature Yoshida, Ayami
    ≫ Japanese Literature Tsutsumi, Kazuhiro
M
Machining Mizobuchi, Akira
Macroeconomics Zhao, Tong
Materials Chemistry
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
Materials Engineering
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Materials Science
    ≫ Biomaterials Yasuzawa, Mikito
    ≫ Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
    ≫ Functional Materials Yonekura, Daisuke
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Metallic Materials Hisazawa, Hiromu
    ≫ Nanomaterials Koinkar, Pankaj  /  Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Strength of Materials
        ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Mathematics Kunikawa, Keita  /  Matsui, Hiroki  /  Murakami, Kouichi  /  Ohnuma, Masaki  /  Ohyama, Yousuke  /  Yasumoto, Masashi
    ≫ Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
    ≫ Applied Mathematics Uno, Takeshi
    ≫ Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
    ≫ Graph Theory Hasunuma, Toru
    ≫ Numerical Analysis Jin, Cheng-Hai  /  Takeuchi, Toshiki
    ≫ Theory of Differential Equations Fukagai, Nobuyoshi  /  Okamoto, Kuniya
Mechanical Engineering Miwa, Masafumi
    ≫ Dynamics of Machinery Hino, Junichi
    ≫ Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
    ≫ Fluid Machinery Shigemitsu, Toru
    ≫ Machining Mizobuchi, Akira
    ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
media art Kawarasaki, Takamitsu
Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  KANG, XIN  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Miura, Hajime
Medical Engineering
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  KANG, XIN  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Miura, Hajime
Medical Imaging Kawata, Yoshiki
Medical Informatics Tanioka, Hiroki
Medicine
    ≫ Biomaterials Yasuzawa, Mikito
    ≫ Clinical Medicine
        ≫ Clinical Psychology Uchiumi, Chigusa  /  Yamamoto, Tetsuya
            ≫ Clinical Developmental Psychology Enomoto, Takuya
    ≫ Epidemiology Yamamoto, Tetsuya
    ≫ Immunology Nagamune, Hideaki
        ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
    ≫ Medical Engineering
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  KANG, XIN  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Miura, Hajime
    ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki
    ≫ Medical Informatics Tanioka, Hiroki
    ≫ Nutrition
        ≫ Molecular Nutrition RA, Song-Gyu
        ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
    ≫ Oncology
        ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
        ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
    ≫ Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
    ≫ Surgery
        ≫ Orthopaedics Yamaguchi, Tetsuo
Medieval Japanese History Kinugawa, Satoshi
Metabolic science for forest plants and microorganisms Hattori, Takefumi
Metallic Materials Hisazawa, Hiromu
Metamaterial Okamoto, Toshihiro
Micro Optics Haraguchi, Masanobu
Microbiology Nagamune, Hideaki  /  Shirai, Akihiro  /  Tabata, Atsushi
    ≫ Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku
    ≫ Environmental Microbiology Hirata, Akira
    ≫ Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
Modern British History Sakuma, Ryo
Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Osakabe, Keishi
Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Molecular Biology Hirata, Akira  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Sakamoto, Takaiku  /  Watanabe, Minoru  /  Yamaguchi, Tetsuo
    ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Nutrition RA, Song-Gyu
Molecular Science
    ≫ Enzymology
        ≫ Enzyme Chemistry Hirata, Akira  /  Kawakami, Ryushi
        ≫ Enzyme Engineering Hayashi, Junji
    ≫ Molecular Biology Hirata, Akira  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Sakamoto, Takaiku  /  Watanabe, Minoru  /  Yamaguchi, Tetsuo
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Osakabe, Keishi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Molecular Nutrition RA, Song-Gyu
    ≫ Polymer Science
        ≫ Polymer Characterization Ute, Koichi
        ≫ Polymer Chemistry
            ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
        ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
        ≫ Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Moving Picture Coding Song, Tian
Multimedia-Systems Matsuura, Kenji
Multiphase Flow Kusano, Koji
N
Nanomaterials Koinkar, Pankaj  /  Miyoshi, Hirokazu
Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro  /  Takashima, Yuusuke
Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  KANG, XIN  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
Natural Products Chemistry Nakamura, Mitsuhiro  /  Tai, Akihiro
Neuroscience Kishimoto, Koji
    ≫ Cognitive Neuroscience Yamamoto, Tetsuya
Non-Newtonian Fluid Flow Ohta, Mitsuhiro
Nondestructive evaluation Ishikawa, Masashi
Nonlinear Analysis Ono, Kosuke
Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
Nonlinear Circuits and Networks Uwate, Yoko
Nonlinear Engineering Ueta, Tetsushi
    ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
    ≫ Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi
Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi
Nuclear Physics
    ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
Numerical Analysis Jin, Cheng-Hai  /  Takeuchi, Toshiki
Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
Nutrition
    ≫ Molecular Nutrition RA, Song-Gyu
    ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
Nutritional Chemistry Mukai, Rie
O
Oncology
    ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
    ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
    ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
Optical Device Takashima, Yuusuke
Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
Optics
    ≫ Applied Optics Yanagiya, Shin-ichiro  /  Yasui, Takeshi
    ≫ Laser Spectroscopy Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Micro Optics Haraguchi, Masanobu
    ≫ Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro  /  Takashima, Yuusuke
    ≫ Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
        ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
    ≫ Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
    ≫ Photochemistry Katayama, Tetsuro  /  Yagishita, Fumitoshi
    ≫ Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Quantum Optics Haraguchi, Masanobu
Organic Chemistry Miyoshi, Norikazu  /  Nishiuchi, Masaki  /  Shirai, Akihiro  /  Yagishita, Fumitoshi
    ≫ Bioorganic Chemistry Nakamura, Mitsuhiro  /  Tai, Akihiro  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Organometallic Chemistry Ogasawara, Masamichi
    ≫ Reaction Organic Chemistry Ueno, Masaharu
    ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Ogasawara, Masamichi
Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
Organometallic Chemistry Ogasawara, Masamichi
Orthopaedics Yamaguchi, Tetsuo
P
Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
Pedagogics
    ≫ Educational Psychology Enomoto, Takuya
    ≫ Educational Technology Shimomura, Naoyuki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj
Philosophy Yamaguchi, Hiroyuki
Photochemistry Katayama, Tetsuro  /  Yagishita, Fumitoshi
Physical Chemistry Katayama, Tetsuro  /  Yoshida, Ken
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Physical Cosmology Izawa, Ken-ichi
Physics
    ≫ Astrophysics
        ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Biophysics
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
    ≫ Condensed Matter Physics
        ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
            ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
        ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi  /  Saito, Takahito
            ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Takashima, Yuusuke
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
    ≫ Nuclear Physics
        ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
    ≫ Physical Chemistry Katayama, Tetsuro  /  Yoshida, Ken
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Physiology
    ≫ Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya
    ≫ Exercise Physiology Miura, Hajime  /  RA, Song-Gyu
Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Political Philosophy Kumasaka, Motohiro
Politics
    ≫ International Politics Aiba, Kazuhiko
    ≫ Public Policy Science Kotagiri, Yasuhiko
Polymer Characterization Ute, Koichi
Polymer Chemistry
    ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
Polymer Science
    ≫ Polymer Characterization Ute, Koichi
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
    ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Power Electronics Hojo, Masahide
Power System Engineering Hojo, Masahide
Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
Psychology Koda, Munenaga  /  Sato, Kenji  /  Tsumura, Hideki
    ≫ Clinical Psychology Uchiumi, Chigusa  /  Yamamoto, Tetsuya
        ≫ Clinical Developmental Psychology Enomoto, Takuya
    ≫ Developmental Psychology Enomoto, Takuya
        ≫ Clinical Developmental Psychology Enomoto, Takuya
    ≫ Educational Psychology Enomoto, Takuya
    ≫ Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
Public Policy Science Kotagiri, Yasuhiko
Pulsed Power Shimomura, Naoyuki
Q
Quantitative Linguistics Ishida, Motohiro
Quantum Optics Haraguchi, Masanobu
R
Radiation
    ≫ Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Radiation Safety Management Miyoshi, Hirokazu
    ≫ X-ray Stress Measurement Kusaka, Kazuya
Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
Radiation Safety Management Miyoshi, Hirokazu
Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
    ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
Reaction Organic Chemistry Ueno, Masaharu
Refrigeration and Air Conditioning Engineering Kusano, Koji
Refugee Studies Naito, Naoki
Regional Disaster Prevention Kanai, Junko  /  TAMURA, Takao
Regional Economics Toyoda, Tetsuya
Restoration Ecology Kawaguchi, Yoichi
River Engineering Muto, Yasunori
Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Robotics Takaiwa, Masahiro
S
Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Takashima, Yuusuke
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Sensing Engineering Kawada, Masatake
Separation Engineering Katoh, Masahiro
Signal and Image Processing Kawada, Masatake
Signal and Image Processing Engineering
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
    ≫ Imaging Technology
        ≫ Computer Vision Terada, Kenji
        ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
            ≫ Image Recognition
                ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
            ≫ Medical Imaging Kawata, Yoshiki
Social Science
    ≫ Cultural and Social Science Fukumori, Takaki
    ≫ Sociology Watanabe, Katsunori  /  YABE, Takuya  /  Yamaguchi, Hiroshi
        ≫ Comparative Sociology Yamaguchi, Hiroshi
        ≫ Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro
Sociology Watanabe, Katsunori  /  YABE, Takuya  /  Yamaguchi, Hiroshi
    ≫ Comparative Sociology Yamaguchi, Hiroshi
    ≫ Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro
Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro
Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
Solid State Ionics Oishi, Masatsugu
Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi  /  Saito, Takahito
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  Takashima, Yuusuke
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Solution Chemistry Yoshida, Ken
Space Design Kakei, Hidekazu
Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
Spatial studies Schiedges, Olaf
Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
Sports Science Tanioka, Hiroki
    ≫ Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro
    ≫ Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
    ≫ Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
stock-enhancement Hamano, Tatsuo
Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Strength of Materials
    ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Structural Biology Hayashi, Junji  /  Hirata, Akira
Structural Engineering
    ≫ Wind Engineering Noda, Minoru
Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Surface science Yanagiya, Shin-ichiro
Surgery
    ≫ Orthopaedics Yamaguchi, Tetsuo
Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Ogasawara, Masamichi
Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
T
TESOL Kaiser, Meagan Renee
Text Mining Ishida, Motohiro
texture control Okada, Tatsuya
Theoretical Elementary Particle Physics Izawa, Ken-ichi
Theory of Differential Equations Fukagai, Nobuyoshi  /  Okamoto, Kuniya
Thermal Engineering
    ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
Three-dimensional display Mizushina, Haruki
THz instrumentation and metrology Yasui, Takeshi
Traffic Engineering Okushima, Masashi
    ≫ Transport Planning Okushima, Masashi
Transport Phenomena Ohta, Mitsuhiro
Transport Planning Okushima, Masashi
Tribology Yonekura, Daisuke
U
Ultrasonic Material Characterization Nishino, Hideo
Urban and Regional Planning
    ≫ Urban Planning Morita, Ryoya
Urban Design WATANABE, Kojiro
Urban Planning Morita, Ryoya
V
Visual psychophysics Mizushina, Haruki
VLSI Design Song, Tian
W
Wind Engineering Noda, Minoru
X
X-ray Spectrometry Yamamoto, Takashi
X-ray Stress Measurement Kusaka, Kazuya
YZ